Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


ОДЛУКА - једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 15.12.2017. године,(у даљем тексту: Правилник), а на основу Обавештења од 24.09.2018.године, које је послао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева у саставу: Владан Абрамовић, председник и чланови: Драган Станић, Ана Митић, Јелена Васић и Бојана Пејовић, дана 05.10.2018. године, доноси следећу:

 

  О Д Л У К У

 

I

            Додељује се једнократна новчана помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева - у  износу од по 15.000,00 динара, и то:

 

        1. Реџепи Јанузу из Смедерева, Ул. језавска 65

       2. Патрногић Верици из Смедерева, Ул. Ђ.Даничића 96/18

 3. Тасић Бранки из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 4/5

 4. Матовић Соњи из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 8/4

 5. Симић Горану из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца 8/10

 6. Симић Драгану из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца 2/9

 7. Савић Ранђи из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца 4/1

        8. Симић Драгици из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 2/2

        9. Крчмаревић Добривоју из Смедерева, Ул. Д.Обрадовића бр. 21

      10. Тасић Момчилу из Смедерева, Ул. петријевска бб

      11. Булатовић Олги из Смедерева, Ул. давидовићева 2/11

      12. Спасић Крсти из Смедерева, Ул. вардарска бб

      13. Симић Александри из Смедерева, Улица Саве Грујића 8

      14. Ђошић Душку из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 4/4

      15. Славковић Милораду из Смедерева, Ул.Јозефа Шулца бр. 6/1

      16. Вукић Велибору из Вучака, Улица Марка Краљевића број 3

      17. Шарић Видосави из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца 8/3

      18. Чеко Јовану из Колара, Ул. коларски пут бб

      19. Рајак Младену из Удовица, Улица удовички прокоп

      20. Мамузић Софији из Смедерева, Улица С.Настасијевића 2 А

      21. Смољановић Љепосави из Раље, барака Рад

      22. Јокић Милији из Колара

      23. Прерад Ђорђу из Бадљевице

      24. Вулетић Милки из Колара

      25. Аксић Горици из Смедерева, Ул. Јозефа Шулца бр. 4/9.

 

    

      

            

      

 II

 

Пренос средстава за горе наведену помоћ извршиће се из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,  на основу ове Одлуке.

 

                                                                                     III

  

            Исплату из члана 1. ове Одлуке извршити са жиро рачуна Комисије за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева, број 840-406740-71.

 

                                                                                   IV

  

            За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.

  

                                                                V

 

 Одлуку објавити на Званичној интернет страници Градске управе Града Смедерева и огласној табли Повереништва за избеглице и миграције града Смедерева.

  

                                                                            VI

 

Oва Одлука је коначна.

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Поступајући по Обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије од 24.09.2018.године, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 15.12.2017. године и  Јавним позивом за доделу једнократне новчане помоћи број 400-9447-3/2017-07 од 26.09.2018.године,  Комисија је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

 

                                                                    

                             

 

 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                                                        

                                                                                                                                                   Владан Абрамовић