POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja,  raspisalo je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme, a rok za podnošenje zahteva je od 27. marta do 28. maja 2018. godine.

Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku nove opreme i mehanizacije dati u Listi prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3, koja je objavljena uz ovaj Javni poziv.

Obuhvaćeni su sektori mleka i proizvodi od mleka, mesa i proizvoda od mesa, kao i sektor voća i povrća.

Za sredstva mogu da se prijave, preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja agro preduzeća.

Visina podsticaja iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova investicije i dodatnih 10% za investicije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama.

Minimalni iznos podsticaja koje korisnik može da ostvari u svim  sektorima je 10.000 evra. Maksimalni iznosi podsticaja za sektor mesa i sektor voća i povrća su milion evra, dok je ovaj iznos u sektoru mleka dvostruko veći.

Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru samo jednog sektora.

Detaljan tekst Javnog poziva, pravilnik i prateći prilozi, dostupni su na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs, kao i internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/. Javni poziv će biti objavljen i na oglasnoj tabli mesnih kancelarija i mesnih zajednica kao i na veb strani Grada Smedereva

Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva mogu se dobiti i putem telefona, pozivanjem Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011/2607960; 2607961, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011/3020100; 3020101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

 

ŠEFICA ODSEKA                                                                                NAČELNICA  ODELjENjA

            Nataša Miladinović                                                                                   Zdravka Kovačević Vasić

 


 

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANjA

             Na osnovu člana 8. stav 2. tačka 3) Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 41/2009, 10/2013 - dr. zakon i 101/2016) i člana 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeni glasnik RS, broj 84/17 i 23/18), raspisuje

 

P R V I

 

J A V N I    P O Z I V

  

ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANjE PROJEKTA ZA IPARD PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVAU NABAVKU NOVE OPREME

  

  

Predmet Javnog poziva

Član 1.

            U skladu sa članom 12. Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva („Službeniglasnik RS, broj 84/17 i 23/18), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava), raspisuje Prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u nabavku nove opreme (u daljem tekstu: Javni poziv).

 

          Predmet Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku nove opreme dati u Prilogu 1 - Lista prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

 

          Predmet Javnog poziva su i investicije u nabavku nove mehanizacije date u Prilogu 1, a čija emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 - Lista standarda emisije izduvnih gasova, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo

 

          Lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva u skladu sa ovim Javnim pozivom, iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i postupak sprovođenja IPARD programa za IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu, utvrđeni su Pravilnikom i drugim propisima.

  

Zahtev za odobravanje projekta

 

Član 2.

          Zahtev za odobravanje projekta podnosi se na Obrascu 1 - Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva- Prvi Javni poziv za Meru 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

 

          Podnosilac zahteva po ovom Javnom pozivu može podneti samo jedan zahtev za odobravanje projekata, koji može da obuhvati jednu ili više investicija iz Liste prihvatljivih investicija i troškova za Prvi Javni poziv za Meru 3 (Prilog 1).

 

          Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora.

  

          Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati - Zahtev za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - Prvi Javni poziv za Meru 3", preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

 

Rok za podnošenje zahteva za odobravanje projekta

Član 3.

          Zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva podnosi se u roku od 27. marta 2018. godine do 28. maja 2018. godine.

          Zahteve podnete pre ili posle roka iz stava 1. ovog člana, Uprava odbacuje bez razmatranja.

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje projekta

Član 4.

          Uz zahtev iz člana 2. ovog Javnog poziva dostavlja se sledeća dokumentacija:

1)   poslovni plan u skladu sa članom 8. Pravilnika;

2)   popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta;

3)   ponude u skladu sa članom 5. tačka 8) Pravilnika, a ako se odnose na investicije u nabavku mehanizacije, ponude koje sadrže i podatke o emisiji izduvnih gasova;

4)   uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

5)   uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

6)   izvod iz Registra privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre

7)   bilans uspeha za 2017. godinu - za lice koje je obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

8)   kartice za nekretnine, postrojenja i opremu na dan 31. decembar 2017. godine, kao i na dan podnošenja zahteva za odobravanje projekta - za lice koje vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

9)    poreski bilans -Obrazac PB2 za 2017. godinu - za lice koje je  obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti;

10)    izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

11)    ako podnosilac zahteva nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta koji je predmet investicije, dostavlja i ugovor o zakupu ili ustupanju na korišćenje predmetnog zemljišta, odnosno objekta zaključen na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje deset godina počev od 2018. godine, s tim da ako je objekat i katastarska parcela predmet zakupa, odnosno korišćenja ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa, odnosno prava korišćenja.

                       12) Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom - na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

 

          Za investicije u nabavku opreme koja se ugrađuje u objekat, pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana, dostavlja se i upotrebna dozvola u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja, odnosno u skladu sa zakonom kojim se uređuje ozakonjenje objekata.

 

          Ponude i račune za konsultantske usluge, za troškove pripreme tehničke dokumentacije, izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi, u okviru opšteg troška mogu izdati preduzetnici i pravna lica registrovana za obavljanje navedenih poslova u okviru odgovarajuće delatnosti.

 

          Za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma rangiranja podnosilac zahteva dostavlja i sertifikat o organskoj proizvodnji, odnosno akt o geografskoj oznaci porekla, odnosno elaborat o energetskoj efikasnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje efikasno korišćenje energije, odnosno odobren akcioni plan za dostizanje standarda Evropske unije u sektoru mleka i mesa u skladu sa nacionalnom strategijom za unapređenje objekata u kojima se posluje hranom životinjskog porekla.

 

          Ako podnosilac zahteva za odobravanje projekta ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 4) - 7), 9) i 10) i stava 2. ovog člana,Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

 

          Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

 

Zahtev za isplatu IPARD podsticaja

  

Član 5.

            Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja podnosi se na Obrascu 2 - Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - Prvi Javni poziv za Meru 3, posle realizacije odobrenog projekta u roku utvrđenom u rešenju o odobravanju projekta, odnosno aktu o izmeni projekta, u skladu sa Pravilnikom.

 

            Podnosilac zahteva može podneti samo jedan zahtev za isplatu po ovom Javnom pozivu.

 

          Čitko popunjen i potpisan obrazac zahteva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom dostavlja se u zatvorenoj koverti, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva, kao i adrese podnosioca zahteva i napomenom: „Ne otvarati - Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva - Prvi Javni poziv za Meru 3", preporučenom poštom ili lično na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd.

 

Dokumentacija uz Zahtev za odobravanje isplate IPARD podsticaja

Član 6.

          Uz zahtev za isplatu iz člana 5. ovog Javnog poziva korisnik IPARD podsticaja dostavlja sledeću dokumentaciju:

     1)    račune za nabavku predmetne investicije u skladu sa rešenjem o odobravanju projekta;

     2)    otpremnicu za nabavku predmetne investicije, odnosno međunarodni tovarni list;

     3)    dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije, i to: potvrdu o prenosu sredstava ili izvod, overene od strane banke;

     4)    garantni list, odnosno izjavu o saobraznosti za izvršenu nabavku predmetne investicije;

     5)    jedinstvenu carinsku ispravu ako je korisnik sam izvršio uvoz predmeta investicije;

     6)    sertifikat o poreklu, odnosno uverenje o kretanju robe - EUR 1, odnosno uvozni račun sa izjavom dobavljača o poreklu robe (ako je vrednost robe iz pojedinačnog ugovora sa dobavljačem veća od 100.000 evra), a za robu domaćeg porekla izjavu proizvođača o poreklu robe;

     7)    izvod iz Registra privrednih subjekta koji vodi Agencija za privredne registre;

     8)    izvod iz katastra nepokretnosti sa kopijom plana za predmet investicije, i to: prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat, odnosno izvod iz zemljišnih knjiga ako nije uspostavljen katastar nepokretnosti;

     9)    upotrebna dozvola;

    10)   uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema mestu investicije, odnosno sedištu podnosioca zahteva;

     11)  uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od strane nadležne poreske uprave;

     12)  potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave prema prebivalištu, odnosno sedištu korisnika, kao i prema mestu gde se nalazi objekat predmeta investicije korisnika da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

     13)  potvrdu nadležnog pokrajinskog organa da za predmetnu investiciju ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja ako korisnik ima prebivalište, odnosno sedište na teritoriji autonomne pokrajine, odnosno ako se objekat predmeta investicije nalazi na teritoriji autonomne pokrajine;

     14)  potvrdu nadležnog organa za poslove ugovaranja i finansiranja programa iz sredstava Evropske unije, da se za predmetnu investiciju ne koriste podsticaji po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja;

     15)  ako je predmet investicije nabavka robe korisnik dostavlja izjavu od dobavljača da je isporučena roba nova,a ako je predmet investicije nabavka mehanizacije i izjavu dobavljača da emisija izduvnih gasova ne prelazi normative i standarde date u Prilogu 2 - Lista standarda emisije izduvnih gasova;

     16)  kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za godinu u kojoj je izdato rešenje o odobravanju projekta, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

     17)  kartice za nekretnine, postrojenja i opremu za lica koja vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, zajedno sa analitičkom karticom dobavljača, koju vodi korisnik, izdatim na datum podnošenja zahteva za isplatu, overene pečatom i potpisom od strane ovlašćenog računovođe ili ovlašćenog lica;

     18)  akt organa nadležnog za poslove zaštite životne sredine kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti zaštite životne sredine, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije;

     19)  akt organa nadležnog za poslove bezbednosti i zdravlja na radu kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost i zdravlje na radu;

     20)  akt organa nadležnog za poslove veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti veterinarskog javnog zdravlja i dobrobiti životinja u skladu sa propisima kojim se uređuje veterinarstvo i dobrobit životinja i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru mleka i mesa;

     21)  akt organa nadležnog za poslove bezbednosti hrane biljnog porekla kojim se dokazuje da poljoprivredno gazdinstvo ispunjava propisane uslove u oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla, kao i da predmetna investicija ispunjava uslove iz oblasti bezbednosti hrane biljnog porekla u skladu sa propisima kojim se uređuje bezbednost hrane i propisima Evropske unije sa kojima su usklađeni propisi Republike Srbije, u sektoru voća i povrća;

     22) Izjavu podnosioca zahteva da kao nezavisan privredni subjekat ili zajedno sa partnerskim ili povezanim privrednim subjektima, ima položaj malog ili srednjeg privrednog subjekta u skladu sa Pravilnikom - na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovaj Javni poziv i čini njegov sastavni deo.

 

          Pored dokumentacije iz stava 1. ovog člana ako je korisnik akcionarsko društvo dostavlja se i osnivački akt.

          Ako je predmet investicije specijalizovano transportno vozilo ili druga mehanizacija koja se registruje u skladu sa propisima, korisnik podsticaja, pored dokumentacije iz st. 1. i 2. ovog člana, dostavlja i fotokopiju saobraćajne dozvole na ime korisnika podsticaja.

          Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobravanja zahteva za isplatu korisnik vrši obračun u dinarima prema mesečnom kursu Evropske komisije za mesec u kome je izvršeno plaćanje i tu vrednost upisuje u obrazac zahteva za isplatu.

 

          Ako korisnik ne dostavi potrebnu dokumentaciju iz stava 1. tač. 7) - 14) ovog člana, Uprava po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

 

           Uprava zadržava pravo da od podnosioca zatraži dostavljanje i dodatne dokumentacije u cilju utvrđivanja ili provere ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

 

Iznos raspoloživih sredstva za raspisani Javni poziv

 

Član 7.

          Po ovom Javnom pozivu opredeljena su sredstva u iznosu od 878.498.105 dinara, u skladu sa Pravilnikom i posebnim propisom koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Suspenzivna klauzula

Član 8.

          Uprava donosi rešenja o odobravanju projekta u skladu sa Pravilnikom i ovim Javnim pozivom nakon stupanja na snagu Finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Vlade Republike Srbije u skladu sa Okvirnim sporazumom između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) i Sektorskim Sporazumom (u daljem tekstu: Finansijski Sporazum).

          U slučaju izmena Pravilnika nakon stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Uprava pismenim putem obaveštava podnosioce zahteva o eventualnim izmenama uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje po ovom Javnom pozivu.

          U slučaju odlaganja stupanja na snagu Finansijskog Sporazuma, Ministarstvo poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede može Vladi Republike Srbije predložiti odgovarajuće izmene posebnog propisa koji uređuje raspodelu podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnika kojima bi se omogućilo odobravanje i isplata IPARD podsticaji u skladu sa ovim Javnim pozivom isključivo i u potpunosti iz sredstava budžeta Republike Srbije.

Informacije

Član 9.

 

          Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.minpolj.gov.rs i zvaničnoj internet stranici Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs, kao i na oglasnim tablama Uprave za agrarna plaćanja, na adresama: Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd i Bulevar Mihajla Pupina 113a, 11070 Novi Beograd

 

          Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

 

U Beogradu, 27. marta 2018. godine,

 

Broj:  320-03-01-1/2018-07

Datum: 27. mart 2017. godine

V.D. Direktora

Žarko Radat