Сајам запошљавања ОТВОРЕНА ФОНТАНА НА ТРГУ У СМЕДЕРЕВУ ПОСТАВЉАЊЕ КАМЕНА ТЕМЕЉЦА ЗА ИЗГРАДЊУ ВРТИЋА У ДРУГОВЦУ ... БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У СМЕДЕРЕВСКОЈ ТВРЂАВИ


Једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева

Република Србија

Град Смедерево

Градска управа

Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у

виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне

новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица

и интерно расељених лица која имају боравиште

на територији Града Смедерева

Број: 400-9447-4/2017-07

Датум 09.09.2019.године

Смедерево

            На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 01.08.2019. године, (у даљем тексту: Правилник), а на основу Обавештења од 22.08.2019.године, које је послао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева у саставу: Владан Абрамовић, председник и чланови: Драган Станић, Ана Митић, Јелена Васић и Бојана Пејовић, дана 09.09.2019. године, доноси следећу:

 

  О Д Л У К У

 

I

            Додељује се једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева - у  износу од по 15.000,00 динара, и то:

 

        1. Баљошевић Верици из Смедерева, Ул. Милана Пешића бб

       2. Патрногић Верици из Смедерева, Ул. Ђ.Даничића 96/18

 3. Тасић Бранки из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 4/5

 4. Матовић Соњи из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 8/4

 5. Станковић Виолети из Смедерева, Ул. др Јована Цвијића бр. 7/1

 6. Кијачић Далиборки из Петријева, Ул. ландолска бб

 7. Стојковић Драгану из Петријева, Ул. староселска бб

        8. Симић Бојану из Колара, Ул. железничка бб

        9. Крчмаревић Добривоју из Смедерева, Ул. Д.Обрадовића бр. 21

      10. Тасић Момчилу из Смедерева, Ул. петријевска бб

      11. Булатовић Олги из Смедерева, Ул. Давидовићева 2/11

      12. Младеновић Соњи из Смедерева, Ул. "17.октобра" бр.22/2

      13. Симић Александри из Смедерева, Улица Саве Грујића 8

      14. Савић Ивани из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 4/1

      15. Славковић Милораду из Смедерева, Ул.Јозефа Шулца бр. 6/1

      16. Вукић Ради из Вучака, Улица Марка Краљевића број 3

      17. Бејзаку Кенедију из Смедерева, Ул. Лукијана Мушицког бр.3

      18. Чеко Јовану из Колара, Ул. коларски пут бб

      19. Рајак Младену из Удовица, Улица удовички прокоп

      20. Мамузић Софији из Смедерева, Улица С.Настасијевића 2 А

      21. Смољановић Љепосави из Раље, барака Рад

      22. Јокић Милији из Колара

      23. Прерад Ђорђу из Бадљевице

      24. Вулетић Милки из Колара

      25. Поповић Биљани из Удовица, Ул. краља Петра  бр. 82.

 


      

  II

 

Пренос средстава за горе наведену помоћ извршиће се из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,  на основу ове Одлуке.

 

                                                                                     III

  

            Исплату из члана 1. ове Одлуке извршити са жиро рачуна Комисије за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева, број 840-406740-71.

 

                                                                                   IV

  

            За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.

  

                                                                V

 

 Одлуку објавити на Званичној интернет страници Градске управе Града Смедерева и огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева.

  

                                                                            VI

 

Oва Одлука је коначна.

 


 

О б р а з л о ж е њ е

 

Поступајући по Обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије од 22.08.2019.године, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 01.08.2019 . године и  Јавним позивом за доделу једнократне новчане помоћи број 400-9447-3/2019-07 од 01.08.2019.године,  Комисија је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

 


 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                                                        

                                                                                                                                                   Владан Абрамовић