Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу три сило ћелије (по 300 т) и усипног коша, на катастарској парцели број 5898 к.о. Осипаоница у Осипаоници

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС и 132/2014), организује

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу три сило ћелије (по 300 t) и усипног коша, на катастарској парцели број 5898 к.о. Осипаоница у Осипаоници

Јавана презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 27.4.2017. године, у просторијама Градске управе Смедерево, Омладниска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе, најкасније до 3.5.2017. године.