Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja Smederevo domaćin finalnog Kupa Srbije u rukometu Četiri lokalne samouprave u projektu za raseljena lica Dospeće I kvartala za plaćanje poreza na imovinu Gradonačelnica Smedereva, dr Jasna Avramović obišla vaspitače i decu u vrtiću Sanjalice


ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2018.GODINI

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 105/2016 i 112/2017) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-113/2018-07 od 25. jula 2018. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017),

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti književnosti u 2018. godini, na sednici održanoj 2.8.2018. godine, donela je

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI KNjIŽEVNOSTI U 2018. GODINI

 

Član 1.

            Budžet grada Smedereva u 2018. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti književnosti u ukupnom iznosu od 1.660.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1.  Slavoljuba Šterića  za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige

"E moj sinko, duga je to priča. Ratni dnevnici i beleške 1912-1918", čiji je autor, a koju će izdati štamparija NEWPRESS d.o.o. Smederevo, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            2. Preduzeća Arka za uvoz i izvoz, trgovinu na veliko i malo, izdavačku delatnost i usluge u prometu doo, Smederevo za realizaciju projekta u kulturi Međunarodna nagrada "Arka", međunarodne nagrade za najbolju knjigu domaćeg i najbolju knjigu stranog autora objavljenu na srpskom jeziku, u cilju afirmacije dela objavljenih na srpskom jeziku, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            3. Preduzeća Arka za uvoz i izvoz, trgovinu na veliko i malo, izdavačku delatnost i usluge u prometu doo, Smederevo za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige "Vilinska reka", autora Ivice Cvetkovića, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

     4. Umetničkog kluba Raskovnik za realizaciju projekta u kulturi Međunarodna književna manifestacije "Despotova zakletva," u iznosu od 110.000,00 dinara;

 

            5. Međunarodnog festivala poezije "Smederevska pesnička jesen" za realizaciju projekta u kulturi 49. Međunarodni festivala poezije Smederevska pesnička jesen, u iznosu od 1.300.000,00 dinara;

 

            6. Dragice Dobrijević  za realizaciju projekta u kulturi izdavanje zbirke pesama za decu "Šapuće se da je škola   laka šetnja od slova do slova", čiji je autor, a koju će izdati Narodna biblioteka Smederevo, u iznosu od 50.000,00 dinara i

 

            7. Milosava Slavka Pešića  za realizaciju projekta u kulturi izdavanje knjige

  "Tajno društvo enciklopedista", čiji je autor, a koju će izdati štamparija NEWPRESS d.o.o. Smederevo, u iznosu od 50.000,00 dinara.

Član 2.

 

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

Član 3.

 

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

Broj: 02-113/2018-01

U Smederevu, 2.8.2018. godine

 

                                                                                                 Predsednica Komisije

 

                                                                                                       Jasmina Vojinović

 

 

Ovde možete pogledati REŠENjE o davanju saglasnosti na odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti muzike u 2018. godini