POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


ODLUKA o poništavanju Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-207/2017-07 od 26. decembra 2017. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. tačka 12. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst) a u vezi sa članom 15. i članom 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017),

 

            Gradsko veće grada Smedereva, na sednici održanoj dana  ____   2018. godine, donelo je

ODLUKU

 

o poništavanju Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-207/2017-07 od           26. decembra 2017. godine i poništavanju raspisanog i objavljenog Oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/66 KO Smederevo u javnoj svojini grada Smedereva

 

           

            1. Poništava se Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/66 KO Smederevo doneta na sednici Gradskog veća grada Smedereva održanoj 26. decembra 2017. godine pod brojem 463-207/2017-07.

 

            2. Poništava se raspisani Oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/66 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva, objavljen u listu „Naše novine" u broju 308 od 27. decembra 2017. godine i u elektronskom obliku putem interneta na sajtu grada Smedereva 27. decembra 2017. godine.

 

            3. Ovu Odluku objaviti u listu „Naše novine" i u elektronskom obliku putem interneta na sajtu grada Smedereva.

 

 

            4. Odluku u prepisu dostaviti: Komisiji za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje, Gradskom pravobranilaštvu grada Smedereva, Odeljenju za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove, dokumentaciji i arhivi.

 

  

            Broj: 463-207/2017-07

U Smederevu, 23. januara 2018. godine     

 

                                                                                                            GRADONAČELNICA

                                                                                                            GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                             dr. Jasna Avramović