Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2018.ГОДИНИ

 

На основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр), члана 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Србије", брoj, 105/2016 и 112/2017) и Решења Градског већа града Смедерева, број 02-114/2018-07 од 25. јула 2018. године, а у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник Републике Србије", број 16/2018) и Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева", број 14/2017),

 

            Комисија за избор пројеката у култури у области музике у 2018. години, на седници одржаној 2.8.2018. године, донела је

 

 

ОДЛУКУ

  

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ МУЗИКЕ У 2018. ГОДИНИ

 

Члан 1.

 

            Буџет града Смедерева у 2018. години учествоваће у финансирању пројеката у култури у области музике у укупном износу од 580.000,00 динара, и то следећих субјеката у култури:

 

            1. Удружења музичких уметника ОРКЕСТАР СВЕТЛОСТ за реализацију пројекта у култури Концерти Српско- Грчког оркестра, серијал више концерата класичне музике у Смедереву и Грчкој, у износу од 50.000,00 динара;

 

            2. Певачког друштва Градски женски хор "Кир Стефан Србин" за реализацију пројекта у култури Сећање за будућност "25. година хора 1993-2018", у износу од 350.000,00 динара и

 

            3. Удружења љубитеља уметничког стваралаштва за реализацију пројекта у култури Музички фестивал града Смедерева, у износу од 180.000,00 динара.

 

 

Члан 2.

 

    Приговори на ову Одлуку могу се изјавити Градском већу града Смедерева, у року од 8 дана од дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Градског већа града Смедерева и објавиће се на званичној интернет страни града Смедерева.

 

 

 

             Број: 02-114/2018-01

             У Смедереву, 2.8.2018. године

                                                                                                     Председница Комисије

 

                                                                                                        Јасмина Војиновић

 

   Овде можете погледати РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуку о избору пројеката у култури у области музике у 2018. години