Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Јавни позив за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета града Смедерева

Објављен јавни позив о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета града Смедерева


Комисија за спровођење јавног конкурса за избор програма удружења који се
финансирају из буџета града Смедерева објавила је јавни позив и правилник о начину и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и финансирају се из буџета града Смедерева.
 
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко – инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите избеглица, подстицања наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисање људских и мањинских права, подстицања образовања, науке, културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције,  хуманитарни и  остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе.

Основни критеријуми за доделу средстава удружењима за реализивање програма од јавног интереса су да удружење има статус правног лица, да је седиште удружења на територији града Смедерева, да се програми реализују на територији града Смедерева, да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружењ, да је уписано у одговарајући регистар, да удружење има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног интереса, као и број чланова удружења.

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која располажу  одговарајућим капацитетима за реализацију програма уз референце које поседују, своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника, могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове, имају висок степен  успешности у реализацији програма рада и пројеката, своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу, раде на постизању  друштвене солидарности, самопомоћи, помоћи лицима у специфичним животним ситацијама.

Уз образац пријаве на јавни позив удружења подносе програм који садржи основне информације назив и седиште удружења, доказ о упису удружења у регистар надлежног органа, одлуку надлежног органа удружења о  усвајању програма рада за текућу годину, прецизирање на коју област се програм односи, податке о циљној групи – лица на која се програм односи, детаљан опис програма и дефинисање његове сврхе, време реализације програма, финансијски план програма са структуром средстава, референце и друге публикације о активности удружења и изјаву овлашћеног лица да ће средства трошити наменски, потписану и оверену печатом.

Комплетна конкурсна документација се доставља у  затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве. Пријаве се предају на писарници Градске управе града Смедерева или поштом на адресу: Градска управа града Смедерева – Комисији за  спровођење јавног конкурса за избор програма  удружења која се финансирају из буџета града Смедерева, ул. Омладинска број 1, Смедерево, у року од 8 дана од дана објављивљања јавног позива.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Детаљна обавештења могу се добити у Градској управи Смедерево, у Одељењу за јавне набавке и НИП, контакт особа Марија Андесилић, тел. 026/221-724 лок. 1033.