... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ОДЛУКА О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ТРУДНИЦАМА И ПОРОДИЉАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА - 2017

            На основу члана  25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2008), а у вези са Закључком Скупштине града Смедерева, број 020-55-1/2009-11 од 9. јуна 2009. године,

 

            Комисија за прописе, на 9. седници одржаној 23. новембра 2017. године, утврдила је

 

 

 

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ОДЛУКЕ О ОСТВАРИВАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ТРУДНИЦАМА

 И ПОРОДИЉАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

(„Службени лист града Смедерева", број 4/2014 и 9/2016)

 

  

Члан 1.

 

             Овом Одлуком утврђује се право на остваривање финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева, као посебан вид подстицаја рађања деце.

 

  

Члан 2.

  

              Право на финансијску помоћ остварује трудница уколико она или њен брачни или ванбрачни друг имају пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину дана пре дана подношења захтева, да је на дан подношења захтева код труднице од стране надлежне здравствене установе утврђен најмање трећи месец гравидитета  и да укупан месечни приход по члану породичног дoмаћинства не прелази цензус предвиђен овом Одлуком.

  

  

Члан  3.

 

             За остваривање права на финансијску помоћ трудницама, месечни приход по члану породичног домаћинства, умањен за порезе и доприносе, не може да износи више од 10.000,00 динара.                                                                       

  

Члан 4.

  

         Захтев за остваривање финансијске помоћи трудницама подноси се Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева, најкасније до дана рођења детета.

 

         Финансијска помоћ трудницама остварује се на основу документације коју доставља подносилац  Захтева и на основу документације прибављене по службеној дужности.

 

1. Документација коју доставља подносилац  Захтева:

 

- Извештај лекара специјалисте о утврђеном степену гравидитета (најмање трећи месец);

- За подносиоца Захтева и све пунолетне чланове породичног домаћинства личне карте ради утврђивања идентитета;

 

- За све чланове породичног домаћинства који остварују приходе, доказ о приходима за период од три месеца која претходе месецу подношења захтева (пензија, плата и остала месечна новчана примања)-услов је да приход по члану домаћинства не прелази цензус од 10.000,00 динара месечно;

- За пунолетне незапослене чланове породичног домаћинства навести у Захтеву податке да ли су пријављени на евиденцији Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево и навести основ здравственог осигурања за сваког  члана домаћинства (пунолетних и малолетних лица);

- Уколико подносилац Захтева не живи у брачној или ванбрачној заједници дужан је да о томе достави оверену Изјаву два сведока и личну Изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу.

 

2. Документација која се прибавља по службеној дужности:

 

- Уверења Полицијске управе у Смедереву о пребивалишту, за подносиоца Захтева и брачног, односно ванбрачног супруга;

- Уверења Националне службе за запошљавање - Филијала Смедерево (НСЗ) за пунолетне незапослене чланове породичног домаћинства, уколико је у Захтеву наведено да су пријављени на евиденцији НСЗ;

- Податке о основу здравственог осигурања од Републичког фонда за здравствено осигурање-Филијала Смедерево( РФЗО- Смедерево), за све чланове породичног домаћинства.

 

            Уколико подносилац Захтева жели да прикупи потребну документацију за остваривање права на финансијску помоћ трудницама, о томе потписује Изјаву и прилаже неопходну документацију.

Члан 5.

            

            На основу поднетог захтева и приложене документације, за остваривање права на финансијску помоћ трудницама, Решење доноси Одељење за јавне службе Градске управе града Смедерева.

            О жалби на првостепено Решење, у другом степену одлучује Градско веће града Смедерева.      

Члан 6.

 

            Финансијска помоћ трудницама града Смедерева исплаћује се једнократно у износу од 25.000,00 динара, уплатом путем упутнице преко ЈП  „Пошта Србије", на кућне адресе, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.                                                                                                                                                                    

 

  

Члан 7.

       

            Право на финансијску помоћ остварује породиља за свако новорођено дете, под условом да породиља на дан рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева.

 

            Право на остваривање финансијске помоћи породиље остварују на основу података којима располаже Одељење за општу управу и месне заједнице које Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева по службеној дужности доставља дневни списак новорођене деце са изводима из матичне књиге рођених и  копију личне карте породиље (читач електронске личне карте).

 

 

Уколико се мајка породила ван територије града Смедерева, иста подноси захтев за остваривање права на финансијску помоћ најкасније до навршених годину дана живота детета, уз који прилаже Извод из матичне књиге рођених за новорођено дете, отпусне листе за мајку и дете надлежне здравствене установе где се породила као и копију личне карте породиље (читач електронске личне карте).

 

             У случају да се у тренутку остваривања  овог права утврди да породиља није жива, да је напустила дете, да је лишена пословне способности, или је из других оправданих разлога спречена да се непосредно брине о детету, право на финансијску помоћ, уместо ње, може да оствари отац или лице које се по позитивним законским прописима брине о детету, при чему се поред  документације из става 2. овог члана, доставља и документација надлежне институције, којом се потврђује непосредно старање о детету.

 

  

Члан 8.

           

 

            Финансијска помоћ породиљама града Смедерева из члана 7. ове Одлуке исплаћује се једнократно у износу од 15.000,00 динара, путем упутнице уплатом преко ЈП  „Пошта Србије", на кућне адресе, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

 

  

Члан 9.

                       

            За истовремено рођено двоје, троје и више деце одједном одређује се износ од 100.000,00 динара путем упутнице уплатом преко ЈП  „Пошта Србије", мајци на кућну адресу, преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева, с тим што породиља не остварује право предвиђено чланом 8. ове Одлуке.            

           

Члан 10.

 

            Финансијска помоћ за породиље из чланова 7.,  8. и 9. ове Одлуке остварује се једнократно Закључком градоначелника града Смедерева преко Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева исплатом на кућну адресу.

           

  

Члан 11.

 

            Средства за остваривање права која су предвиђена овом Одлуком обезбеђују се у буџету града Смедерева.

 

Члан 12.

           

             Предмети остваривања права на финансијску помоћ трудницама и породиљама града Смедерева, који су започети до дана ступања на снагу ове Одлуке, решаваће се по Одлуци о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 13/2012) и по Одлуци о посебном родитељском додатку („Службени лист града Смедерева",  број 3/2014-пречишћен текст).

 

  

  

Члан 13.

 

             Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 13/2012) и Одлука о посебном родитељском додатку („Службени лист града Смедерева", број 3/2014-пречишћен текст).                                                                       

 

Члан 14.

 

Пречишћен текст Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева објавити у „Службеном листу града Смедерева".

 

 

 

            Број 020-45/2017-07

У Смедереву, 23. новембра 2017. године

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                             КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

 

                                                                                                                     мр Радмило Грујић