Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2019. ГОДИНИ

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-98/2019-07 од 6. јуна 2019. године, а сходно Уредби о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуци о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 2019. години, на седници одржаној 17. јуна 2019. године, донела је

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у финансирању и суфинансирању пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у укупном износу од 50.000,00 динара, и то следећег субјеката у култури:

 

            1. Preduzećа za produkciju, postprodukciju i oglašavanje Jovan Production  društvo sa

   ograničenom odgovornošću Beograd (GRAD) за реализацију пројекта у култури и то производња кинематорског дела, односно документарног  филма "Смедерево Дунав краси", у износу од 50.000,00 динара;

           

Члан 2.

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

Образложење

  

  

            На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", брoj 105/2016 и 112/2017) и члана 44. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 2/2019- пречишћен текст), а сходно Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018), Градско веће града Смедерева расписало је Јавни конкурс за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2. априла 2019. године, који је објављен дана 10. априла 2019. године на званичној интернет страни града Смедерева www.smederevo.org.rs и недељном регионалном листу "Наше новине".

 

 

 

 

            Чланом 7.  Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе предвиђено је да о избору пројеката по расписаном конкурсу одлучују стручне комисије за избор пројеката. За области културне делатности образују се посебне комисије.

            Чланом 9. ове Уредбе предвиђено је да се резултати јавног конкурса објављују на званичној интернет страни органа који расписује јавни конкурс, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

            Сходно напред наведеном Градско веће града Смедерева својим Решењем, број 02-             

 99/2019-07 од 6. јуна 2019. године образовало је Комисију за избор пројеката у култури у области  филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 2019. години.  

            Тачком II, наведеног Решења утврђено је да је Задатак Комисије да изврши оцену и избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва поднетих поводом расписаног Јавног конкурса за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године, у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017) и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години, број 037-138/2019-07 од 2.4.2019. године.

            Образована Комисија, на својој седници одржаној дана 17. јуна 2019. године извршила је оцену и избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва  поднетих поводом расписаног Јавног конкурса у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе и Јавним конкурсом за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Смедерева у 2019. години.

 

            Имајући у виду наведено, Комисија за избор пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва  у 2019. години донела је Одлуку о избору пројеката у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у 2019. години.

 

 

 

Број: 02-98/2019-01

У Смедереву, 17. јуна 2019. године

                                                                                                       Председница Комисије

 

                                                                                                        Марина Тирнанић

 

Документа за преузимање:

Решења о давању сагласности на Одлуке из области културе.