Косидба на Плавинцу – поново оборен рекорд Потписан споразум о братимљењу Смедерева и Тангшана Обележена 77. годишњица Петојунске трагедије Рехабилитација Коларске улице ХБИС Србија - почео нови циклус обуке железараца


Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу хладњаче за чување воћа и поврћа

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ХЛАДЊАЧЕ ЗА ЧУВАЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА

(на кат.парц.бр. 224/2 к.о. Смедерево, инвеститор Окружни затвор Смедерево)

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од 27. јула 2017. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије овом Одељењу у писаном облику, преко писарнице Градске управе.