Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika


ODLUKU O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2018.GODINI

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 13/2016 i 30/2016- ispr), člana 7. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik Republike Srbije", broj, 105/2016 i 112/2017) i Rešenja Gradskog veća grada Smedereva, broj 02-114/2018-07 od 25. jula 2018. godine, a u skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018) i Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu („Službeni list grada Smedereva", broj 14/2017),

 

            Komisija za izbor projekata u kulturi u oblasti muzike u 2018. godini, na sednici održanoj 2.8.2018. godine, donela je

 

 

ODLUKU

  

O IZBORU PROJEKATA U KULTURI U OBLASTI MUZIKE U 2018. GODINI

 

Član 1.

 

            Budžet grada Smedereva u 2018. godini učestvovaće u finansiranju projekata u kulturi u oblasti muzike u ukupnom iznosu od 580.000,00 dinara, i to sledećih subjekata u kulturi:

 

            1. Udruženja muzičkih umetnika ORKESTAR SVETLOST za realizaciju projekta u kulturi Koncerti Srpsko- Grčkog orkestra, serijal više koncerata klasične muzike u Smederevu i Grčkoj, u iznosu od 50.000,00 dinara;

 

            2. Pevačkog društva Gradski ženski hor "Kir Stefan Srbin" za realizaciju projekta u kulturi Sećanje za budućnost "25. godina hora 1993-2018", u iznosu od 350.000,00 dinara i

 

            3. Udruženja ljubitelja umetničkog stvaralaštva za realizaciju projekta u kulturi Muzički festival grada Smedereva, u iznosu od 180.000,00 dinara.

 

 

Član 2.

 

    Prigovori na ovu Odluku mogu se izjaviti Gradskom veću grada Smedereva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Odluke na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

Član 3.

          Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Gradskog veća grada Smedereva i objaviće se na zvaničnoj internet strani grada Smedereva.

 

 

 

             Broj: 02-114/2018-01

             U Smederevu, 2.8.2018. godine

                                                                                                     Predsednica Komisije

 

                                                                                                        Jasmina Vojinović

 

   Ovde možete pogledati REŠENjE o davanju saglasnosti na odluku o izboru projekata u kulturi u oblasti muzike u 2018. godini