Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


ODLUKA O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

Na osnovu članova 3. i 16. Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017, 14/2017 i 1/2018), Zaključka o utvrđivanju opredeljenog iznosa sredstava  za podsticanje obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva za školsku 2017/2018. godinu, broj 400-4322/2018-07 od 30. maja 2018. godine i člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 137. sednici održanoj 26. oktobra 2018. godine, donelo je konačnu

 

O D L U K U

O DODELI FINANSIJSKE POMOĆI STUDENTIMA NA PRVOM STEPENU STUDIJA I STUDENTIMA NA DRUGOM STEPENU STUDIJA  NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

 

  

Član 1.

 

            Finansijska pomoć za školsku 2017/2018. godinu u pojedinačnom finansijskom neto iznosu u visini od 65.000,00  dinara, kao poseban vid podsticanja obrazovanja, dodeljuje se studentima na prvom stepenu studija, studentima na drugom stepenu studija i studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija na teritoriji grada Smedereva, i to:

 

            a) studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 7,00, čiji ukupni mesečni prihodi po članu porodičnog domaćinstva, ostvareni u periodu od 6 meseci koji prethode mesecu podnošenja prijave za finansijsku pomoć, ne prelaze cenzus od 15.000,00 dinara i koji ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva, kao i studentima prve godine prvog stepena studija (brucoši) koji su u poslednjem razredu srednje škole imali prosečnu ocenu 4,00, ne prelaze navedeni cenzus od 15.000,00 dinara i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene navedenom Odlukom:

1.      Nikolić Katarini, studentkinji IV godine Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu,

2.      Jovičić Vladimiru, studentu III godine Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu,

3.      Popović Jovani, studentkinji III godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu,

4.      Stošić Dijani, studentkinji III godine Ekonomskog fakulteta u Nišu,

5.      Munjas Dušanu, studentu V godine Medicinskog fakulteta u Beogradu,

6.   Popović Milici, studentkinji IV godine Pravoslavno bogoslovskog fakulteta u

      Beogradu,

7.  Petrović Nikoli, studentu IV godine Tekstilno metalurškog fakulteta u Beogradu,

8.  Marković Jovani, studentkinji II godine Beogradske poslovne škole u Beogradu,

9.  Petković Sanji, studentkinji III godine Ekonomskog fakulteta u Nišu,

10. Vujić Jovici, studentu II godine master akademskih studija Mašinskog fakulteta u

      Beogradu,

11. Todorović Filipu, studentu III godine master akademskih studija Prirodno 

      matematičkog fakulteta u Novom Sadu,

12. Biševac Milici, studentkinji III godine Mašinskog fakulteta u Beogradu,

13. Simić Mileni, studentkinji III godine Visoko zdravstvene škole u Beogradu,  

14. Filipović Anđeli, studentkinji III godine Visoko turističke škole u Beogradu,

15. Mitrović Anđeli, studentkinji II godine master akademskih studija Stomatološkog

      fakulteta u Beogradu,  

2.

 

16. Rajković Jovanu, studentu II godine Visoke tehničke škole u Beogradu,

17. Vukoje Davidu, studentu III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

18. Đokić Nikoli, studentu II godine Fakulteta bezbednosti u Beogradu,

19. Stanojević Nikoli, studentu II godine Građevinskog fakulteta u Beogradu,

20. Stojković Marijani, studentkinji II godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu,

21. Mitić Aleksandri, studentkinji II godine Visoko tehničke škole u Požarevcu,    

22. Branković Tijani, studentkinji III godine Pravnog fakulteta u Beogradu, 

23. Jolić Anđelki, studentkinji III godine Prirodno matematičkog fakulteta u

      Kragujevcu,

24. Antić Nataši, studentkinji I godine master akademskih studija Fakulteta tehničkih

      nauka u Čačku,

25. Milosavljević Ivani, studentkinji II godine Fakulteta pedagoških

      nauka u Jagodini,

26. Stanojević Viktoru, studentu II godine Rudarsko geološkog fakulteta u Beogradu,

27. Miljković Katarini, studentkinji II godine Visoke škole za dizajn u Beogradu,

28. Staletović Urošu, studentu II godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,      

29. Gogić Milici, studentkinji I godine Geografskog fakulteta u Beogradu,  

30. Stoiljkoviću Dušanu, studentu I godine Visoke elektrotehničke škole u Beogradu,

31. Munjas Mariji, studentkinji I godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

32. Zekanović Luki, studentu I godine Visoke inženjerske škole Tehnikum Taurunum u

      Beogradu,

33. Pavić Tijani, studentkinji I godine Visoke medicinske škole u Ćupriji, 

34. Petković Marti, studentkinji I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 

35. Milenković Neveni, studentkinji I godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

36. Krčmarević Anđeli, studentkinji I godine Pravnog fakulteta u Beogradu, 

37. Janićijević Nikoli, studentu I godine Visoke škole elektrotehnike i računarstva u

      Beogradu, 

38. Marinković Lazaru, studentu I godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

39. Arsenijević Anđeli, studentkinji I godine Fakulteta organizacionih nauka u

      Beogradu, 

40. Ilić Tamari, studentkinji I godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, 

41. Ristić Petru, studentu I godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

42. Stošić Aleksandri, studentkinji I godine Ekonomskog fakulteta u Nišu,

43. Miljković Nikoli, studentu I godine Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu,

44. Antić Milunki, studentkinji II godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu i

45. Pavlović Nedeljku, studentu II godine Visoke tehničke škole strukovnih studija u

      Beogradu.

 

            b) studentima na prvom stepenu studija (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) i studentima na drugom stepenu studija (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) koji su u prethodnoj školskoj godini u odnosu na godinu u kojoj se konkurs raspisuje imali najmanju prosečnu ocenu 9,00, odnodno studentima prve godine prvog stepena studija (brucoši), koji su u poslednjem razredu srednje škole imali najmanje prosečnu ocenu 4,75, a koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili I, II ili III mesto u individualnoj konkurenciji na republičkom ili međunarodnom takmičenju, koje je u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente  i ispunjavaju opšte kriterijume utvrđene Odlukom o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva:

 

 

3.

 

1. Jovanović Aleksandri, studentkinji II godine Visoke škole elektrotehnike u    

     Beogradu,

2. Kojić Aleksandru, studentu II godine Visoke škole elektrotehnike i računarstva u

    Beogradu,

3. Kiš Milošu, studentu III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

4. Stanković Aniti, studentkinji III godine Prirodno matematičkog fakulteta u

    Kragujevcu,

5. Bogdanović Sari, studentkinji I  godine Fakulteta umetnosti u Nišu,

6. Tanasijević Jeleni, studentkinji II godine Kriminalističko policijskog fakulteta u

    Beogradu,

7. Vasić Marijani, studentkinji III godine Filološkog fakulteta u Beogradu,

8. Kojić Dejanu, studentu I  godine  master akademskih studija na Filološkom fakultetu

     u Beogradu,

9. Jakovljević Olji, studentkinji I  godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu,

10. Kostić Kristini, studentkinji I  godine Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu,

11. Tokić Sanji, studentkinji IV godine Filozofskog fakulteta u Beogradu,

12. Milić Ružici, studentkinji IV godine Pravoslavno bogoslovskog fakulteta u

      Beogradu,

13. Stojanović Marini, studentkinji III godine Pravoslavno bogoslovskog fakulteta u

      Beogradu,

14. Simić Damjanu, studentu IV godine Medicinskog fakulteta u Beogradu,

15. Rajković Marku, studentu II godine master akademskih studija Fakulteta sporta i

      fizičke kulture u Nišu,

16. Ilić Tijani, studentkinji V godine Farmaceutskog fakulteta u Beogradu,

17. Dimić Filipu, studentu II godine master akademskih studija Geografskog

      fakulteta u Beogradu,

18. Stoimirović Mariji, studentkinji III godine Visoko tehničke škole u Beogradu,

19. Kocinac Filipu, studentu II godine Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u

      Beogradu,

20. Stanojević Igoru, studentu III godine Učiteljskog fakulteta u Beogradu,

21. Jovanović Dimitriju, studentu III godine Pravnog fakulteta u Beogradu,

22. Radivojević Katarini, studentkinji II godine Fakulteta bezbednosti u Beogradu,

23. Gubin Anji, studentkinji III godine Veterinarske medicine u Beogradu,

24. Nikolić Andrei, studentkinji II godine Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i

25. Jakovljević Jeleni, studentkinji II godine Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

 

            v) studentu sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija na teritoriji grada Smedereva:

1.      Jakovljević Iliji, studentu I godine Beogradske poslovne škole.

 

  

Član 2.

 

 

           Studenti Stojčić Sanja, Ivić Sandra i Jovanović Aleksa koji su se nalazili u Odluci o dodeli finansijske pomoći studentima na prvom stepenu studija i studentima na drugom stepenu studija na teritoriji grada Smedereva za školsku 2017/2018. godinu, broj 400-6087/2018-07 od 25. jula 2018. godine, a koja je objavljena na zvaničnoj intrnet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva dana 27. jula 2018. godine, izbrisani su iz Konačne odluke nakon dostavljanja ažuriranog spiska Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja o studentima koji su korisnici

4.

 

studentskih kredita odnosno stipendija, s obzirom da je iz priložene dokumentacije naknadno utvrđeno da su navedeni studenti korisnici kredita, odnosno stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, te kao korisnike republičkih sredstava potrebno je navedene studente isključiti iz isplate iz sredstava budžeta grada Smedereva, kako ne bi došlo do duplog korišćenja sredstava po istom osnovu, u skladu sa članovima 10. i 11. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 18/2010, 55/2013 i 27/2018-dr. zakon).

      

           Takođe, u Konačnu odluku je dodata Antić Milunka, s obzirom da je naknadnom proverom utvrđeno da je prosek primanja članova njenog domaćinstva manji od 15.000,00 dinara, čime ispunjava kriterijume za dodelu finansijske pomoći.

 

  

Član 3.

 

            Sredstva za finansijsku pomoć učenicima iz člana 1. ove Odluke  isplaćuju se putem uputnice uplatom preko JP „Pošta Srbije", na kućne adrese učenika, preko Odeljenja za javne službe Gradske uprave grada Smedereva.

 

Član 4.

 

         Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva www.smederevo.org.rs i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

 

 

 

Broj 400-6087/2018-07

U Smederevu, 26. oktobra 2018. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović