Prezentacija idejnog rešenja za zatvoreni bazen Izgradnja kanalizacione mreže i vakuumske stanice u Malom Krivaku Predsednik Vučić u Smederevu Otvoren Dunavski eko park u Smederevu Seminar za vaspitače u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja


ODLUKA O SUFINANSIRANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE I VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI

            Na osnovu člana 10. Pravilnika o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 3/2017) i na osnovu Javnog konkursa za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2017. godini, broj 02-34/2017-07, od 15. maja 2017. godine,

 

            Gradsko veće grada Smedereva, na 60. sednici, održanoj 8. jula 2017. godine, donelo je

 

 O D L U K U

 O SUFINANSIRANjU PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU CRKVE  I  VERSKE ZAJEDNICE NA TERITORIJI  GRADA SMEDEREVA U 2017. GODINI

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2017. godini učestvovaće u sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2017. godini sa sredstvima u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara, koja su planirana Odlukom o  budžetu grada Smedereva za 2017. godinu ("Službeni list grada Smedereva",             br. 12/2016), u okviru razdela 4 - Gradska uprava, Program 13 - Razvoj kulture, Programska aktivnost 0003 - Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, funkcije 840 - Verske i ostale usluge zajednice, pozicija 264, ekonomska klasifikacija 481 - Dotacije verskim zajednicama za sledeće namene:

 

            Za sufinansiranje programa pod rednim brojem 1. program izgradnje  crkava, verskih objekata i parohijskih domova, raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara i to:

1. Pravoslavna crkvena opština Jasenačka u Jasenku - Smederevo, iznos od 120.000,00 dinara, na ime sufinansiranja radova na na izgardnji ograde na južnoj strani crkvene porte;

2. Srpska pravoslavna crkvena opština Osipaonička, Osipaonica, iznos od 550.000,00 dinara, na ime sufinansiranja radova na izradi fasade na Hramu Sv. apostola Petra i Pavla;

3. Crkvena opština Saraorci, iznos od 100.000,00 dinara, na ime sufinansiranja molerskih radova u unutrašnjosti crkve;

4. Srpska pravoslavna crkvena opština Lugavačka, Lugavčina, iznos od 230.000,00 dinara, na ime sufinansiranje građevinskih radova na malterisanju crkve Sv. Nikole.

                 

            Za sufinansiranje programa pod rednim brojem 2. program adaptacije, rekonstrukcije   i  održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova, raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara i to:

1. Srpska pravoslavna crkvena opština Lipska u Lipama, iznos od 275.000,00 dinara, na ime sufinansiranja izvođenja radova na sanaciji krovnog pokrivača na hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Lipama;

2. Pravoslavna crkvena opština Jasenačka u Jasenku - Smederevo, iznos od 50.000,00 dinara, na ime sufinansiranja freskopisanja crkvene sale u porti crkve Svetog velikomučenika Georgija u Jasenku;

3. Pravoslavna crkvena opština Jasenačka u Jasenku - Smederevo, iznos od 25.000,00 dinara, na ime sufinansiranja montaže horizontalnih i vertikalnih oluka od plastificiranog lima;

 

4. Srpska pravoslavna crkvena opština Skobalj, iznos od 100.000,00 dinara, na ime sufinansiranja popravke priprate i tornja Hrama Presvete Bogorodice;

5. Srpska pravoslavna crkvena opština Osipaonička, Osipaonica, iznos od 50.000,00 dinara, na ime sufinansiranja adaptacije ograde na porti.

 

            Za sufinansiranje programa pod rednim brojem 3. program zaštite i brige o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja, raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 100.000,00 dinara i to:

1. Srpska pravoslavna crkvena opština Osipaonička, Osipaonica, iznos od 100.000,00 dinara, na ime sufinansiranja redovnog održavanja Hrama (krečenje, farbanje stolarije, unutrašnji i spoljni zidovi).

 

            Za sufinansiranje programa pod rednim brojem 4. program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo, raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara i to:

1. Srpska pravoslavna crkvena opština Smederevska u Smederevu, iznos od 150.000,00 dinara, na ime sufinansiranja proslavljanja Badnje večeri i vađenja Časnog Krsta iz vode na dan Bogojavljenja;

2. Rijaset Islamske zajednice Srbije, Mešihat srbijanski, Muftijstvo Podunavsko-Braničevsko, Medžilis Islamske zajednice Smederevo, iznos od 25.000,00 dinara, na ime sufinansiranja organizovanja Ramazanskog Bajrama;

3. Rijaset Islamske zajednice Srbije, Mešihat srbijanski, Muftijstvo Podunavsko-Braničevsko, Medžilis Islamske zajednice Smederevo, iznos od 25.000,00 dinara, na ime sufinansiranja organizovanja Kurban Bajrama.

 

            Za sufinansiranje programa pod rednim brojem 5. program unapređivanja saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom, istorijskom, kulturnom, socijalno-humanitarnom i drugom planu, raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara i to:

1.  Pravoslavna crkvena opština Jasenačka u Jasenku - Smederevo, iznos od 90.000,00 dinara, na ime sufinansiranja štampanja Monografije 20 godina rada Letnjeg kampa veronauke;

2. Pravoslavna crkvena opština Jasenačka u Jasenku - Smederevo, iznos od 70.000.00 dinara, na ime sufinansiranja organizovanja 20. Letnjeg kampa veronauke pri hramu Svetog velikomučenika Georgija u Jasenku;

3. Srpska pravoslavna crkvena opština Osipaonička, Osipaonica, iznos od 40.000,00 dinara, na ime sufinansiranja kupovine enterijera potrebnog za izlaganje eksponata.

 

Član 2.

 

            Odbijaju se kao nedopuštene prijave Srpske pravoslavne crkvene opštine Osipaoničke, Osipaonica, broj 400-4019/2017-04 od 29.5.2017. godine i Srpske pravoslavne crkvene opštine Skobalj, broj 400-4027/2017-04 od 29.5.2017. godine, podnete za program broj 4 - Program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo, jer je utvrđeno da podneti programi ne predstavljaju programe podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo.

Srpska pravoslavna crkvena opština Osipaonička, Osipaonica, podnela je prijavu broj 400-4019/2017-04 od 29.5.2017. godine za sufinansiranje postavljanja novog elektrobrojila za manifestacije koje se održavaju u porti i Srpska pravoslavna crkvena opština Skobalj, podnela je prijavu broj 400-4027/2017-04 od 29.5.2017. godine za sufinansiranje pripreme za sabranje i ispovest sveštenika Podunavskog okruga.

Navedene prijave su odbijene kao nedopuštene, jer po Pravilniku o načinu, postupku i kriterijumima za izbor programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2017) i Javnom konkursu za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2017. godini, broj 02-34/2017-07 od 15. maja 2017. godine, iste ne predstavljaju program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo.

 

Član 3. 

 

            Sa crkvama i verskim zajednicama sa teritorije grada Smedereva, čiji su programi izabrani za sufinansiranje, zaključiće se pojedinačni ugovori o sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva, a po dobijanju saglasnosti Gradskog pravobranilaštva grada Smedereva na tekst Ugovora.

            Ugovorima iz prethodnog stava ove Odluke urediće se međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

Član 4. 

      

            Rok za podnošenje prigovora na ovu Odluku je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva (www.smederevo.org.rs) i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva.

            Prigovori na Odluku podnose se Gradskom veću grada Smedereva, a predaju Komisiji.

 

Član 5.

 

              Po isteku roka za prigovore, Komisija će proveriti da li su prigovori blagovremeni, dopušteni i izjavljeni od strane ovlašćenog lica.

            Ako je uložen prigovor, Odluka je konačna posle odlučivanja Gradskog veća grada Smedereva, po prigovoru.

            Ako nije uložen nijedan  prigovor, Odluka je konačna kad istekne rok za prigovor.

 

Član 6.

 

            Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Smedereva i na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 Broj: 02-34/2017-07

U Smederevu, 8. jula 2017. godine 

                                                                                                                         GRADONAČELNICA

                                                                                                                         GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                                  dr Jasna Avramović