... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 2020

На основу чланова 1. и 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2020), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за кредитну подршку у пољопривредној производњи, број 320-37/2020-07 од 11. маја 2020. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019-пречишћен текст),

 

             Градоначелница  града Смедерева, дана 11. маја 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

БАНКАМА ЗА КРАТКОРОЧНО И ДУГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА, УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ОСНОВНА И ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

  

  

           I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно и дугорочно кредитирање физичких лица - носиоца активних пољопривредних газдинстава, правних лица и предузетника уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава са територије града Смедерева, уз учешће града Смедерева у суфинансирању дела камате на кредите за основна и обртна средства у пољопривреди, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

 

          II Заинтересоване банке морају понудити следеће услове:

1. За краткорочне кредите (до 12 месеци):

          - за набавку обртних средстава у пољопривреди (репроматеријал, средства за заштиту биља, гориво, ђубриво, садни материјал, сточна храна, амбалажа, куповина стоке и др.);

          - у износима од 100.000,00 - 400.000,00 динара са роком коришћења до 12 месеци и једнократним враћањем;

          - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

          - навести трошкове обраде захтева.

         Непходно је дефинисати наменско кредитирање у уговору о кредиту, тако да се наведе врста робе чија се набавка кредитира на основу докумената о набавци робе /фактура, уговор/, а за износе до 200.000,00 динара, произвођачи након реализације кредита достављају рачуне о наменском трошењу средстава издате у периоду коришћења кредита, а који покривају износ одобреног кредита.

         Град Смедерево врши суфинансирање камата по краткорочним кредитима након доспећа кредита, за утврђени износ камате преко 3%.

2. За дугорочне кредите (до 36 месеци):

          - за набавку основних средстава у пољопривреди (набавку механизације, машина и опреме за пољопривредну производњу, куповину земљишта за пољопривредне сврхе, подизање дугогодишњих засада, набавку основних стада и др.);

          - у износима од 500.000,00 - 1.000.000,00 динара са роком коришћења до 36 месеци и враћањем у 6 једнаких рата (6-месечне рате 31.12. и 30.06.);

          - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

          - навести трошкове обраде захтева.

2.

 

2.1. За дугорочне кредите (до 36 месеци):

           - за набавку противградних мрежа и пратеће опреме на површини до 1 ха по регистрованом пољопривредном газдинству;

           - одобравање кредита у минималном износу од 500.000,00 динара са роком коришћења до 36 месеци и враћањем у 6 једнаких рата (6-месечне рате 31.12. и 30.06.);

           - каматна стопа: утврђена на годишњем нивоу, без валутне клаузуле;

           - навести трошкове обраде захтева.

 

           Дугорочни кредити се одобравају строго наменски, на основу достављене документације /уговор, фактуре и друге пратеће документације/.

           Град Смедерево врши суфинансирање камате по дугорочним кредитима за набавку основних средстава за утврђени износ камате преко 3%, а посебно, за набавку противградних мрежа и опреме за засаде до 1 ха површине, врши суфинансирање камате 100%.

3. Једнократну накнаду за обраду кредита сноси корисник кредита.

4. Пласирање средства се врши према одредбама пословне политике банке и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политке руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину, уз обезбеђење доказа о наменском коришћењу кредита.

5. Крајњи рок за одобравање кредита је  31.10.2020. године.

6. Град Смедерево ће вршити суфинансирање камата за укупан оквирни износ средстава банке до  40.000.000,00 динара, за краткорочно и дугорочно кредитирање.

7. Уз захтев за наплату суфинансираног дела камате од града Смедерева, банка има обавезу да доставља документа и податке дефинисане Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину.

8. Ризик одобрења и наплате кредита од корисника сносе банке, уз обезбеђење наменског праћења пласмана чију контролу ће банка омогућити и граду Смедереву, уколико има индиција за ненаменско корићење кредита, а на посебан захтев.

 

      III  Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити:

        - пољопривредно газдинство (физичка и правна лица) уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - ако су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

         - ако корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода - пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;

        - ако корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе, због чега банка подноси захтев за проверу и сагласност граду Смедереву, за сваког корисника кредита;

        - потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.

        

       IV  Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке:

-          које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а) и имају пословну јединицу у Смедереву;

-          које доставе понуду у складу са овим Јавним позивом.

  

  

  

3.

  

        V  Понуде које нису сачињене у складу са овим Јавним позивом, неће се разматрати. Након разматрања писаних понуда банака, град Смедерево ће са банком која понуди најповољније услове закључити Споразум о пословној сарадњи.

 

       VI Понуде се подносе на писарници услужног центра Градске управе Смедерево, Омладинска 1 у затвореним ковертама са назнаком: ,,Град Смедерево - понуда за краткорочно и дугорочно кредитирање регистрових пољопривредних газдинстава са територије града Смедерева" или се достављају поштом на адресу: Град Смедерево, Омладинска бр.1  11300 Смедерево.

Рок за достављање понуде је 29.05.2020. године до 15 часова.

  

           Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Градске управе Смедерево до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

   

       VII  Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs  и oгласној табли Градске управе Смедерево.

  

       VIII Додатне информације се могу добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 или путем e-maila poljoprivreda@smederevo.org.rs                                                                                             

 

 

 

 

Број 320-37/2020-07

У Смедереву, 11. маја 2020. године

                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

     др Јасна Аврамовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чланова 1. и 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2020), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава, број 320-38/2020-07 од 11. маја 2020. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019-пречишћен текст),  

 

             Градоначелница  града Смедерева, дана 11. маја 2020. године, расписује

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА   

  

  

              I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава кроз подршку за набавку квалитетних грла стоке, подизања вишегодишњих производних засада, подизања објеката за производњу у заштићеном простору и набавку нове опреме, машина и механизације за унапређење примарне пољопривредне производње за 2020. годину.

 

              II Средства из поглавља I распоређују се за следеће прихватљиве инвестиције:

Сектор млеко

- 101.1.1. Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, оваца и коза;

- 101.1.3. Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе,

                 материјале и инсталације:

             1. Опрема за мужу (музилице и линијски системи за мужу);

             2. Опрема за хлађење млека (лактофризи);

             3. Kанте и танкови (цистерне) за пренос млека.

- 101.1.5. Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња:                                 

              1. Млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране,

              2. Опрема и дозатори за концентровану сточну храну,

              3. Екстрактори и транспортери,             

              4. Микс приколице и дозатори за кабасту сточну храну,

              5. Хранилице и појилице,

              6. Балирке и рол балирке,

              7. Прикључни сакупљачи и растурачи сена (превртачи сена),

              8. Прикључне тракторске косачице,                           

              9. Прикључне тракторске машине за припрему силаже.            

Сектор месо

-  101.2.1. Набавка квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса;

         

 Сектор: Воће, грожђе, поврће /укључујући печурке/ и цвеће

- 101.4.1. Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе:                

              1. Набавка садница воћака и винове лозе,

2.

 

              2. Набавка наслона за производне засаде (бетонски, метални или дрвени стубови), са пратећом опремом,

              3. Хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта.                              

- 101.4.2. Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и

                 расадничку производњу:  

    1. Конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане, челичне и пластичне),

    2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника,

    3. Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора

        микроорошавањем,

   4. Опрема за вентилацију и грејање пластеника (вентилатори, котлови/горионици..),

   5. Опрема за испитивање параметара заштићеног простора (температуре, влаге..).   

- 101.4.3. Подизање, набавка и опремање система противградне заштите у воћњацима и

                вишегодишњим засадима:

   1. Противградна мрежа,

   2. Носачи за противградну мрежу,

   3. Стубови и жичана ограда за ограђивање воћњака и винограда.

- 101.4.6. Набавка опреме и уређаја за додатно осветљење и засењивање биљака при

                 производњи у заштићеном простору:

               1. Опрема и уређаји за додатно осветљење у заштићеном простору,

               2. Мреже за сенчење објеката.

- 101.4.16. Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након

                   резидбе воћних врста:

               1. Машине и опрема за орезивање и обликовање биља,

               2. Прикључне тракторске косачице и машине за кошење и ситњење биљне масе

                   између редова у воћњаку и винограду.               

- 101.4.19. Машине за примарну обраду земљишта:

               1.Плугови,

               2.Тањираче.

- 101.4.20. Машине за допунску обраду земљишта:

                 1. Ротоситнилице (ротофрезе),                

                 2. Подривачи,

                 3. Грубери,

                 4. Култиватори,

                 5. Дрљаче,

                 6. Сетвоспремачи,

                 7. Ваљкови за постсетвену обраду.                      

- 101.4.21. Машине за ђубрење земљишта - растурачи минералног ђубрива.              

- 101.4.22. Машине за сетву - прикључне сејалице за сетву поврћа и цвећа.              

- 101.4.23. Машине за садњу - прикључне садилице за садњу поврћа и цвећа.              

- 101.4.24. Машине за заштиту биља:

                1. Атомизери,

                2. Тракторске прскалице,

                3. Задимљивачи (фогери),

                4. Машине за апликацију пестицида у зони реда,

                5. Леђне прскалице (акумулаторске/батеријске, моторне и механичке).

 

- 101.4.28. Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева:

                1. Пумпе за наводњавање,

3.

 

    2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),

    3. Системи за наводњавање „ кап по кап": цеви за довод воде, разводне цеви, 

        спојнице, капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке и малч фолије

       (само за јагоду, поврће и цвеће), филтери, вентили, славине, регулатори притиска, капљачи,затварачи за капљаче, носачи полидрипова,  итд.,

    4. Системи за наводњавање вештачком кишом: распрскивачи, тифони, итд.,

    5. Цистерне за превоз воде за наводњавање. 

 

Сектор остали усеви ( житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље)

- 101.5.1. Машине за примарну обраду земљишта:

                1.Плугови,

                2.Тањираче.              

- 101.5.2. Машине за допунску обраду земљишта:

                 1. Дрљаче,

                 2. Сетвоспремачи,

                 3. Ротоситнилице (ротофрезе),

                 4. Култиватори,

                 5. Подривачи,

                 6. Грубери,

                 7. Ваљкови за постсетвену обраду.

- 101.5.3. Машине за ђубрење земљишта - растурачи минералног ђубрива.                             

- 101.5.4. Машине за сетву - прикључне сејалице за сетву житарица, индустријског, односно крмног биља, ароматичног и зачинског биља.               

- 101.5.5. Машине за садњу - прикључне садилице за садњу индустријског, ароматичног и

                зачинског биља.                

- 101.5.6. Машине за заштиту биља:

                1. Тракторске прскалице,

                2. Машине за апликацију пестицида у зони реда,

                3. Леђне прскалице (акумулаторске/батеријске, моторне и механичке).           

- 101.5.10. Машине и опрема за наводњавање усева:

                1. Пумпе за наводњавање,

    2. Агрегати за покретање пумпи (дизел, бензински и електро погон),    

    3. Системи за наводњавање вештачком кишом: водени топови, тифони,

         распрскивачи, итд.,

    4. Системи за наводњавање „ кап по кап": цеви за довод воде, разводне цеви, 

        спојнице, капајући окитени-полидрип цеви, капајуће траке, филтери, вентили,

        славине, регулатори притиска, итд.,

    5. Цистерне за превоз воде за наводњавање.  

 

Сектор пчеларство

-101.6.2. Набавка опреме за пчеларство:

                 1. Кошнице,

                 2. Сатне основе произведене од пчелињег воска,

                 3. Центрифуге,

                 4. Електрични отклапач саћа,

                 5. Каде за отклапање саћа,

                 6. Електричне пумпе и пунилице за мед,

                 7. Прохромска амбалажа за мед (канте и бурад за мед),

 

 

4.

 

                 8. Топионици за восак,

                 9. Електрични декристализатор,

                 10. Аутоматски сто за паковање меда,

                 11. Сушара за полен,

                 12. Стресач пчела и издувач пчела,   

                 13. Пчеларске ваге за мерење кошница,

                 14. Контејнери и платформе за држање и транспорт пчела.        

 

III Регистрована пољопривредна газдинства биће подржана за инвестиције у оквиру сектора и то:

- сектор млеко-

За инвестиције 101.1.3. и 101.1.5. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ, осим за инвестицију 101.1.1. за коју се исплаћује 80% од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор месо-

За инвестицију 101.2.1. исплаћује се 80% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће:

За инвестицију 101.4.2., 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24. и 101.4.28. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ, осим за:

инвестицију 101.4.1. за:

- подизање нових засада јабучастог, коштичавог, јагодичастог и језграстог воћа, интезитет помоћи износи 80% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 150.000,00 динара по РПГ,

- подизање нових производних засада винове лозе, интезитет помоћи износи 100% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова, а максимално је могуће остварити до 150.000,00 динара  по РПГ; 

- сектор остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље)-

За инвестиције: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6. и 101.5.10. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 150.000,00 динара по РПГ;

- сектор пчеларство-

За ивестицију 101.6.2. исплаћује се 50% без ПДВ-а од прихватљивих трошкова инвестиције, максимално до 100.000,00 динара по РПГ.

 

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

        - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

        - да корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину, према јединици локакне самоуправе;                

        - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;

         -  потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

 

5.

 

        - само се инвестиције из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години, осим за инвестицију 101.4.1. за коју су прихватљиви трошкови и из последњег квартала претходне године.

 

              V Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће специфичне критеријуме и то:

        Сектор млека

     - Пољопривредна газдинства која поседују у свом власништву, односно у власништву

        члана РПГ 1 - 19 млечних крава;

     - У случају набавке нових машина и опреме за наводњавање, поседују у свом                

        власништву,  односно у власништву члана РПГ максимално 100 млечних крава;

     - У случају када се ради о набавци квалитетних приплодних грла, на крају инвестиције

        поседују у свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3 - 100 квалитетних

        приплодних грла говеда млечних раса, односно 10 - 300 квалитетних приплодних

        грла оваца/коза.

         Сектор меса       

     - Код набавке квалитетних приплодних животиња, на крају инвестиције поседују у

       свом власништву, односно у власништву члана РПГ: 3 - 100 грла квалитетних 

       приплодних говеда товних раса, или 10 - 300 квалитетних приплодних грла

       оваца/коза, или 5 - 100  грла квалитетних приплодних крмача.

        У сектору производње воћа, грожђа, поврћа (укључујући печурке) и цвећа

        прихватљиви  корисници треба да:

     - Имају: мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља, односно мање од 5 ха другог воћа,

       односно 0,1 - 50 ха цвећа, односно 0,2 - 100 ха винове лозе;

     - У случају подизања нових или обнављања постојећих (крчење и подизање)

       производних (са наслоном) и матичних засада воћака и винове лозе, имају на крају

        инвестиције:0,1-50 ха јагодастих врста воћака и хмеља, 0,3 - 100 ха другог воћа, 0,2 -

        100 ха винове лозе;

     - Имају мање од 0,5 ха пластеника или мање од 3 ха производње поврћа на отвореном

        простору.

        Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље) 

     - Пољопривредна газдинства која имају мање од 50 ха земљишта под осталим усевима;

     - За инвестиције за набавку машина и опреме за наводњавање прихватљиви корисници

       су пољопривредна газдинства која имају мање од 100 ха земљишта под осталим

       усевима.

        Сектор пчеларство

      - У сектору пчеларства прихватљиви корисници треба да имају 5 - 500 кошница.   

     

              VI Образац захтева за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

    А. Основна документација:

     -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац

        Градске управе Смедерево);

     -  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца пољопривредног

          газдинства (за физичка лица);

-  Фотокопија решења о регистрацији пољопривредне задруге, удружења, привредног

    друштва или предузетника (за правна лица);

6.

 

-  Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства за 2020. годину;

-  Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне

    производње/животиње;

-  Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-  Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца

    регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног органа

    јединице локалне самоуправе;

 

Б. Посебна документација по инвестицијама:

101.1.1 и 101.2.1  

- Рачун или Уговор о купопродаји грла стоке са доказом о извршеној уплати

   (фискални рачун, потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке);

- Фотокопија пасоша за набављено квалитетно грло на име купца;    

- Фотокопија уверења/потврде о пореклу и производним особинама квалитетног грла

   или педигре;

- Фотокопија уверења о здравственом стању животиња;

- Фотокопија матичног листа издатог од стране основне селекцијске службе;

- Фотокопија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији грла

   (уколико поседује).

 

101.4.1.

- Рачун или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о

   преносу средстава или извод оверен од стране банке) за набавку садница воћака,

   винове лозе и набавку наслона, а за хемијску анализу земљишта у зависности од

   модалитета плаћања уговор са предрачуном/рачун са доказом о извршеној уплати;       

- Фотокопија пратеће документације за набавку сертификованих садница воћака,

   винове лозе, набавку наслона и анализу земљишта.       

      

101.1.3, 101.1.5, 101.4.2, 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., 101.5.1, 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5.,

101.5.6., 101.5.10. и 101.6.2 

- Рачун/рачун-отпремница или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални

  рачун, потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке) за набавку

   предметне  инвестиције;

- Фотокопија пратеће докумантације за набавку нове опреме, машина и механизације:

   гарантни лист, односно изјава о саобразности за извршену  набавку предметне

   опреме, машина и механизације или изјава добављача да иста не подлеже обавези  

   издавања гарантног листа. (уколико поседује).  

      

             VII Пољопривредно газдинство које оствари право на средства за инвестициона улагања је у обавези да наменски искористи и не отуђи, нити даје на коришћење инвестиције које су предмет захтева у периоду од 3 године од дана набавке опреме, машина и механизације.

             У току 2020. године вршиће се контрола наменског коришћења одобрених средстава теренским обиласком газдинстава. Сви корисници ових средстава за које се утврди да нису наменски искористили добијена средства буџета града Смедерева, биће у обавези да добијена средства врате буџету града Смедерева са обрачунатом законском

 

 

 

7.

 

затезном каматом и биће им ускраћено право конкурисања за субвенције града Смедерева у наредних 5 година.   

 

              VIII Период за подношење захтева, за субвенционисање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава траје од дана објављивања Јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 27.800.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2020. године.

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV и V овог Јавног позива, неће се  разматрати.

 

              IX Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе Смедерево, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

                   

               X  Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs, oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

               XI Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71 и телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

 

 

Број 320-38/2020-07

У Смедереву, 11. маја 2020. године

                                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

     др Јасна Аврамовић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу чланова 1. и 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2020), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, број 320-39/2020-07 од 11. маја 2020. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),

 

             Градоначелница  града Смедерева, дана 11. маја 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

  

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ И ЈАЧАЊЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

  

  

             I Позивају се регистрована Удружења у области пољопривреде, са пословним седиштем на територији града Смедерева, да поднесу захтеве за средства за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде за 2020. годину.

 

             II Средства из поглавља I исплаћују се за следеће прихватљиве трошкове:

  - трошкове закупа простора Удружења;

 - трошкове закупа сале за планиране активности Удружења;

 - трошкове канцеларијског материјала;

 - трошкове израде софтвера и веб-сајта Удружења;

 - трошкове израде и штампања рекламног материјала;

 - трошкове учешћа на сајмовима;

 - трошкове ангажовања лица у предложеним активностима;

 - трошкове набавке опреме за рад Удружења и то:  

           -опреме и уређаја за прераду воћа и поврћа (за сушење, млевење, цеђење,

           сечење, пресовање, конзервирање итд),

   -опремe и амбалаже за припрему, пуњење и паковање готових производа

   (стаклене, емајлиране, пластичне итд).

 

III Регистрована Удружења у области пољопривреде биће подржана у износу од 100% без ПДВ-а од поднетих прихватљивих трошкова, с тим да максимални износ субвенције по Удружењу износи  100.000,00 динара.          

 

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II Удружење може остварити ако испуњава следеће опште услове:

- да је Удружење уписано у Регистар удружења у АПР-у  и да има активан статус;

- да је пословно седиште Удружења на територији града Смедерева;   

- да достави уредну статусну и финансијску документацију;

- уверење пореске управе да је Удружење измирило пореске и друге јавне дажбине са  

  даном  подношења захтева;

- да Удружење нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима

  финансираним од стране ЈЛС;

- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима; 

2.

 

- само се улагања из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова

  по  Програму подршке у текућој години.

       

            V Образац захтева за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

- Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима

  (Образац Градске управе Смедерево);

- Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта одговорног лица;

- Попуњен образац - „Листа чланова удружења" (Образац Градске управе

   Смедерево) са потписом и печатом подносиоца захтева; 

- Фотокопија решења о регистрацији удружења у АПР-у;        

- Фотокопија текућег рачуна отвореног код пословне банке и картона депонованих

   потписа;

   - Фотокопија потврде о пореском идентификационом броју;

-  План активности удружења за 2020. годину са временским оквиром;    

- Уверење Пореске управе да је Удружење измирило пореске и друге јавне

  дажбине са даном подношења захтева;     

   - Рачун или Уговор са доказом о извршеној уплати (фискални рачун, потврда о

     преносу  средстава или извод оверен од стране банке) за трошкове из Поглавља II;

   - Фотокопија пратеће документације за прихватљиве трошкове (уколико поседује).     

          

            VI Период за подношење захтева, за успостављање и јачање удружења у области пољопривреде траје од дана објављивања Јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 400.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2020. године.

            Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VII Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе Смедерево, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VIII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs, oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            IX Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

 

Број 320-39/2020-07

У Смедереву, 11. маја 2020. године                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

     др Јасна Аврамовић

 

На основу чланова 1. и 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2020), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, број 320-41/2020-07 од 11. маја 2020. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019-пречишћен текст),

 

             Градоначелница  града Смедерева, дана 11. маја 2020. године, расписује

 

  

  

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕМИЈЕ ОСИГУРАЊА УСЕВА, ПЛОДОВА,

ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, РАСАДНИКА И ЖИВОТИЊА

  

  

  

               I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња за 2020. годину.

 

              II Субвенционишу се трошкови за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у износу од 40% од укупног износа обрачунате премије осигурања, без урачунатог ПДВ-а, с тим да максимални износ субвенције по газдинству износи 100.000,00 динара.

 

              III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

        - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

        - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

        - да корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства, нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода - пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;        

        - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;       

        - потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

        - само се инвестиције из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму у текућој години.

       

               IV Образац захтева за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

 

 

2.

 

Уз попуњен захтев се доставља:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац

         Градске управе Смедерева);

-  Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца

   пољопривредног газдинства (за физичка лица);

-  Фотокопија решења о регистрацији пољопривредне задруге, удружења,

    привредног друштва или предузетника (за правна лица);

-     Фотокопија потврде о регистрацији  пољопривредног газдинства за 2020. годину;

-     Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава -

    структура биљне производње/животиње;

-     Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-     Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца 

    регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног органа

    јединице локалне самоуправе;

-     Оригинал или оверена фотокопија полисе осигурања; 

-     Оригинал потврде о извршеном плаћању укупне премије осигурања.

            

             V Период за подношење захтева, за субвенционисање премије осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња траје од дана објављивања Јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 4.000.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2020. године.

              Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VI Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе Смедерево, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71 и телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

  

 

 

Број 320-41/2020-07

У Смедереву, 11. маја 2020. године                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

     др Јасна Аврамовић

 

 

 

 

На основу чланова 1. и 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2020), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за Меру одрживо коришћење пољопривредног земљишта, број 320-40/2020-07 од 11. маја 2020. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст),

 

             Градоначелница  града Смедерева, дана 11. маја 2020. године, расписује

 

 

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА МЕРУ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

  

  

  

             I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за Меру одрживо коришћење пољопривредног земљишта за 2020. годину.

 

             II Средства из поглавља I исплаћују се за следеће инвестиције:

- 201.1.1. Одрживо управљање земљиштем,                                                               

- 201.1.3. Унапређена примена добре пољопривредне праксе (агро - мелиоративне мере).                          

 

             III Регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) биће подржана за инвестицију 201.1.1. и 201.1.3. у износу од 100% без ПДВ-а од испостављених трошкова за хемијске анализе земљишта са препоруком, трошкова N-min методе и примене утврђених агро-мелиоративних мера, с тим да је максимални износ помоћи до 40.000,00 динара по РПГ.          

 

             IV Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове:

- да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

-  да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;

- да корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства, нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода-пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;

- да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;

- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;

- само се улагања из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.

       

            V Образац захтева за меру - Одрживо коришћење пољопривредног земљишта се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

2.

 

Уз попуњен захтев се доставља:           

            1. Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима

                 (Образац Градске управе Смедерево);            

2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоца

     пољопривредног газдинства (за физичка лица);

3. Фотокопијa решења о регистрацији пољопривредне задруге, удружења,

     привредног друштва или предузетника (за правна лица);

4. Фотокопија потврде о регистрацији пољопривредног газдинства зa 2020. годину;

5. Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - структура биљне

     производње;   

6. Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

7. Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно

    носиоца регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног  

    органа јединице локалне самоуправе; 

8. Рачун или Уговор са предрачуном са доказом о извршеној уплати (фискални

    рачун, потврда о преносу средстава или извод оверен од стране банке);

9. Фотокопија пратеће документације за извршене хемијске анализе земљишта са

    препоруком, трошкова N-min методе и примене утврђених агро - мелиоративних

    мера.

             

            VI Период за подношење захтева, за меру 201.1.- Одрживо коришћење пољопривредног земљишта траје од дана објављивања Јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 1.000.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2020. године.

            Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља IV овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VII Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе Смедерево, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VIII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: ww.smederevo.org.rs, oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            IX Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

 

 

 

Број 320-40/2020-07

У Смедереву, 11. маја 2020. године                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

     др Јасна Аврамовић

 

На основу чланова 1. и 2. Одлуке о подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 10/2016), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева", број 2/2020), Одлуке о условима и начину коришћења средстава за регресирање репродуктивног материјала у говедарству, број 320-36/2020-07 од 11. маја 2020. године и члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019-пречишћен текст),

  

 

             Градоначелница  града Смедерева, дана 11. маја 2020. године, расписује

  

  

ЈАВНИ  ПОЗИВ

ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ РЕПРОДУКТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА У ГОВЕДАРСТВУ

  

  

             I Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка и правна лица), са пребивалиштем и производњом на територији града Смедерева, да поднесу захтев за регресирање репродуктивног материјала у говедарству (вештачко осемењавање крава и јуница) за 2020. годину.

 

             II Регресирају се трошкови за репродуктивни материјал у говедарству у износу од 2.000,00 динара по приплодном грлу, с тим да максимални износ по газдинству износи 60.000,00 динара.

 

             III Право на коришћење средстава из Поглавља II може остварити пољопривредно газдинство ако испуњава следеће опште услове и то:

       - да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом;

       - да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња подносиоца захтева на територији града Смедерева;        

       - да корисник, односно носилац регистрованог пољопривредног газдинства, нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода - пореза на имовину, према јединици локалне самоуправе;        

       - да корисник нема доспелих неизмирених обавеза по раније одобреним захтевима финансираним од стране локалне самоуправе;      

       - потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;     

       - само се улагања из текуће године и из последњег квартала претходне године могу сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.

 

            IV Образац захтева за регресирање репродуктивног материјала у говедарству се преузима у Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, канцеларија број 71, зграда Градске управе Смедерево.

Уз попуњен захтев се доставља:

      -  Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима (Образац Градске управе Смедерево);

-   Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта носиоцапољопривредног

    газдинства (за физичка лица);

2.

-   Фотокопија решења о регистрацији земљорадничке задруге, удружења,

    привредног друштва или предузетника (за правна лица);

-   Фотокопија потврде о регистрацији  пољопривредног газдинства за 2020. годину;

-   Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава - животиње;

-   Фотокопија наменског текућег рачуна отвореног код пословне банке;

-   Уверење о измиреним доспелим пореским обавезама корисника, односно носиоца

    регистрованог пољопривредног газдинства, издато од стране надлежног органа

    јединице локалне самоуправе;

-   Фотокопија пасоша за говеда; 

-     Фотокопија картона - рачуна за вештачко осемењавање крава.

 

            V Период за подношење захтева, за регресирање репродуктивног материјала у говедарству траје од дана објављивања Јавног позива на сајту града Смедерева, огласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама, па до утрошка средстава планираних за ове намене у износу до 1.300.000,00 динара, односно најкасније до 31.10.2020. године.

            Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења, а непотпуни, неблаговремени и захтеви који не испуњавају услове из Поглавља III овог Јавног позива, неће се разматрати.

 

            VI Захтев са пратећом документацијом доставља се преко писарнице Градске управе Смедерево, на адресу Омладинска бр.1 Смедерево.

 

            VII Јавни позив ће бити објављен на сајту града Смедерева: www.smederevo.org.rs , oгласној табли Градске управе Смедерево и месним заједницама.

  

            VIII Детаљније информације могу се добити у Градској управи Смедерево - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке - Одсек за пољопривреду, на телефон: 026/4622-325 од 7,30 до 15,30 сати сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

 

 

 

 

 

Број 320-36/2020-07

У Смедереву, 11. маја 2020. године                                                      ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

     ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

     др Јасна Аврамовић