Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


JAVNI POZIVI ZA SUBVENCIONISANjE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 2020

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2020), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za kreditnu podršku u poljoprivrednoj proizvodnji, broj 320-37/2020-07 od 11. maja 2020. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019-prečišćen tekst),

 

             Gradonačelnica  grada Smedereva, dana 11. maja 2020. godine, raspisuje

 

JAVNI  POZIV

BANKAMA ZA KRATKOROČNO I DUGOROČNO KREDITIRANjE REGISTROVANIH POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA SA TERITORIJE

GRADA SMEDEREVA, UZ UČEŠĆE GRADA SMEDEREVA U SUFINANSIRANjU DELA KAMATE NA KREDITE ZA OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA U POLjOPRIVREDI

  

  

           I Pozivaju se banke zainteresovane za kratkoročno i dugoročno kreditiranje fizičkih lica - nosioca aktivnih poljoprivrednih gazdinstava, pravnih lica i preduzetnika upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Smedereva, uz učešće grada Smedereva u sufinansiranju dela kamate na kredite za osnovna i obrtna sredstva u poljoprivredi, da podnesu pisane ponude sa uslovima kreditiranja.

 

          II Zainteresovane banke moraju ponuditi sledeće uslove:

1. Za kratkoročne kredite (do 12 meseci):

          - za nabavku obrtnih sredstava u poljoprivredi (repromaterijal, sredstva za zaštitu bilja, gorivo, đubrivo, sadni materijal, stočna hrana, ambalaža, kupovina stoke i dr.);

          - u iznosima od 100.000,00 - 400.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 12 meseci i jednokratnim vraćanjem;

          - kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

          - navesti troškove obrade zahteva.

         Nephodno je definisati namensko kreditiranje u ugovoru o kreditu, tako da se navede vrsta robe čija se nabavka kreditira na osnovu dokumenata o nabavci robe /faktura, ugovor/, a za iznose do 200.000,00 dinara, proizvođači nakon realizacije kredita dostavljaju račune o namenskom trošenju sredstava izdate u periodu korišćenja kredita, a koji pokrivaju iznos odobrenog kredita.

         Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamata po kratkoročnim kreditima nakon dospeća kredita, za utvrđeni iznos kamate preko 3%.

2. Za dugoročne kredite (do 36 meseci):

          - za nabavku osnovnih sredstava u poljoprivredi (nabavku mehanizacije, mašina i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kupovinu zemljišta za poljoprivredne svrhe, podizanje dugogodišnjih zasada, nabavku osnovnih stada i dr.);

          - u iznosima od 500.000,00 - 1.000.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.);

          - kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

          - navesti troškove obrade zahteva.

2.

 

2.1. Za dugoročne kredite (do 36 meseci):

           - za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme na površini do 1 ha po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu;

           - odobravanje kredita u minimalnom iznosu od 500.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.);

           - kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

           - navesti troškove obrade zahteva.

 

           Dugoročni krediti se odobravaju strogo namenski, na osnovu dostavljene dokumentacije /ugovor, fakture i druge prateće dokumentacije/.

           Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamate po dugoročnim kreditima za nabavku osnovnih sredstava za utvrđeni iznos kamate preko 3%, a posebno, za nabavku protivgradnih mreža i opreme za zasade do 1 ha površine, vrši sufinansiranje kamate 100%.

3. Jednokratnu naknadu za obradu kredita snosi korisnik kredita.

4. Plasiranje sredstva se vrši prema odredbama poslovne politike banke i Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politke ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu, uz obezbeđenje dokaza o namenskom korišćenju kredita.

5. Krajnji rok za odobravanje kredita je  31.10.2020. godine.

6. Grad Smederevo će vršiti sufinansiranje kamata za ukupan okvirni iznos sredstava banke do  40.000.000,00 dinara, za kratkoročno i dugoročno kreditiranje.

7. Uz zahtev za naplatu sufinansiranog dela kamate od grada Smedereva, banka ima obavezu da dostavlja dokumenta i podatke definisane Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu.

8. Rizik odobrenja i naplate kredita od korisnika snose banke, uz obezbeđenje namenskog praćenja plasmana čiju kontrolu će banka omogućiti i gradu Smederevu, ukoliko ima indicija za nenamensko korićenje kredita, a na poseban zahtev.

 

      III  Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti:

        - poljoprivredno gazdinstvo (fizička i pravna lica) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - ako su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

         - ako korisnik, odnosno nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;

        - ako korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave, zbog čega banka podnosi zahtev za proveru i saglasnost gradu Smederevu, za svakog korisnika kredita;

        - potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima.

        

       IV  Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju sve banke:

-          koje su registrovane za obavljanje bankarskih poslova (dostaviti izvod iz APR-a) i imaju poslovnu jedinicu u Smederevu;

-          koje dostave ponudu u skladu sa ovim Javnim pozivom.

  

  

  

3.

  

        V  Ponude koje nisu sačinjene u skladu sa ovim Javnim pozivom, neće se razmatrati. Nakon razmatranja pisanih ponuda banaka, grad Smederevo će sa bankom koja ponudi najpovoljnije uslove zaključiti Sporazum o poslovnoj saradnji.

 

       VI Ponude se podnose na pisarnici uslužnog centra Gradske uprave Smederevo, Omladinska 1 u zatvorenim kovertama sa naznakom: ,,Grad Smederevo - ponuda za kratkoročno i dugoročno kreditiranje registrovih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije grada Smedereva" ili se dostavljaju poštom na adresu: Grad Smederevo, Omladinska br.1  11300 Smederevo.

Rok za dostavljanje ponude je 29.05.2020. godine do 15 časova.

  

           Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave Smederevo do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja.

   

       VII  Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs  i oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo.

  

       VIII Dodatne informacije se mogu dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 ili putem e-maila poljoprivreda@smederevo.org.rs                                                                                             

 

 

 

 

Broj 320-37/2020-07

U Smederevu, 11. maja 2020. godine

                                                                                                                   GRADONAČELNICA

     GRADA SMEDEREVA

 

     dr Jasna Avramović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2020), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, broj 320-38/2020-07 od 11. maja 2020. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019-prečišćen tekst),  

 

             Gradonačelnica  grada Smedereva, dana 11. maja 2020. godine, raspisuje

 

JAVNI  POZIV

ZA SUBVENCIONISANjE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU

POLjOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA   

  

  

              I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava kroz podršku za nabavku kvalitetnih grla stoke, podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada, podizanja objekata za proizvodnju u zaštićenom prostoru i nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje za 2020. godinu.

 

              II Sredstva iz poglavlja I raspoređuju se za sledeće prihvatljive investicije:

Sektor mleko

- 101.1.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla mlečnih rasa: goveda, ovaca i koza;

- 101.1.3. Oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mleka na farmi, uključujući sve elemente,

                 materijale i instalacije:

             1. Oprema za mužu (muzilice i linijski sistemi za mužu);

             2. Oprema za hlađenje mleka (laktofrizi);

             3. Kante i tankovi (cisterne) za prenos mleka.

- 101.1.5. Mašine i oprema za pripremu stočne hrane, za hranjenje i napajanje životinja:                                 

              1. Mlinovi i blenderi/mešalice za pripremu stočne hrane,

              2. Oprema i dozatori za koncentrovanu stočnu hranu,

              3. Ekstraktori i transporteri,             

              4. Miks prikolice i dozatori za kabastu stočnu hranu,

              5. Hranilice i pojilice,

              6. Balirke i rol balirke,

              7. Priključni sakupljači i rasturači sena (prevrtači sena),

              8. Priključne traktorske kosačice,                           

              9. Priključne traktorske mašine za pripremu silaže.            

Sektor meso

-  101.2.1. Nabavka kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza i svinja koje se koriste za proizvodnju mesa;

         

 Sektor: Voće, grožđe, povrće /uključujući pečurke/ i cveće

- 101.4.1. Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze:                

              1. Nabavka sadnica voćaka i vinove loze,

2.

 

              2. Nabavka naslona za proizvodne zasade (betonski, metalni ili drveni stubovi), sa pratećom opremom,

              3. Hemijsku analizu zemljišta sa preporukom đubrenja zemljišta.                              

- 101.4.2. Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i

                 rasadničku proizvodnju:  

    1. Konstrukcije za plastenike (aluminijumske, pocinkovane, čelične i plastične),

    2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje plastenika,

    3. Sistemi za navodnjavanje sa mogućnošću đubrenja i vlaženje prostora

        mikroorošavanjem,

   4. Oprema za ventilaciju i grejanje plastenika (ventilatori, kotlovi/gorionici..),

   5. Oprema za ispitivanje parametara zaštićenog prostora (temperature, vlage..).   

- 101.4.3. Podizanje, nabavka i opremanje sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i

                višegodišnjim zasadima:

   1. Protivgradna mreža,

   2. Nosači za protivgradnu mrežu,

   3. Stubovi i žičana ograda za ograđivanje voćnjaka i vinograda.

- 101.4.6. Nabavka opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i zasenjivanje biljaka pri

                 proizvodnji u zaštićenom prostoru:

               1. Oprema i uređaji za dodatno osvetljenje u zaštićenom prostoru,

               2. Mreže za senčenje objekata.

- 101.4.16. Nabavka opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon

                   rezidbe voćnih vrsta:

               1. Mašine i oprema za orezivanje i oblikovanje bilja,

               2. Priključne traktorske kosačice i mašine za košenje i sitnjenje biljne mase

                   između redova u voćnjaku i vinogradu.               

- 101.4.19. Mašine za primarnu obradu zemljišta:

               1.Plugovi,

               2.Tanjirače.

- 101.4.20. Mašine za dopunsku obradu zemljišta:

                 1. Rotositnilice (rotofreze),                

                 2. Podrivači,

                 3. Gruberi,

                 4. Kultivatori,

                 5. Drljače,

                 6. Setvospremači,

                 7. Valjkovi za postsetvenu obradu.                      

- 101.4.21. Mašine za đubrenje zemljišta - rasturači mineralnog đubriva.              

- 101.4.22. Mašine za setvu - priključne sejalice za setvu povrća i cveća.              

- 101.4.23. Mašine za sadnju - priključne sadilice za sadnju povrća i cveća.              

- 101.4.24. Mašine za zaštitu bilja:

                1. Atomizeri,

                2. Traktorske prskalice,

                3. Zadimljivači (fogeri),

                4. Mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda,

                5. Leđne prskalice (akumulatorske/baterijske, motorne i mehaničke).

 

- 101.4.28. Mašine, uređaji i oprema za navodnjavanje useva:

                1. Pumpe za navodnjavanje,

3.

 

    2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon),

    3. Sistemi za navodnjavanje „ kap po kap": cevi za dovod vode, razvodne cevi, 

        spojnice, kapajući okiteni-polidrip cevi, kapajuće trake i malč folije

       (samo za jagodu, povrće i cveće), filteri, ventili, slavine, regulatori pritiska, kapljači,zatvarači za kapljače, nosači polidripova,  itd.,

    4. Sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: rasprskivači, tifoni, itd.,

    5. Cisterne za prevoz vode za navodnjavanje. 

 

Sektor ostali usevi ( žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje)

- 101.5.1. Mašine za primarnu obradu zemljišta:

                1.Plugovi,

                2.Tanjirače.              

- 101.5.2. Mašine za dopunsku obradu zemljišta:

                 1. Drljače,

                 2. Setvospremači,

                 3. Rotositnilice (rotofreze),

                 4. Kultivatori,

                 5. Podrivači,

                 6. Gruberi,

                 7. Valjkovi za postsetvenu obradu.

- 101.5.3. Mašine za đubrenje zemljišta - rasturači mineralnog đubriva.                             

- 101.5.4. Mašine za setvu - priključne sejalice za setvu žitarica, industrijskog, odnosno krmnog bilja, aromatičnog i začinskog bilja.               

- 101.5.5. Mašine za sadnju - priključne sadilice za sadnju industrijskog, aromatičnog i

                začinskog bilja.                

- 101.5.6. Mašine za zaštitu bilja:

                1. Traktorske prskalice,

                2. Mašine za aplikaciju pesticida u zoni reda,

                3. Leđne prskalice (akumulatorske/baterijske, motorne i mehaničke).           

- 101.5.10. Mašine i oprema za navodnjavanje useva:

                1. Pumpe za navodnjavanje,

    2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, benzinski i elektro pogon),    

    3. Sistemi za navodnjavanje veštačkom kišom: vodeni topovi, tifoni,

         rasprskivači, itd.,

    4. Sistemi za navodnjavanje „ kap po kap": cevi za dovod vode, razvodne cevi, 

        spojnice, kapajući okiteni-polidrip cevi, kapajuće trake, filteri, ventili,

        slavine, regulatori pritiska, itd.,

    5. Cisterne za prevoz vode za navodnjavanje.  

 

Sektor pčelarstvo

-101.6.2. Nabavka opreme za pčelarstvo:

                 1. Košnice,

                 2. Satne osnove proizvedene od pčelinjeg voska,

                 3. Centrifuge,

                 4. Električni otklapač saća,

                 5. Kade za otklapanje saća,

                 6. Električne pumpe i punilice za med,

                 7. Prohromska ambalaža za med (kante i burad za med),

 

 

4.

 

                 8. Topionici za vosak,

                 9. Električni dekristalizator,

                 10. Automatski sto za pakovanje meda,

                 11. Sušara za polen,

                 12. Stresač pčela i izduvač pčela,   

                 13. Pčelarske vage za merenje košnica,

                 14. Kontejneri i platforme za držanje i transport pčela.        

 

III Registrovana poljoprivredna gazdinstva biće podržana za investicije u okviru sektora i to:

- sektor mleko-

Za investicije 101.1.3. i 101.1.5. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG, osim za investiciju 101.1.1. za koju se isplaćuje 80% od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG;

- sektor meso-

Za investiciju 101.2.1. isplaćuje se 80% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG;

- sektor voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke) i cveće:

Za investiciju 101.4.2., 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24. i 101.4.28. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG, osim za:

investiciju 101.4.1. za:

- podizanje novih zasada jabučastog, koštičavog, jagodičastog i jezgrastog voća, intezitet pomoći iznosi 80% bez PDV-a od prihvatljivih troškova, a maksimalno je moguće ostvariti do 150.000,00 dinara po RPG,

- podizanje novih proizvodnih zasada vinove loze, intezitet pomoći iznosi 100% bez PDV-a od prihvatljivih troškova, a maksimalno je moguće ostvariti do 150.000,00 dinara  po RPG; 

- sektor ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje)-

Za investicije: 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 101.5.6. i 101.5.10. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 150.000,00 dinara po RPG;

- sektor pčelarstvo-

Za ivesticiju 101.6.2. isplaćuje se 50% bez PDV-a od prihvatljivih troškova investicije, maksimalno do 100.000,00 dinara po RPG.

 

             IV Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove i to:

        - da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

        - da korisnik, odnosno nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda-poreza na imovinu, prema jedinici lokakne samouprave;                

        - da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;

         -  potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;

 

5.

 

        - samo se investicije iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu podrške u tekućoj godini, osim za investiciju 101.4.1. za koju su prihvatljivi troškovi i iz poslednjeg kvartala prethodne godine.

 

              V Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće specifične kriterijume i to:

        Sektor mleka

     - Poljoprivredna gazdinstva koja poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu

        člana RPG 1 - 19 mlečnih krava;

     - U slučaju nabavke novih mašina i opreme za navodnjavanje, poseduju u svom                

        vlasništvu,  odnosno u vlasništvu člana RPG maksimalno 100 mlečnih krava;

     - U slučaju kada se radi o nabavci kvalitetnih priplodnih grla, na kraju investicije

        poseduju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3 - 100 kvalitetnih

        priplodnih grla goveda mlečnih rasa, odnosno 10 - 300 kvalitetnih priplodnih

        grla ovaca/koza.

         Sektor mesa       

     - Kod nabavke kvalitetnih priplodnih životinja, na kraju investicije poseduju u

       svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana RPG: 3 - 100 grla kvalitetnih 

       priplodnih goveda tovnih rasa, ili 10 - 300 kvalitetnih priplodnih grla

       ovaca/koza, ili 5 - 100  grla kvalitetnih priplodnih krmača.

        U sektoru proizvodnje voća, grožđa, povrća (uključujući pečurke) i cveća

        prihvatljivi  korisnici treba da:

     - Imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja, odnosno manje od 5 ha drugog voća,

       odnosno 0,1 - 50 ha cveća, odnosno 0,2 - 100 ha vinove loze;

     - U slučaju podizanja novih ili obnavljanja postojećih (krčenje i podizanje)

       proizvodnih (sa naslonom) i matičnih zasada voćaka i vinove loze, imaju na kraju

        investicije:0,1-50 ha jagodastih vrsta voćaka i hmelja, 0,3 - 100 ha drugog voća, 0,2 -

        100 ha vinove loze;

     - Imaju manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom

        prostoru.

        Ostali usevi (žitarice, industrijsko, aromatično i začinsko bilje) 

     - Poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 50 ha zemljišta pod ostalim usevima;

     - Za investicije za nabavku mašina i opreme za navodnjavanje prihvatljivi korisnici

       su poljoprivredna gazdinstva koja imaju manje od 100 ha zemljišta pod ostalim

       usevima.

        Sektor pčelarstvo

      - U sektoru pčelarstva prihvatljivi korisnici treba da imaju 5 - 500 košnica.   

     

              VI Obrazac zahteva za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

    A. Osnovna dokumentacija:

     -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac

        Gradske uprave Smederevo);

     -  Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca poljoprivrednog

          gazdinstva (za fizička lica);

-  Fotokopija rešenja o registraciji poljoprivredne zadruge, udruženja, privrednog

    društva ili preduzetnika (za pravna lica);

6.

 

-  Fotokopija potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2020. godinu;

-  Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne

    proizvodnje/životinje;

-  Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-  Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno nosioca

    registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog organa

    jedinice lokalne samouprave;

 

B. Posebna dokumentacija po investicijama:

101.1.1 i 101.2.1  

- Račun ili Ugovor o kupoprodaji grla stoke sa dokazom o izvršenoj uplati

   (fiskalni račun, potvrda o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke);

- Fotokopija pasoša za nabavljeno kvalitetno grlo na ime kupca;    

- Fotokopija uverenja/potvrde o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetnog grla

   ili pedigre;

- Fotokopija uverenja o zdravstvenom stanju životinja;

- Fotokopija matičnog lista izdatog od strane osnovne selekcijske službe;

- Fotokopija odgovarajuće potvrde o izvršenom obeležavanju i registraciji grla

   (ukoliko poseduje).

 

101.4.1.

- Račun ili Ugovor sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni račun, potvrda o

   prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke) za nabavku sadnica voćaka,

   vinove loze i nabavku naslona, a za hemijsku analizu zemljišta u zavisnosti od

   modaliteta plaćanja ugovor sa predračunom/račun sa dokazom o izvršenoj uplati;       

- Fotokopija prateće dokumentacije za nabavku sertifikovanih sadnica voćaka,

   vinove loze, nabavku naslona i analizu zemljišta.       

      

101.1.3, 101.1.5, 101.4.2, 101.4.3., 101.4.6., 101.4.16., 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21.,

101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., 101.5.1, 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5.,

101.5.6., 101.5.10. i 101.6.2 

- Račun/račun-otpremnica ili Ugovor sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni

  račun, potvrda o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke) za nabavku

   predmetne  investicije;

- Fotokopija prateće dokumantacije za nabavku nove opreme, mašina i mehanizacije:

   garantni list, odnosno izjava o saobraznosti za izvršenu  nabavku predmetne

   opreme, mašina i mehanizacije ili izjava dobavljača da ista ne podleže obavezi  

   izdavanja garantnog lista. (ukoliko poseduje).  

      

             VII Poljoprivredno gazdinstvo koje ostvari pravo na sredstva za investiciona ulaganja je u obavezi da namenski iskoristi i ne otuđi, niti daje na korišćenje investicije koje su predmet zahteva u periodu od 3 godine od dana nabavke opreme, mašina i mehanizacije.

             U toku 2020. godine vršiće se kontrola namenskog korišćenja odobrenih sredstava terenskim obilaskom gazdinstava. Svi korisnici ovih sredstava za koje se utvrdi da nisu namenski iskoristili dobijena sredstva budžeta grada Smedereva, biće u obavezi da dobijena sredstva vrate budžetu grada Smedereva sa obračunatom zakonskom

 

 

 

7.

 

zateznom kamatom i biće im uskraćeno pravo konkurisanja za subvencije grada Smedereva u narednih 5 godina.   

 

              VIII Period za podnošenje zahteva, za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava traje od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 27.800.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2020. godine.

Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja IV i V ovog Javnog poziva, neće se  razmatrati.

 

              IX Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

                   

               X  Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

               XI Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71 i telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

 

 

 

Broj 320-38/2020-07

U Smederevu, 11. maja 2020. godine

                                                                                                                   GRADONAČELNICA

     GRADA SMEDEREVA

 

     dr Jasna Avramović

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2020), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, broj 320-39/2020-07 od 11. maja 2020. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019 - prečišćen tekst),

 

             Gradonačelnica  grada Smedereva, dana 11. maja 2020. godine, raspisuje

 

 

JAVNI  POZIV

  

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA USPOSTAVLjANjE I JAČANjE UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE

  

  

             I Pozivaju se registrovana Udruženja u oblasti poljoprivrede, sa poslovnim sedištem na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahteve za sredstva za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede za 2020. godinu.

 

             II Sredstva iz poglavlja I isplaćuju se za sledeće prihvatljive troškove:

  - troškove zakupa prostora Udruženja;

 - troškove zakupa sale za planirane aktivnosti Udruženja;

 - troškove kancelarijskog materijala;

 - troškove izrade softvera i veb-sajta Udruženja;

 - troškove izrade i štampanja reklamnog materijala;

 - troškove učešća na sajmovima;

 - troškove angažovanja lica u predloženim aktivnostima;

 - troškove nabavke opreme za rad Udruženja i to:  

           -opreme i uređaja za preradu voća i povrća (za sušenje, mlevenje, ceđenje,

           sečenje, presovanje, konzerviranje itd),

   -opreme i ambalaže za pripremu, punjenje i pakovanje gotovih proizvoda

   (staklene, emajlirane, plastične itd).

 

III Registrovana Udruženja u oblasti poljoprivrede biće podržana u iznosu od 100% bez PDV-a od podnetih prihvatljivih troškova, s tim da maksimalni iznos subvencije po Udruženju iznosi  100.000,00 dinara.          

 

             IV Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II Udruženje može ostvariti ako ispunjava sledeće opšte uslove:

- da je Udruženje upisano u Registar udruženja u APR-u  i da ima aktivan status;

- da je poslovno sedište Udruženja na teritoriji grada Smedereva;   

- da dostavi urednu statusnu i finansijsku dokumentaciju;

- uverenje poreske uprave da je Udruženje izmirilo poreske i druge javne dažbine sa  

  danom  podnošenja zahteva;

- da Udruženje nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima

  finansiranim od strane JLS;

- potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima; 

2.

 

- samo se ulaganja iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova

  po  Programu podrške u tekućoj godini.

       

            V Obrazac zahteva za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

- Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima

  (Obrazac Gradske uprave Smederevo);

- Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta odgovornog lica;

- Popunjen obrazac - „Lista članova udruženja" (Obrazac Gradske uprave

   Smederevo) sa potpisom i pečatom podnosioca zahteva; 

- Fotokopija rešenja o registraciji udruženja u APR-u;        

- Fotokopija tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke i kartona deponovanih

   potpisa;

   - Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

-  Plan aktivnosti udruženja za 2020. godinu sa vremenskim okvirom;    

- Uverenje Poreske uprave da je Udruženje izmirilo poreske i druge javne

  dažbine sa danom podnošenja zahteva;     

   - Račun ili Ugovor sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni račun, potvrda o

     prenosu  sredstava ili izvod overen od strane banke) za troškove iz Poglavlja II;

   - Fotokopija prateće dokumentacije za prihvatljive troškove (ukoliko poseduje).     

          

            VI Period za podnošenje zahteva, za uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede traje od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 400.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2020. godine.

            Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VII Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VIII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            IX Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

 

 

Broj 320-39/2020-07

U Smederevu, 11. maja 2020. godine                                                      GRADONAČELNICA

     GRADA SMEDEREVA

 

     dr Jasna Avramović

 

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2020), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, broj 320-41/2020-07 od 11. maja 2020. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019-prečišćen tekst),

 

             Gradonačelnica  grada Smedereva, dana 11. maja 2020. godine, raspisuje

 

  

  

JAVNI  POZIV

ZA SUBVENCIONISANjE PREMIJE OSIGURANjA USEVA, PLODOVA,

VIŠEGODIŠNjIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINjA

  

  

  

               I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za 2020. godinu.

 

              II Subvencionišu se troškovi za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez uračunatog PDV-a, s tim da maksimalni iznos subvencije po gazdinstvu iznosi 100.000,00 dinara.

 

              III Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove i to:

        - da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

        - da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

        - da korisnik, odnosno nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;        

        - da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;       

        - potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;

        - samo se investicije iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu u tekućoj godini.

       

               IV Obrazac zahteva za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

 

 

2.

 

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

      -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac

         Gradske uprave Smedereva);

-  Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca

   poljoprivrednog gazdinstva (za fizička lica);

-  Fotokopija rešenja o registraciji poljoprivredne zadruge, udruženja,

    privrednog društva ili preduzetnika (za pravna lica);

-     Fotokopija potvrde o registraciji  poljoprivrednog gazdinstva za 2020. godinu;

-     Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava -

    struktura biljne proizvodnje/životinje;

-     Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-     Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno nosioca 

    registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog organa

    jedinice lokalne samouprave;

-     Original ili overena fotokopija polise osiguranja; 

-     Original potvrde o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

            

             V Period za podnošenje zahteva, za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja traje od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 4.000.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2020. godine.

              Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VI Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs , oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71 i telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

 

  

 

 

Broj 320-41/2020-07

U Smederevu, 11. maja 2020. godine                                                      GRADONAČELNICA

     GRADA SMEDEREVA

 

     dr Jasna Avramović

 

 

 

 

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2020), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za Meru održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta, broj 320-40/2020-07 od 11. maja 2020. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019- prečišćen tekst),

 

             Gradonačelnica  grada Smedereva, dana 11. maja 2020. godine, raspisuje

 

 

JAVNI  POZIV

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA MERU ODRŽIVOG KORIŠĆENjA

POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA  

  

  

  

             I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za Meru održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu.

 

             II Sredstva iz poglavlja I isplaćuju se za sledeće investicije:

- 201.1.1. Održivo upravljanje zemljištem,                                                               

- 201.1.3. Unapređena primena dobre poljoprivredne prakse (agro - meliorativne mere).                          

 

             III Registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) biće podržana za investiciju 201.1.1. i 201.1.3. u iznosu od 100% bez PDV-a od ispostavljenih troškova za hemijske analize zemljišta sa preporukom, troškova N-min metode i primene utvrđenih agro-meliorativnih mera, s tim da je maksimalni iznos pomoći do 40.000,00 dinara po RPG.          

 

             IV Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove:

- da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

-  da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;

- da korisnik, odnosno nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda-poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;

- da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;

- potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;

- samo se ulaganja iz tekuće godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu podrške u tekućoj godini.

       

            V Obrazac zahteva za meru - Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

2.

 

Uz popunjen zahtev se dostavlja:           

            1. Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima

                 (Obrazac Gradske uprave Smederevo);            

2. Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca

     poljoprivrednog gazdinstva (za fizička lica);

3. Fotokopija rešenja o registraciji poljoprivredne zadruge, udruženja,

     privrednog društva ili preduzetnika (za pravna lica);

4. Fotokopija potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za 2020. godinu;

5. Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava - struktura biljne

     proizvodnje;   

6. Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

7. Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno

    nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog  

    organa jedinice lokalne samouprave; 

8. Račun ili Ugovor sa predračunom sa dokazom o izvršenoj uplati (fiskalni

    račun, potvrda o prenosu sredstava ili izvod overen od strane banke);

9. Fotokopija prateće dokumentacije za izvršene hemijske analize zemljišta sa

    preporukom, troškova N-min metode i primene utvrđenih agro - meliorativnih

    mera.

             

            VI Period za podnošenje zahteva, za meru 201.1.- Održivo korišćenje poljoprivrednog zemljišta traje od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 1.000.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2020. godine.

            Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja IV ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VII Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VIII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: ww.smederevo.org.rs, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            IX Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

 

 

 

 

Broj 320-40/2020-07

U Smederevu, 11. maja 2020. godine                                                      GRADONAČELNICA

     GRADA SMEDEREVA

 

     dr Jasna Avramović

 

Na osnovu članova 1. i 2. Odluke o podsticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 10/2016), Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju grada Smedereva za 2020. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2020), Odluke o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu, broj 320-36/2020-07 od 11. maja 2020. godine i člana 41. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019-prečišćen tekst),

  

 

             Gradonačelnica  grada Smedereva, dana 11. maja 2020. godine, raspisuje

  

  

JAVNI  POZIV

ZA REGRESIRANjE REPRODUKTIVNOG MATERIJALA U GOVEDARSTVU

  

  

             I Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica), sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji grada Smedereva, da podnesu zahtev za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu (veštačko osemenjavanje krava i junica) za 2020. godinu.

 

             II Regresiraju se troškovi za reproduktivni materijal u govedarstvu u iznosu od 2.000,00 dinara po priplodnom grlu, s tim da maksimalni iznos po gazdinstvu iznosi 60.000,00 dinara.

 

             III Pravo na korišćenje sredstava iz Poglavlja II može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo ako ispunjava sledeće opšte uslove i to:

       - da su poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom;

       - da su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva;        

       - da korisnik, odnosno nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, nema dospelih neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda - poreza na imovinu, prema jedinici lokalne samouprave;        

       - da korisnik nema dospelih neizmirenih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave;      

       - potpisana izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima;     

       - samo se ulaganja iz tekuće godine i iz poslednjeg kvartala prethodne godine mogu smatrati prihvatljivim za nadoknadu troškova po Programu podrške u tekućoj godini.

 

            IV Obrazac zahteva za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu se preuzima u Odeljenju za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, kancelarija broj 71, zgrada Gradske uprave Smederevo.

Uz popunjen zahtev se dostavlja:

      -  Izjava da ne postoji zahtev za isto ulaganje u drugim javnim fondovima (Obrazac Gradske uprave Smederevo);

-   Fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosiocapoljoprivrednog

    gazdinstva (za fizička lica);

2.

-   Fotokopija rešenja o registraciji zemljoradničke zadruge, udruženja,

    privrednog društva ili preduzetnika (za pravna lica);

-   Fotokopija potvrde o registraciji  poljoprivrednog gazdinstva za 2020. godinu;

-   Fotokopija izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava - životinje;

-   Fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog kod poslovne banke;

-   Uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama korisnika, odnosno nosioca

    registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, izdato od strane nadležnog organa

    jedinice lokalne samouprave;

-   Fotokopija pasoša za goveda; 

-     Fotokopija kartona - računa za veštačko osemenjavanje krava.

 

            V Period za podnošenje zahteva, za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu traje od dana objavljivanja Javnog poziva na sajtu grada Smedereva, oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama, pa do utroška sredstava planiranih za ove namene u iznosu do 1.300.000,00 dinara, odnosno najkasnije do 31.10.2020. godine.

            Zahtevi će se razmatrati po redosledu podnošenja, a nepotpuni, neblagovremeni i zahtevi koji ne ispunjavaju uslove iz Poglavlja III ovog Javnog poziva, neće se razmatrati.

 

            VI Zahtev sa pratećom dokumentacijom dostavlja se preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, na adresu Omladinska br.1 Smederevo.

 

            VII Javni poziv će biti objavljen na sajtu grada Smedereva: www.smederevo.org.rs , oglasnoj tabli Gradske uprave Smederevo i mesnim zajednicama.

  

            VIII Detaljnije informacije mogu se dobiti u Gradskoj upravi Smederevo - Odeljenje za privredu, preduzetništvo, lokalni ekonomski razvoj i javne nabavke - Odsek za poljoprivredu, na telefon: 026/4622-325 od 7,30 do 15,30 sati svakog radnog dana u periodu trajanja Javnog poziva.

 

 

 

 

 

Broj 320-36/2020-07

U Smederevu, 11. maja 2020. godine                                                      GRADONAČELNICA

     GRADA SMEDEREVA

 

     dr Jasna Avramović