Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ОДЛУКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ И ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

            На основу члана 10. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2017) и Јавног конкурса за суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2019. години, број 02-95/2019-07 од 16. јула 2019. године,

 

Градско веће града Смедерева, на 177. седници одржаној 16. септембра 2019. године, донело је

 

 О Д Л У К У

 O СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ЦРКВЕ  И  ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2019. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2019. години учествоваће у суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева у 2019. години, у укупном износу од 1.970.000,00 динара, која су обезбеђена Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева", број 7/2018 и 3/2019),  у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 13 - Развој културе и информисања, Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 840 - Верске и остале услуге заједнице, позиција 309, економска класификација 481 - Дотације верским заједницама.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 1. Програм изградње цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, и то:

            1. Српска православна црквена општина Лугавачка, Лугавчина, износ од 210.000,00 динара, на име суфинансирања малтерисања Цркве Св. Никола у Лугавчини;

            2. Храм светог апостола и јеванђелисте Луке у Смедереву, износ од 700.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на изградњи парохијског дома при Цркви Св. Луке у Смедереву;

            3. Српска православна црквена општина у Коларима, износ од 30.000,00 динара, на име суфинансирања изградње заштитне ограде-зида око цркве;

            4. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 30.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изради фасаде;

            5. Српска православна црквена општина Врановска у Вранову, износ од 30.000,00 динара, на име суфинансирања радова на изградњи ограде од чврстог материјала у југоисточном делу порте.                  

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 2. Програм адаптације, реконструкције и одржавање цркава, верских објеката и парохијских домова, распоређују се средства у укупном износу од 600.000,00 динара, и то:

            1. Српска православна црквена општина Михајловачка у Михајловцу, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања радова на адаптацији кухиње и тоалета при црквеној сали;

            2. Српска православна црквена општина у Малом Орашју, износ од 180.000,00 динара, на име суфинансирања радова на санацији темеља цркве у Малом Орашју;

 

2.

 

            3. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 30.000,00 динара, на име суфинансирања радова на наставку фрескописања црквене сале;

            4. Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 40.000,00 динара, на име суфинансирања радова на реновирању дела крова парохијског дома;

            5. Српска православна црквена општина Липска у Липама, износ од 180.000,00 динара, на име суфинансирања наставка извођења радова на санацији кровног покривача на храму Рођења Пресвете Богородице у Липама;

            6. Српска православна црквена општина Скобаљска у Скобаљу, износ од 40.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на одржавању Храма Пресвете Богородице у Скобаљу;

            7. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 80.000,00 динара, на име суфинансирања наставка радова на парохијском дому.

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 3. Програм заштите и бриге о црквама и верским објектима од изузетног историјског, националног и културног значаја, распоређују се средства у укупном износу од 100.000,00 динара, и то:

           1. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 100.000,00 динара, на име суфинансирања уређења старог Храма.  

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 4. Програм подршке организацији верских манифестација од значаја за град Смедерево, распоређују се средства у укупном износу од 200.000,00 динара, и то:

            1. Српска православна црквена општина Смедеревска у Смедереву, износ од 150.000,00 динара, на име суфинансирања прослављања Бадње вечери и вађења Часног Крста из воде на дан Богојављења;

                  2. Српска православна црквена општина Осипаоничка, Осипаоница, износ од 50.000,00 динара, на име суфинансирања припремних активности за музејску поставку експоната сакупљених током 193 године постојања црквеног и школског живота у Осипаоници.  

 

            За суфинансирање програма под редним бројем 5. Програм унапређивања сарадње локалне самоуправе са црквама и верским заједницама на образовном, историјском, културном, социјално-хуманитарном и другом плану, распоређују се средства у укупном износу од 70.000,00 динара, и то:

            1.  Православна црквена општина Јасеначка у Јасенку - Смедерево, износ од 70.000,00 динара, на име суфинансирања организације 22. Летњег кампа веронауке.

 

  

Члан 2.

 

            Са црквама и верским заједницама са територије града Смедерева, чији су програми изабрани за суфинансирање, закључиће се појединачни уговори о суфинансирању програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на територији града Смедерева, а по добијању сагласности Градског правобранилаштва града Смедерева на текст Уговора.

            Уговорима из претходног става ове Одлуке уредиће се међусобна права и обавезе уговорних страна.

 

 

 

3.

  

Члан 3. 

      

            Рок за подношење приговора на ову Одлуку је 8 (осам) дана од дана објављивања Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs) и на огласној табли Градске управe града Смедерева.

            Приговори на Одлуку подносе се Градском већу града Смедерева, а предају Комисији.

 

Члан 4.

 

              По истеку рока за приговоре, Комисија ће проверити да ли су приговори благовремени, допуштени и изјављени од стране овлашћеног лица.

            Aко је уложен приговор, Одлука је коначна после одлучивања Градског већа града Смедерева, по приговору.

            Ако није уложен ниједан приговор, Одлука је коначна кад истекне рок за приговор.

 

Члан 5.

 

            Ову Одлуку објавити на огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет страни града Смедерева (www.smederevo.org.rs).

 

 

 

Број 02-95/2019-07

У Смедереву, 16. септембра 2019. године

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                                 Дејан Стошић