Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 10.став 1. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, број 02-19-2/2019-07 од 12.02.2019. године, Комисија    за    избор    корисника    помоћи    намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву на територији града Смедерева кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће    са   окућницом,  формиране  Решењем градоначелнице града Смедерева бр.  02-19/2019-07 од  06.02.2019,  расписује 13.11.2019.године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за избор корисника помоћи намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће

  

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

 

Члан 1.

 

Предмет Јавног позива је додела помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће за интерно расељена лица, ( у даљем тексту:  Помоћ), коју обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са градом Смедеревом (у даљем тексту: Град).

Члан 2.

 

 Средства за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом додељују се интерно расељеним лицима док су у расељеништву и члановима њиховог породичног домаћинства на територији града Смедерева, у циљу побољшања услова становања (у даљем тексту: Помоћ).

Помоћ се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом и додатну помоћ за грађевински  материјал за поправку  или  адаптацију  предметне  сеоске  куће  са

окућницом у износу који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 (једанмилиончетиристотинехиљададинара), по породичном домаћинству корисника и то:

1)                  РСД  1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара) за помоћ при куповини
сеоске куће са окућницом и

2)        РСД    200.000,00 (двестахиљададинара) са обрачунатим ПДВ-ом    за додатну
помоћ намењену за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне
сеоске куће са окућницом.

Изабрани корисник Помоћи за побољшање услова становања може да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће са окућницом у износу до 50% од износа који се одобрава за куповину сеоске куће са окућницом из става 2. тачка 1. овог члана.

Уколико корисник не учествује сопственим средствима у плаћању купопродајне цене, а вредност куће прелази износ од 1.200.000,00 (једанмилиондвестахиљададинара), пријава се одбија.

Уколико корисник учествује сопственим средствима, а вредност куће прелази износ од 1.800.000,00 (једанмилионосамстохиљададинара) пријава се одбија.

 

                           II.   УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

  

                                                       Члан 3.

 

Подносилац пријаве на Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

1)                  да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице или поседује
легитимацију интерно расељеног лица;

2)        да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у Пријави

имају боравиште/пребивалиште на територији Града Смедерева, у моменту

објављивања Јавног позива (опционо);

3)                  да   су Подносилац пријаве   и   чланови   продичног  домаћинства смештени у
колективном центру/неадекватном приватном смештају;

4)        да   Подносилац   пријаве   и   чланови   породичног   домаћинства   не   поседују
непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој   држави, а
којом могу да реше своје стамбено питање;

5)                  да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не могу да користе
непокретност коју поседују на Косову и Метохији;

6)                  да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису заменили,
обновили или отуђили непокретност на Косову и Метохији,  а којом би могли
безбедно да реше своје стамбено питање;

7)                  да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства нису корисници
другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да
реше или су решили своје стамбено питање;

8)          да сеоска кућа са окућницом којом Подносилац пријаве подноси Пријаву на
јавни позив испуњава основне услове за живот и становање и да су предметна сеоска
кућа и земљиште на којој се иста налази уписана у катастру непокретности на име
продавца и без терета, осим уколико је реч о забележби обавезе плаћања накнаде за
пренамену    земљишта,    уколико    постоји    право    стварних    службености    на
непокретности која је предмет купопродаје и друге забележбе правних чињеница
које   за   исход   немају   престанак   или   пренос   стварних   права   на   предметној
непокретности;

9)           да је сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси пријаву на Јавни позив уписана у катастру непокретности као:

-    непокретност која је предузета из земљишних књига или

-    непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-   непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

-     непокретност уписана по Закону о озакоњењу објекта или

-     да је предметна сеоска кућа у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази сеоска кућа за коју Подносилац пријаве подноси Пријаву на јавни позив дозвољена индивидуална стамбена градња.Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 9) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

10)     да   Подносилац    пријаве    и    чланови    његовог    породичног    домаћинства наведени у  Пријави  нису  у  крвном,   адоптивном  или  тазбинском  сродству  са продавцем предметне непокретности.

 

  

III. МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ

  

Члан 4.

 

            Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив за куповину сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Јавни позив) оствари, а према следећим мерилима:

1)                            број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства - 10
бодова; максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи -50 бодова.

2)             број малолетне деце у породичном домаћинству:

 

(1)             породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;

(2)             породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;

3)       број  малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

(1)            домаћинство са једним дететом - 10 бодова;

(2)            домаћинство са двоје деце - 20 бодова;

(3)            домаћинство са троје или више деце - 30 бодова;

 

      породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју:
по породичном домаћинству - 20 бодова;

4)             стамбена   ситуација   Подносиоца   пријаве   и   чланова   његовог   породичног
домаћинства:

 

(1)             породично домаћинство смештено у колективном центру-10 бодова

(2)             породично   домаћинство   које   станује   у   изнајмљеном   простору   без
основних хигијенско-санитарних услова-20 бодова

6)   материј ални положај породичног домаћинства:

(1)             породично домаћинство  са приходима већим или у  висини од  50%
последње  просечне  месечне  зараде  без  пореза  и  доприноса у   привреди
Републике Србије, по члану - 10 бодова(по породичном домаћинству);

(2)                            породично домаћинство са приходима испод 50% последње просечне
месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану
- 20 бодова (по породичном домаћинству).

Приликом бодовања пријава по тачки 6) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови се додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

7)   смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

(1)       по основу смањења или    губитка    радне    способности    Подносиоца
пријаве или члана породичног домаћинства:

-ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;

-ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.

(2)      по    основу    телесног    оштећења   Подносиоца    пријаве    или    члана
породичног домаћинства:

-за телесно оштећење 100% - 20 бодова;

-за телесно оштећење 90% - 15 бодова;

-за телесно оштећење 80% - 10 бодова;

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства;

8)   Болести од већег социо-медицинског значаја, (малигна обољења, бронхијална и
срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт
срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни
инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести,
парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне
инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси,
ХИВ инфекције и сл)  у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац
пријаве   или   члан   његовог   породичног  домаћинства   -   20   бодова(   по   члану
породичног домаћинства);

Ово мерило се примењује по члану породичног домаћинства ако Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7) подтач. (1) и (2) овог члана;

9)   регистровано сеоско газдинство - 20 бодова;

Бодови по основу овог мерила додељују се уколико Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства имају регистровано сеоско газдинство.

10)   породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на
просторима   бивше   Социјалистичке   Федеративне   Републике   Југославије:    по
настрадалом/несталом члану - 20 бодова;

 

 

Члан 5.

 

Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

1)             има већи број малолетне деце;

2)             има већи број чланова породичног домаћинства;

3)             има трудну жену у породичном домаћинству;

4)             дуже борави на подручју Града  и

5)             има мање приходе по члану породичног домаћинства.

  

  

  

  IV.   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Члан 6.

Подносилац пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1)          уредно попуњен и потписан образац Пријаве;

2)    фотокопију легитимације интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца
пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као
интерно расељено лице);

3)    фотокопију личне карте, очитане личне карте ако је у питању биометријска
лична карта са чипом, за све чланове породичног домаћинства са 16 и више
година;

4)      доказ   о   стамбеној   ситуацији   Подносиоца   пријаве   и   чланова   његовог
породичног домаћинства:

-за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-

санитарних услова-изјава оверена код надлежног органа

-за лица која бораве у неформалном колективном центру-потврда надлежне службе

Града да су лица евидентирана да бораве у неформалном колективном

центру;

5)   изјаву  оверену  код  надлежног органа да Подносилац  пријаве  и чланови
његовог породичног домаћинства: не поседују   непокретност у Републици Србији
ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом могу да реше своје стамбено
питање; не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији; нису
заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а

којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли или су решили своје стамбено питање; да нису у крвном, адоптивном или тазбинском сродству са продавцем предметне некретнине;

6)  доказ о приходима:

Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је Подносилац пријаве незапослен и да нема приходе;

Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног;

Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања овог Јавног позива или уколико лице не остварује примања по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензиј е у Републици Србиј и и/или другој држави;

7)   За  чланове  породичног домаћинства узраста  од   15-26  година  -доказ  о
школовању

(потврда надлежне образовне иниституције о школовању), уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању- доказе наведене у тачки б.овог става (докази о приходима);

8)       доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама
у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне
комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;

9)       доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу -
Решење   надлежне  Комисије   о  смањењу   или   губитку   радне   способности   или
телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;

 

10)     Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна
обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна
туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца,
цереброваскуларни   инсулт,    епилепсија,   теже   душевне   болести,    прогресивне
нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес,
хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести,
остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.) - Лекарски налаз не старији од годину дана;

11)     за једнородитељску породицу прилаже се:

 

-  потврда о смрти брачног друга;

-  решење   надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

-  извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства

-  пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце
(уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико
се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба
доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код надлежног
органа да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално
обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно
учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао
брачну или ванбрачну заједницу;

12)      Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства
који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије;

13)      Доказ о регистрованом сеоском газдинству (уколико Подносилац пријаве
или   чланови    његовог   породичног   домаћинства   имају    регистровано    сеоско
газдинство);

14)      Оверену изјаву власника сеоске куће на коју се односи Помоћ, да је сагласан
да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве;

15)      Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над сеоском кућом
- лист непокретности не старији од месец дана у коме је продавац уписан као
носилац  права  својине/сусвојине/заједничке  имовине  предметне  сеоске  куће  и
земљишта на којем се иста налази и у коме су предметна сеоска кућа и земљиште
који су предмет купопродаје уписани без терета, (не рачунајући при том забележбу
обавезе плаћања накнаде за пренамену земљишта,права стварних службености на
непокретности која је предмет купопродаје и друге забележбе правних чињеница
које   за   исход   немају   престанак   или   пренос   стварних   права   на   предметној
непокретности;), односно у коме је сеоска кућа уписана као:

-непокретност која је преузета из земљишних књига или

-непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе,  односно одобрења за

градњу за коју је изадата употребна дозвола или

-непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

16)      Потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно
покренутом  поступку  озакоњења  предметне  сеоске  куће  и уверење  надлежног
органа да је на земљишту на коме се налази предметна сеоска кућа дозвољена
индивидуална стамбена градња (важећа информација о локацији);

17)      Уколико се ради о сеоским кућама које су у време подношења Пријава на
Јавни   позив   у   поступку   легализације/озакоњења,   потребно  је,   најкасније   до
доношења Одлуке, доставити доказ да је поступак легализације/озакоњења завршен
(односи се на оне Подносиоце пријава који конкуришу са сеоским кућама које су у
време подношења пријава на Јавни позив у поступку легализације/озакоњења);

18)      Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су
настале по основу права својине за предметну сеоску кућу и земљиште који су
предмет купопродаје;

19)      Фотокопију личне карте продавца сеоске куће (очитане уколико је у питању
лична карта са чипом);

20)      Фотогрaфију сеоске куће у тренутку подношења Пријаве.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве на Јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија за избор корисника може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

 

                                                        Члан 7.

Комисија за избор корисника по службеној дужности прибавља извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година; уверење о имовном стању из Републичког геодетског завода за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства; уверење Одељења за локалну пореску администрацију о томе да ли су Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства обвезници пореза на имовину; информацију да ли се лице налази у евиденцији интерно расељених лица Комесаријата за избеглице и миграције ( само за лица за која није достављена фотокопија легитимације интерно расељеног лица); уверење МУП-а о кретању боравишта/пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства.

Доказе из става 1. овог члана, за потребе поступка у складу са чланом 103. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", број 18/16) (у даљем тексту: ЗУП), прибавиће по службеној дужности Комисија, осим уколико странка у складу са чланом 103. став 3. ЗУП-а изјави да ће у циљу ефикаснијег и еконимичнијег разматрања своје поднете пријаве на Јавни позив, наведене доказе прибавити сама.

 

                                                                    Члан 8.

Јавни позив се објављује на огласној табли Градске управе града Смедерева и Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева и на Званичној интернет страници града Смедерева.

РОК  за подношење Пријаве са документацијом  на Јавни позив је 30 дана  од дана објављивања Јавног позива.

Пријаву са потребним обрасцима сва заинтересована лица могу преузети у Повереништву за избеглице и миграције града Смедерево, Улица трг Републике 12-14, сваког радног дана у времену од 7,30 до 15,00 часова.

Документација се доставља у затвореној коверти на писарници Градске управе града Смедерева, или путем поште на адресу: Градска управа града Смедерева, Омладинска број 1, 11300 Смедерево,  са назнаком "Комисија    за    избор    корисника    помоћи    намењене побољшању услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву на територији Града Смедерева кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са   окућницом".

                                                  

Члан 9.

    На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор  Комисији, у року  од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

    Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима, одговори у року од 15  (петнаест) дана, од дана истека рока за подношење приговора.

 

Члан 10.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује Коначну листу корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа).

Коначну   листу  Комисија  објављује   одмах  по  утврђивању   на  огласној   табли Градске управе града Смедерева и Повереништва за избеглице и миграције  и на Званичној интернет страници града Смедерева.

 

Члан 11.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку која се доставља лицима на која се Одлука односи.

Лица из става 1. овог члана имају право жалбе на Одлуку Градском већу града Смедерева, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

 

 

Број: 02-19-16/2019-07

Датум: 13.11. 2019.године

Смедерево                                             

         

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                                   Владан Абрамовић