Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija Obnova mehanizacije Siniša Mali posetio Slobodnu zonu Smederevo Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika


OGLAS ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - ZASEBNOG OBJEKTA ILI PROSTORA U SKLOPU DRUGOG OBJEKTA POVRŠINE OKO 250 M2 U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA, PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

N A C R T  

Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik RS", br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr.zakon i 108/2016), člana 2.,17. i 18. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Službeni glasnik RS", br. 24/2012, 48/2015, 99/2015 i 42/2017), člana 3. i 4.  Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2015 - prečišćen tekst, 9/2015 i 11/2016) i člana 19. stav 1. tačka 21. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016-prečišćen tekst),

 

 Skupština grada Smedereva, na 10. sednici održanoj 11. oktobra 2017. godine, objavljuje

 

O G L A S

ZA PRIBAVLjANjE NEPOKRETNOSTI - ZASEBNOG OBJEKTA ILI PROSTORA U SKLOPU DRUGOG OBJEKTA POVRŠINE

 OKO 250 M2 U JAVNU SVOJINU GRADA SMEDEREVA,

 PRIKUPLjANjEM PISMENIH PONUDA

  

1.

Grad Smederevo pribavlja u javnu svojinu Grada, zasebni objekat ili prostor u sklopu drugog objekta površine oko 250m2, koji se nalazi na teritoriji Mesne zajednice ''Donji grad'', u prostoru najveće gustine stanovanja i da uz parcelu na kojoj je objekat postoji površina na kojoj bi mogao da se formira pripadajući prostor za igru dece na otvorenom, a što je predviđeno Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 50/94 i 6/96). 

   Lokacija prostora treba da bude u prizemlju, da ima pristup sa dve strane, da je priključen na javnu mrežu vodovoda, kanalizacije i grejanja, da ima prirodno osvetljenje i provetravanje i mehaničko provetravanje, ukoliko prirodno nije dovoljno.

   Dispozicija prostora kao i funkcionalna organizacija istog treba da omogući, da ukoliko prostor u potpunosti ne ispunjava propisane uslove za navedenu namenu, da se adaptacijom može privesti nameni, a sve u skladu sa uslovima propisanim Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanje delatnosti ustanova za decu (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 50/94 i 6/96). 

 

2.

Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi:

1) dokaz o pravu svojine na nepokretnosti koja je predmet pribavljanja u javnu svojinu grada Smedereva i koja je upisana u odgovarajuću javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima bez upisanih tereta na prostoru;

2) pisanu izjavu vlasnika nepokretnosti koja se nudi da na istoj ne postoje prava trećih lica, da nije opterećena teretima, da nije pod sporom, niti pod zabranom raspolaganja, da nije predmet teretnog ili besteretnog pravnog posla niti ugovora o doživotnom izdržavanju i da ne postoje druge smetnje za prenos prava svojine, kao i izjavu da ukoliko se utvrdi da na nepokretnosti koja se nudi postoji bilo kakav teret, prodavac se obavezuje da ga otkloni o svom trošku, odnosno da kupcu pruži zaštitu od evikcije i snosi svu odgovornost za eventualne pravne nedostatke, overenu kod nadležnog organa.

3) dokaz da su izmireni svi troškovi korišćenja nepokretnosti koja se nudi (utrošena električna energija, komunalije, porez na imovinu i drugo).

 

3.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniža ponuđena cena po (metru kvadratnom) m2.

Najviša kupoprodajna cena nepokretnosti koja se pribavlja u javnu svojinu grada Smedereva utvrđuje se u visini tržišne vrednosti predmetne nepokretnosti utvrđene na osnovu akta Ministarstva finansija - Poreske uprave Smederevo, izražene u evrima, s tim što se isplata vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

 

4.

Pravo učešća u postupku pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva imaju: fizička i pravna lica koja su vlasnici nepokretnosti, bliže opisane u tački 1. ovog Oglasa.

Pismena ponuda fizičkog lica mora da sadrži: ime i prezime, adresu, broj lične karte, matični broj, broj telefona i mora biti potpisana, a ako je to lice privatni preduzetnik uz ponudu se prilaže izvod iz registra nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

            Pismena ponuda pravnog lica mora da sadrži: naziv, sedište, broj telefona i mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica. Uz ponudu pravnog lica prilaže se izvod iz registra privrednih subjekata nadležnog organa i potvrda o poreskom identifikacionom broju.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti specijalno i overeno kod nadležnog organa.

U slučajevima kada nepokretnost - prostor nudi Agencija za promet nepokretnostima, uz prijavu su dužni priložiti punomoćje vlasnika nepokretnosti overeno kod nadležnog organa.

 

5.

            Pismena ponuda mora da sadrži: broj katastarske parcele na kojoj se nalazi nepokretnost - prostor koja je predmet pribavljanja, broj lista nepokretnosti u kojem je nepokretnost - zasebni objekat ili prostor u sklopu drugog objekta upisan, korisnu površinu zasebnog objekta ili prostora u sklopu drugog objekta i cenu po (metru kvadratnom) m², koja se naknadno ne može menjati, izraženu u evrima, s tim što se isplata vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate.

 

6.

Pismena ponuda na Oglas sa traženom dokumentacijom može se predati neposredno na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili putem pošte na adresu Grad Smederevo, Gradska uprava grada Smedereva, ulica Omladinska broj 1, u zatvorenoj koverti na čijoj prednjoj strani piše „za Komisiju za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva, prikupljanjem pismenih ponuda u K.O. Smederevo", sa naznakom „ PONUDA - NE OTVARATI".

Na zadnjoj strani upisati:

ime, prezime i adresu, odnosno naziv i sedište podnosioca ponude i kontakt telefon.

Zajedno sa pismenom ponudom na Oglas dostavlja se navedena dokumentacija.

7.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na zvaničnoj internet stanici Grada Smedereva i u listu koji se distribuira na celoj teritoriji grada Smedereva. Ukoliko krajnji rok padne u neradni dan ili dan državnog praznika, krajnji rok za dostavljanje ponude se pomera na prvi radni dan.

Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim.

Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je propisano, ako nisu priložene sve isprave kako je to predviđeno, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene Oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenom Oglasu.

Otvaranje pismenih ponuda će se obaviti dana 06.11.2017. godine, u prostorijama Gradske uprave grada Smederevo, sa početkom u 12 časova.

Otvaranje ponuda sprovešće Komisija za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva, prikupljanjem pismenih ponuda u K.O. Smederevo.

Uslovi za sprovođenje postupka, odnosno razmatranja pismenih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune ponude ne pristupi javnom otvaranju pismenih ponuda, smatraće se da je odustao od ponude.

Neblagovremene, odnosno nepotpune ponude će se odbaciti.

  

8.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda donosi Skupština grada Smedereva.

 Ugovor o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu grada Smedereva zaključuju lice koje je odlukom Skupštine grada Smedereva izabrano kao najpovoljniji ponuđač i gradonačelnik grada Smedereva u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti Odluke.

Ako lice koje je Odlukom Skupštine grada izabrano za najpovoljnijeg ponuđača ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 2. ove tačke, Skupština grada Smedereva će poništiti Odluku iz stava 1. ove tačke.

 

9.

Oglas objaviti u listu „Naše novine" i na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva.

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi Oglasa, a samim tim i o uslovima previđenim Pravilnikom o bližim uslovima za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova za decu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 50/94 i 6/96) mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva na telefon  026/ 672-724 lokal 16-78.

 

        Broj: 463-133/2017-07

U Smederevu, 11. oktobra 2017. godine                       PREDSEDNIK SKUPŠTINE                                                                                                                 Bogoljub Spasojević