Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ - ХАЛЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ПОСТУПКОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Град Смедерево - Комисија за пословни простор од посебног значаја за Град, на основу тачке 2. Одлуке Градског већа града Смедерева број 361-233/2015-07 од 18.01.2019. године, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ - ХАЛЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ГРАДА СМЕДЕРЕВА ПОСТУПКОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

  

  

ПРЕДМЕТ ОГЛАСА: Хала у јавној својини града Смедерева, укупне нето површине 4.158,30м која се  састоји се од производног дела површине 2.557,00м2, управно - административног дела површине 345,00м2 и два анекса површине 1.154,64 м2 и 101,66м2. Хала се налази на катастарској парцели број 233/70 КО Смедерево и даје се у закуп у виђеном стању. 

ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ МОЖЕ ОБАВЉАТИ У ХАЛИ: Производња, прерада, складиштење и дистрибуција прехрамбених производа.

РОК ТРАЈАЊА ЗАКУПА: 5 (пет) година почев од дана потписивања уговора. Изабрани понуђач у обавези је да са градом Смедеревом закључи уговор о закупу непокретности - хале која је предмет овог огласа у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца - града Смедерева да закључи уговор. 

ПОЧЕТНА, ОДНОСНО НАЈНИЖА ВИСИНА МЕСЕЧНЕ ЗАКУПНИНЕ: 12.474,90 (и словима: дванаестхиљадачетристоседамдесетчетири и 90/100) евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

На месечни износ закупнине који је постигнут по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, обрачунаће се порез на додату вредност, осим уколико је законом или подзаконским актом прописано другачије.  

У месечни износ закупнине хале нису урачунати трошкови текућег одржавања хале, осигурања, трошкови грејања, утрошка електричне енергије, гаса, воде, услуге изношења смећа, ПТТ услуге, комуналне таксе и слично, што је у обавези да сноси закупац. Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед хале.

ПРАВО УЧЕШЋА: Право учешћа по овом Огласу имају сва правна лица регистрована код Агенције за привредне регистре Републике Србије, за обављање делатности утврђене овим Огласом, изузев:

- лица која су у неком од претходних поступака понудила, односно излицитирала највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора и

- лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа, односно коришћења непокретности односно пословног простора у јавној својини града Смедерева.

Правно лице у моменту потписивања уговора, мора имати регистровано седиште у Смедереву.

ОБАВЕЗА БУДУЋЕГ ЗАКУПЦА: Будући закупац је обавезан да запосли и обучи најмање 100 (сто) радника за рад у хали, у року који ће бити утврђен уговором о закупу хале.     

УПЛАТА ДЕПОЗИТА: Подносилац понуде је обавезан да уплати депозит у износу од 12.474,90 (и словима: дванаестхиљадачетристоседамдесетчетири и 90/100) евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. Депозит се уплаћује на рачун Градске управе Смедерево - депозити,  број  рачуна: 840-1089804-04 са позивом на број 742  142, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Учесницима који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда депозит се враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о давању у закуп хале најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако одустане од закупа хале или у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, не закључи уговор о закупу хале.

ПИСМЕНА ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:

- назив и седиште правног лица, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, понуђени месечни износ закупнине у еврима у фиксном износу који је исти или већи од  почетног износа утврђеног овим огласом, делатност коју би обављао у хали у складу са наменом из овог Огласа, изјаву да је сагласан да запосли и oбучи најмање 100 (сто) радника за рад у хали, доказ о уплати депозита, број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита уколико понуда није прихваћена као најповољнија и доказ да је подносилац понуде измирио закупнину уколико је већ закупац непокретности односно пословног простора у јавној својини града Смедерева.

ОПШТИ УСЛОВИ ОГЛАСА:

-  Писмене понуде подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Понуда за закуп непокретности -  хале - Не отварати", на адресу Градска управа града Смедерева, Комисија за пословни простор од посебног значаја за Град, Улица омладинска број 1, 11300 Смедерево.

-  Благовременом понудом сматраће се понуда која је примљена и заведена на писарници Градске управе града Смедерева до дана 07. фебруара  2019. године до 1530 часова.

- Отварање писмених понуда обавиће се дана 11. фебруара 2019. године у Скупштинској сали града Смедерева са почетком у 1200 часова.

- Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда утврђеног овим огласом.

- Непотуна понуда је понуда која не садржи све што је прописано овим огласом, односно не садржи све податке предвиђене овим огласом или су подаци дати супротно овом огласу.

-  Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати и исте ће бити одбачене.       

- Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене месечне закупнине изражене у еврима.

- Подносилац понуде може извршити увид у документацију у вези са халом сваког радног дана у време трајања овог огласа, у периоду од 800 до 1500 часова, у просторијама Градске управе града Смедерева, канцеларија број 38.

-  Хала се може разгледати сваког радног дана у време трајања огласа у периоду од 800 до 1500 часова.

-  Поступак давања у закуп непокретности - хале која је предмет овог огласа, спроводи Комисија за пословни простор од посебног значаја за Град образована Решењем Градског већа града Смедерева број 361-198/2018-07 од 21. децембра 2018. године. На поступак спровођења овог огласа примењиваће се одредбе Уредбе и Одлуке које регулишу предметну материју давања у закуп непокретности у јавној својини.

НАПОМЕНА:

- Градско веће града Смедерева задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.   

 

-  Све информације се могу добити на телефон: 064/844-9165 и 026/672-724, лок. 1636.