САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије


Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта за изградњу мини погона-постројења за третман грађевинског материјала, на кат. парц. бр. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 и 2484/24/2 К.О. Радинац

      

       Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 88. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије", број 32/2019), објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ  МИНИ ПОГОНА-ПОСТРОЈЕЊА ЗА ТРЕТМАН ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НА КАТ. ПАРЦ. БР. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 И 2484/24/2 К.О. РАДИНАЦ

 

       Урбанистички пројекат за изградњу мини погона-постројења за третман грађевинског материјала, на кат. парц. бр. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 и 2484/2 К.О. Радинац (у даљем тексту: Урбанистички пројекат) израђен је од стране Никола Перазић ПР Биро за специјализоване дизајнерске делатности АРС ПРОЈЕКТ Београд, Јурија Гагарина бр. 173/42, Нови Београд, Нови Београд, инвеститора НЕСАМ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО,Грчац и Мијаиловић Небојша.

      Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 11. 11. 2020.године.

      За давање обавештења о јавној презентацији Одељење је овластило Бранислава Станковића, дипл.инж.арх, контакт тел. 026/672-724, лок.1410.

        Јавна презентација Урбанистичког пројекта организује се у трајању од седам дана, почев од  4.11. 2020. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 10 до 14 часова.

         Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на интернет адреси www.smederevo.org.rs.