POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI

Na osnovu članova 2., 3., 4.  i 7. Odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), članova 8., 9. i 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017), Odluke o utvrđivanju organizacija u oblasti sporta od posebnog značaja za ostvarivanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, („Službeni list grada Smedereva", broj 9/2017 i 14/2017), Odluke o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017), člana 45. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst) i člana 2. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2014-prečišćen tekst i 12/2016)

Gradsko veće grada Smedereva, na 105. sednici održanoj 26. marta 2018. godine, donelo je konačnu

 

  

O D L U K U

O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU

 IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI

 

Član 1.

 

            Ovom Odlukom vrši se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017) u okviru razdela 4- Gradska uprava, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programska klasifikacija 1301-0001, Programska aktivnost 0001- podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, funkcija 810- usluge rekreacije i sporta, pozicija 289, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije sportskim organizacijama i klubovima - fizička kultura, opredeljena u ukupnom iznosu od 110.000.000,00 dinara.

 

Član 2.

 

            Sredstva iz tačke 1. ove Odluke pojedinačno su određena za realizaciju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta na sledeći način:

 

Broj

Nosilac aktivnosti

Iznos u dinarima

1.       

Savez za školska sportska takmičenja i olimpijsko vaspitanje Smederevo

11.400.000,00

2.       

Sportski Savez Smederevo

2.700.000,00

3.       

Gradski fudbalski savez Smederevo

1.600.000,00

4.       

Streljački savez Smederevo

100.000,00

5.       

Veslački klub „Smederevo"

4.500.000,00

6.       

Košarkaški klub „SMEDEREVO 1953"

6.000.000,00

7.       

Klub Malog Fudbala „SMEDEREVO"

3.000.000,00

8.       

Odbojkaški klub „SMEDEREVO CARINA"

4.000.000,00

9.       

Ženski odbojkaški Klub  „SMEDEREVO"

3.500.000,00

10.   

Rukometni klub Smederevo

2.000.000,00

11.   

Fudbalski klub „SMEDEREVO 1924"

22.000.000,00

12.   

Atletski klub „Smederevo"

1.500.000,00

13.   

Rukometni klub „Mladi Radnik"

2.480.500,00

14.   

Košarkaški Klub „SEMENDRIA"

450.000,00

15.   

Tekvondo Sportsko udruženje „Crvena Zvezda Smederevo"

451.180,00

16.   

Odbojkaški klub „TEHNIČAR"

817.098,00

17.   

Stonoteniski klub „Budućnost"

390.000,00

18.   

Društvo za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva

343.418,00

19.   

STRELjAČKI KLUB OSOBA SA INVALIDITETOM „R50"

382.500,00

20.   

STONOTENISKI INVALIDSKI KLUB SMEDEREVO

343.418,00

21.   

Sportsko udruženje gluvih i nagluvih „Despoti"

348.000,00

22.   

FUDBALSKI KLUB „BUDUĆNOST" MALA KRSNA

365.000,00

23.   

Fudbalski klub „SASK"

813.400,00

24.   

Fudbalski klub „SLOBODA" LIPE

738.700,00

25.   

Fudbalski klub „Badljevica"

321.200,00

26.   

Fudbalski klub „MLADI RADNIK 1940"

1.600.000,00

27.   

Fudbalski klub „PODUNAVAC"

830.000,00

28.   

Fudbalski klub „Vrbovac"

335.000,00

29.   

Fudbalski klub „CRVENA ZVEZDA" Suvodol

805.100,00

30.   

Fudbalski klub „7. juli" Vodanj

730.000,00

31.   

Omladinski fudbalski klub „Osipaonica"

813.400,00

32.   

FUDBALSKI KLUB „OMLADINAC SEONE"

317.550,00

33.   

Fudbalski klub „LUNjEVAC"

335.000,00

34.   

Fudbalski klub „SKOBALj"

299.300,00

35.   

FUDBALSKI KLUB „HAJDUK VELjKO 1934" Dobri Do

273.750,00

36.   

Fudbalski klub CEPELIN 026

669.073,00

37.   

Stonoteniski klub „ĐURĐEV GRAD"

450.000,00

38.   

Fudbalski klub „Vučak" Vučak

299.300,00

39.   

Fudbalski klub „PROLETER"

1.500.000,00

40.   

Karate klub „Jedinstvo-SD"

520.000,00

41.   

Streljački klub „Heroj Srba"

400.000,00

42.   

Fudbalski klub „Drugovac" Drugovac

310.250,00

43.   

Fudbalski klub „PETLIĆ SD 2006"

598.021,00

44.   

Fudbalski klub „MIHAJLOVAC 1934"

2.000.000,00

45.   

Fudbalski klub „JEZAVA"

281.050,00

46.   

Fudbalski klub „BORAC 1932"

1.000.000,00

47.   

Omladinski fudbalski klub Slavija

288.350,00

48.   

Fudbalski klub „LANDOL"

317.550,00

49.   

Košarkaški klub „Škola Košarke CARINA"

402.628,00

50.   

Džudo klub „Carina"

710.520,00

51.   

Stonoteniski klub „Smederevo" Smederevo

674.994,00

52.   

KOŠARKAŠKI KLUB „STARINSKI"

560.000,00

53.   

Odbojkaški klub „Tvrđava L"

627.626,00

54.   

Kik boks klub „SD KOMBAT- KIK BOKS"

899.992,00

55.   

Kjokušinkai klub „SD KOMBAT- KJOKUŠINKAI"

600.000,00

56.   

Karate Klub „Smederevac"

426.312,00

57.   

Ženski odbojkaški klub „CARINA"

665.520,00

58.   

KOŠARKAŠKI KLUB „DESPOT"

674.994,00

59.   

Streljačko Streličarski Klub osoba sa invaliditetom „DESPOT ĐURAĐ BRANKOVIĆ"

 

500.000,00

60.   

Sportsko ribolovni klub „Jezava"

 

165.000,00

61.   

Džudo klub „Mladost Carina"

 

698.678,00

62.   

Bokserski klub „Smederevo" Smederevo

 

364.000,00

63.   

Aikido Klub Rjonen

 

165.788,00

64.   

Rvački klub Smederevo

 

426.312,00

65.   

Sportsko udruženje Klub američkog fudbala „Bedemi"

 

544.732,00

66.   

Planinarski klub „Čelik"

 

793.414,00

67.   

Bodi Bilding i Fitnes Klub „Železničar"

 

400.000,00

68.   

KARATE KLUB „VIKTORIS SD"

 

432.950,00

69.   

Brodarski klub Metalac

 

500.000,00

70.   

Streljačka družina „SMEDEREVO"

 

911.834,00

 

71.   

Klub sportskih ribolovaca „Jezava"

 

150.000,00

72.   

Karate klub „SD KOMBAT-KARATE"

450.000,00

73.   

Bokserski klub „Smederevac"

307.892,00

74.   

Kuglaški klub „Smederevo 1959"

426.000,00

75.   

Fudbalski klub „Soko 2015" Saraorci

95.000,00

76.   

Brazilsko džiu džicu udruženje „Mata Leao"

 

30.000,00

77.   

Sokolsko društvo „Smederevo"

271.920,00

 

Član 3.

 

            Realizacija sredstava namenjenih finansiranju godišnjih programa organizacija u oblasti sporta iz člana 2. ove Odluke zavisiće od priliva sredstava u budžet grada Smedereva.

Član 4.

 

            Shodno članu 2. ove Odluke, Grad Smederevo sa organizacijama u oblasti sporta zaključiće ugovore o finansiranju ili sufinansiranju odobrenih programa .

 

Član 5.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na zvaničnoj internet strani Grada Smedereva.

  

O b r a z l o ž e nj e

  

  

            Skupština grada Smedereva donela je Odluku o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2017), kojom se uređuje način obezbeđivanja sredstava, namena i uslovi korišćenja sredstava za finansiranje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

            Članom 7. navedene Odluke predviđeno je da će se bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva iz člana 3. Odluke utvrditi Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, koji će doneti Gradsko veće grada Smedereva.

            Shodno napred navedenom, Gradsko veće grada Smedereva donelo je Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 7/2017 i 9/2017) kojim se uređuju bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa kojima se zadovaljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i dodela sredstava, forma i sadržina predloga programa, forma i sadržina izveštaja o realizaciji programa, način javnog objavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje.

            Članom 2. navedenog Pravilnika predviđeno je da se finansijska sredstva za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđuju Odlukom o budžetu  grada Smedereva.

            Članom 3. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva utvrđene su potrebe i interesi građana u oblasti sporta za čije se ostvarivanje obezbeđuju sredstva iz člana 2. ovog Pravilnika.

            Shodno članu 16. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, gradonačelnica grada Smedereva donela je Rešenje o obrazovanju Komisije za izbor programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva i imenovanju predsednika i članova Komisije („Službeni list grada Smedereva", broj 8/2017, 9/2017 i 14/2017).

            Tačkom II navedenog Rešenja utvrđeno je da je zadatak obrazovane Komisije da izvrši ocenu predloženih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, donese i dostavi Gradskom veću grada Smedereva Predlog odluke o izboru programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u skladu sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva.

            Članom 16. stav 8. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Komisija primenom kriterijuma utvrđenih ovim Pravilnikom donosi odluku o izboru programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva, a na koju saglasnost daje Gradsko veće grada Smedereva i protiv koje se može izjaviti prigovor Gradskom veću grada Smedereva u roku od 5 (pet) dana od dana objavljivanja ove odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

            Imajući u vidu navedeno, obrazovana Komisija je po javno objavljenom Obaveštenju Odeljenja za javne službe na zvaničnoj internet strani grada Smedereva, broj 037-546/2017-01 od 28. septembra 2017. godine, a koje se odnosi na finansiranje programa u skladu sa napred navedenim Pravilnikom, izvršila ocenu predloženih i dostavljenih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, primenom kriterijuma utvrđenih navedenim Pravilnikom i donela Odluku o izboru programa u oblasti sporta koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini, broj 400-749/2018-01  od 5. februara 2018. godine, na koju je Gradsko veće grada Smedereva dalo saglasnost svojim Rešenjem, broj 400-866/2018-07 od 26. februara 2018. godine i  koja je objavljena na zvaničnoj internet strani grada Smedereva 27. februara  2018. godine.

         Članom 16. stav 9. navedenog Pravilnika propisano je da o prigovorima iz prethodnog stava ovog člana, odlučuje Gradsko veće grada Smedereva.

            Takođe, članom 16. stav 10. navedenog Pravilnika propisano je da Gradsko veća grada Smedereva nakon razmatranja prigovora donosi konačnu odluku o izboru programa koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva i koja se objavljuje na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

            Imajući u vidu navedeno Gradsko veće grada Smedereva odlučilo je kao u članu 2. ove Odluke.

 

 

Broj 400-2285/2018-07

U Smederevu, 26. marta 2018. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović

 

 

 ODLUKA O IZBORU PROGRAMA U OBLASTI SPORTA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA U 2018. GODINI