Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ЈАВНИ УВИД Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019 и 37/2019-др.закон), излаже на

 

 

ЈАВНИ УВИД

Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева

 

 

Јавни увид ће се обавити у трајању од 30 дана почев од 20.11.2019.године, у згради  Градске управе Смедерево, Омладинска 1, у холу испред скупштинске сале, радним данима од 11 до 14 часова.  Нацрт Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева биће изложен  и на интернет страници града Смедерева.

У току јавног увида заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу доставе своје примедбе и сугестије, искључиво у писаном облику, преко писарнице Градске управе. (на шалтеру  или препорученом пошиљком).

 

            Јавна седница Комисије за планове града Смедерева одржаће се 26.12. 2019.године, у 11 часова, у згради Градске управе Смедерево. У току јавне седнице, сва присутна правна и физичка лица, која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана детаљне регулације стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева, у писаном облику, могу да образложе примедбе пред Комисијом за планове града Смедерева.