Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

На основу чланa 8. Правилника за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева, број 8/2015 од 25. септембра 2015. године, Решења o давању сагласности на Правилник за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева", број 7/2015), Одлуке Локалног савета за побољшање положаја Рома број 2-13/2018 од 05. септембра 2018. године и Одлуке Комисије за избор пројеката и имплементацију Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву број 5-13/2018 од 1. октобра 2018. године  и члана 45. Статута града Смедерева, (,,Службени лист града Смедерева", број 12/2016- пречишћен текст)

 

Градско веће града Смедерева, на 137. седници одржаној 26. октобра 2018. године, донело је

 

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

  

Члан 1.

 

            Стипендије за школску 2018/2019. годину додељују се следећим ученицима средњих школа ромске националности:

 

1.      Николи  Недељковићу, ученику III разреда Медицинске школе са домом

                                           ученика ,, Сестре Нинковић" у Крагујевцу,

2.      Ненаду  Лазићу, ученику III разреда Економско-трговинске школе у

                              Смедереву,          

3.      Емини  Дрмаку, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

4.      Богдану Милошевићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

5.      Дарку Антићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

6.      Предрагу  Лазићу, ученику III разреда Економско-трговинске школе у

                                   Смедереву,

7.      Емрани  Дрмаку, ученици II разреда Техничке школе у Смедереву,

8.      Ванеси  Шаргић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                Смедереву,

9.      Давиду  Стојковићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

10.  Софији Илиевској, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                   Смедереву,

11.  Ненаду  Шаргићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

12.  Валентини  Пејић Николић, ученици I разреда Техничке школе у Смедереву,

13.  Јелени  Драгомировић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                            Смедереву,

14.  Урошу Милошевићу, ученику II разреда Текстилно-технолошкe и

                                        пољопривредне школe „Деспот Ђурађ" у Смедереву,

15.  Светлани Јовановић, ученици  II разреда  Текстилно-технолошкe и

                                        пољопривредне школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

16.  Марку  Драгомировићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

17.  Данијели  Митровић, ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                        Смедереву,

2.

 

18.  Андријани  Хашкај,  ученици III разреда Економско-трговинске школе у

                                      Смедереву,

19.  Милану  Станковићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

20.  Луки  Петровићу, ученику III разреда Економско-трговинске школе у

                                 Смедереву,

21.  Мирјани  Љутфија, ученици II разреда Економско-трговинске школе у

                                     Смедереву,

22.  Менсуру Ћазимиу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

23.  Кристијану  Васиљковићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

24.  Павлини  Илиевској, ученици  II разреда Текстилно-технолошкe и

                                       пољопривреднe школe „Деспот Ђурађ"  у Смедереву,

25.  Николи Манчићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

26.  Ћазиу  Сулиманиу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

27.  Кристијану  Љутфији, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

28.  Исмаилу  Морини, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

29.  Томиславу Стојковићу, ученику I разреда Техничке школе у Смедереву,

30.  Тијани Аничић,  ученици I разреда Економско-трговинске школе у

                               Смедереву,

31.  Мартину Алиловићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву,

32.  Валентини Аземовић,  ученици I разреда Економско-трговинске школе у

                               Смедереву,

33.  Оливеру Нурческом, ученику I разреда Гимназије у Смедереву,

34.  Бруну Михаиловићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву и

35.  Нијазу Селимовићу, ученику II разреда Техничке школе у Смедереву.

                                                               Члан 2.

  

            Са ученицима из члана 1. ове Одлуке градоначелница града Смедерева закључиће уговор о стипендирању.

                                                               Члан 3.

  

            Против ове Одлуке може се изјавити приговор Градском већу града Смедерева у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет страни града Смедерева и огласној табли Градске управе Смедерево.

                                                               Члан 4.

  

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и огласној табли Градске управе Смедерево.

 

 

Број 020-120/2018-07

У Смедереву, 26. октобра 2018. године                                             

       ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

        др Јасна Аврамовић