Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ОДЛУКА и КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА

 

 

                На основу Уговора о сарадњи на реализацији за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, КИРС број 9-9/698 од 23.05.2017.године, Град Смедерево, број 400-3859/2017-08 од 23.05.2017. године, Анекса 1 Уговора; КИРС број 9-9/698-2/2017 од 30.05.2018.године, Град Смедерево број 400-3859/2017-01 од 30.05.2018.године и Анекса 2 Уговора, КИРС број 9-9/698-5/2017 од 30.11.2018.године, Град Смедерево број 3859-2/2017-08 од 30.11.2018.године, који Комесаријат реализује у сарадњи са Градом Смедеревом, на основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 02-133-2/2017-07  од 12. децембра 2018. године  и члана 11. Јавног позива за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему број 02-133-7/2017-07 од 01. 07. 2019. године,

        Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Смедерева кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми,   образована Решењем градоначелнице града Смедерева бр.02-133/2017-07 од 29. јуна 2017. године, дана 17. септембра 2019. године, донела је

 

 

                                                                     ОДЛУКУ

 

о додели средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему

 

1. Утврђује се да је услов за доделу помоћи за куповину једне сеоске куће са окућницом и доделу додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему, испунило следеће лице:

Редни         број

              Број предмета

     Презиме и име подносиоца пријаве

                са адресом становања

1.

561- 228/2019-01

Јоветић Јовица, Колари, ул. Железничка бб

 

2. Са лицем из става 1. ове Одлуке Град Смедерево, власник предметне непокретности - сеоске куће са окућницом и Корисник/купац којем је додељена Помоћ, закључују уговор о купопродаји сеоске куће са окућницом, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.

 

            3. Након потписивања Уговора из става 2. ове Одлуке, Комисија подноси захтев за доношење одлуке о забрани отуђења Комесаријату и доставља потребну документацију на основу које ће Комесаријат донети одлуку о забрани отуђења предметне сеоске куће са окућницом.

            4. Забрана отуђења из става 3. ове Одлуке уписује се у регистар непокретности на основу одлуке о забрани отуђења коју доноси Комесаријат са напоменом да наведена забрана отуђења траје 5(пет) година, од дана уписа права својине у јавне књиге, а у корист Града Смедерева.

 

          O б р а з л о ж е њ е

 

              Дана 17.09.2019. године, Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Смедерева кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми,  образована Решењем градоначелнице града Смедерева бр.02-133/2017-07 од 29. јуна 2017. године,  је објавила Јавни позив за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему број 02-133-7/2017-07 од 01.07.2019.године, у циљу решавања стамбених потреба избеглицa којим су позвана заинтересована лица да, у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива поднесу пријаву за доделу помоћи за куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему.           Поступајући по Јавном позиву, Јоветић Јовица из Колара, поднео је Комисији Пријаву на Јавни позив.

            По спроведеном поступку, поступајући по поднетој Пријави и увидом у приложену документацију, Комисија је утврдила да Јовица Јоветић из Колара испуњава услове утврђене Правилником о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 02-133-2/2017-07  од 12. децембра 2018. године  и  Јавним позивом за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему број 02-133-7/2017-07 од 01. јула 2019. године.

            Комисија је 12.септембра 2019.године донела и објавила Предлог листе корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, број 02-133-9/2017-07 од 12.09.2019.године. На наведени Предлог листе није изјављен приговор.

            Комисија је 17.09.2019.године донела Коначну листу корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, број 02-133-11/2017-07.

Имајући у виду напред наведено, Комисија је одлучила као у дипозитиву ове Одлуке.

 

  

  

Поука о правном леку:

  

            Против ове Oдлуке лице из става 1. Одлуке може уложити жалбу Градском већу града Смедерева, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања ове Одлуке.

 

 

        Ову Одлуку доставити:

        - 1 х лицу из става 1. диспозитива ове Одлуке

        - 3 х надлежној служби Града

 

 

 

         Број: 02-133-12/2017-07                                                                                           

Датум: 17.09.2019.године                                                        ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ   

Смедерево                                                                                                 Лидија Михаиловић


 


      На основу члана 16. Правилника о условима и мерилима за избор корисника, поступку и начину рада Комисије за избор корисника, број 02-133-2/2017-07  од 12. децембра 2018. године  и члана 10. Јавног позива  за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породицама избеглица, кроз куповину једне сеоске куће са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински и други материјал и/или опрему број 02-133-7/2017-07 од 01. јула 2019. године,

        Комисија за избор корисника на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица на територији града Смедерева кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, образована Решењем градоначелнице града Смедерева бр.02-133/2017-07 од 29. јуна 2017. године, дана 17. септембра 2019. године, утврдила је

 


                     КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ   СРЕДСТАВА

НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ДОДАТНЕ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ И/ИЛИ ОПРЕМУ

  

  

  

Редни         број

              Број предмета

     Презиме и име подносиоца пријаве

                са адресом становања

   1.

561- 228/2019-01

Јоветић Јовица, Железничка бб, Колари

 


 Број: 02-133-11/2017-07

У Смедереву, 17.09.2019. године

 


 

                                                   ЗАМЕНИЦА  ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

                                                                         Лидија Михаиловић