Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


Javni poziv za prezentaciju urbanističkog projekta za izgradnju mini pogona-postrojenja za tretman građevinskog materijala, na kat. parc. br. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 i 2484/24/2 K.O. Radinac

      

       Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020) i člana 88. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 32/2019), objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU  MINI POGONA-POSTROJENjA ZA TRETMAN GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, NA KAT. PARC. BR. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 I 2484/24/2 K.O. RADINAC

 

       Urbanistički projekat za izgradnju mini pogona-postrojenja za tretman građevinskog materijala, na kat. parc. br. 2545/1, 2545/3, 2545/4, 2545/5 i 2484/2 K.O. Radinac (u daljem tekstu: Urbanistički projekat) izrađen je od strane Nikola Perazić PR Biro za specijalizovane dizajnerske delatnosti ARS PROJEKT Beograd, Jurija Gagarina br. 173/42, Novi Beograd, Novi Beograd, investitora NESAM INŽENjERING DOO,Grčac i Mijailović Nebojša.

      Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave primedbe i sugestije ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 11. 11. 2020.godine.

      Za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji Odeljenje je ovlastilo Branislava Stankovića, dipl.inž.arh, kontakt tel. 026/672-724, lok.1410.

        Javna prezentacija Urbanističkog projekta organizuje se u trajanju od sedam dana, počev od  4.11. 2020. godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 10 do 14 časova.

         Uvid u Urbanistički projekat može se ostvariti i na internet adresi www.smederevo.org.rs.