... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

     На основу члана 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије",  број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 2., 19. и 20. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени гласник Републике Србије", број 16/2018), чланова 7. и 8. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 6/2015 - пречишћен текст, 9/2015, 11/2016, 5/2018 и 1/2019) и члана 19. став 1. тачка 22. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),

 

 

Скупштина града Смедерева, на 21. седници одржаној 5. септембра 2019. године, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА РАДИ ОТУЂЕЊА

НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

 

 

I  ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

  

  

Предмет отуђења (продаје) су непокретности у јавној својини града Смедерева у Улици шалиначкој б.б. у Смедереву, постојеће на катастарској парцели број 233/60, уписане у л.н. бр. 14991 КО Смедерево као јавна својина града Смедерева са 1/1 дела, без уписаних терета, и то:

-                      објекат означен као зграда број 1, Начин коришћења и назив објекта: Објекат осталих индустријских делатности - ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ, Корисна површина 18.478 м2, Грађевинска 19.062 м2, Број етажа ПР:1, Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу;  

-                      објекат означен као зграда број 2, Начин коришћења и назив објекта: Помоћна зграда - ПОРТИРНИЦА, Корисна површина 11м2, Грађевинска 17м2, Број етажа ПР:1, Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу;  

-                      објекат означен као зграда број 4, Начин коришћења и назив објекта: Зграда пословних услуга - СЛОБОДНА ЗОНА, Корисна површина 235м2, Грађевинска 290м2, Број етажа ПР:1, СП:1, Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу;

-                      објекат означен као зграда број 5, Начин коришћења и назив објекта: Зграда пословних услуга - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ СЛОБОДНЕ ЗОНЕ, Корисна површина 88м2, Грађевинска 114м2, Број етажа ПР:1, СП:1, Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу;

(наведени објекти - зграде уписани у В листу - 1. део: Подаци о зградама и другим грађевинским објектима и носиоцима права на њима);

-                      грађевинско земљиште - катастарска парцела број 233/60, укупне површине 5ха 75а 21м2 (57.521 м2) - уписана врста земљишта: Остало грађевинско земљиште у својини, Потес или улица: Шалиначка (А лист - подаци о земљишту).    

 

 

2.

 

II УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

 

                        Непокретности из тачке I отуђују се у постојећем - „виђеном" стању, без права купца - прибавиоца на накнадне рекламације.

                        Укупна почетна купопродајна цена за све непокретности-ствари из тачке I овог Огласа, износи 6.292.000 (и словима: шестмилионадвестадеведесетдвехиљаде) евра.

                        Понуђена цена мора да буде иста или већа од почетне цене утврђене ставом 2 ове тачке.

Понуде у којима цена није наведена у еврима или је дата описно неће се разматрати.

                        Коначна купопродајна цена биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда. Купопродајна цена непокретности - предмета продаје утврђена у висини најповољније понуде, уплатиће се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

                        Трошкови потврде уговора код Јавног бележника и други евентуални трошкови који могу проистећи из реализације овог правног посла, падају на терет купца.

                        Рок за плаћање купопродајне цене је 15 дана од дана закључења купопродајног уговора.

                        Купац стиче право да се као власник упише на купљеним непокретностима у јавним књигама - регистрима након исплате купопродајне цене, о чему ради уписа предметних својинских права продавац - Град Смедерево даје одговарајућу изјаву код Јавног бележника, а на основу потврде одељења Градске управе града Смедерева надлежног за послове финансија.

                        Објекат из тачке I означен као зграда број 1, Начин коришћења и назив објекта: Објекат осталих индустријских делатности - ПРОИЗВОДНА ХАЛА СА УПРАВНОМ ЗГРАДОМ, Корисна површина 18.478 м2, Грађевинска 19.062 м2, Број етажа ПР:1, Правни статус објекта: Објекат има одобрење за употребу, отуђује се - продаје са уступањем уговора о закупу прибавиоцу - купцу, чиме прибавилац - купац постаје и носилац свих права и обавеза из уговора о закупу.

                        Уговор о закупу непокретности из става 9 ове тачке који се уступа прибавиоцу - купцу је Уговор о закупу који је закључен између закуподавца Града Смедерева и закупца PKC Wiring Systems d.o.o., заводни број Града Смедерева 400-1418/2014-08 од 03.03.2014. године са допунама - прилозима, који правни посао је саставни део огласне документације.

                        Закупац из Уговора о закупу из става 10 ове тачке, даје свој пристанак за уступање унапред, изјавом која је оверена код Јавног бележника и иста изјава је саставни део огласне документације. Купац по закључивању и овери уговора о купопродаји непокретности из става 9 ове тачке  код Јавног бележника, одмах након исплате уговорене купопродајне цене, постаје носилац и обвезник свих права и обавеза из Уговора о закупу из става 10 ове тачке, чиме ступа на место закуподавца (на место Града Смедерева), а закупцу остаје право употребе закупљене ствари у складу са уступљеним Уговором о закупу и уговореном наменом закупљене ствари, са свим правима и обавезама из истог Уговора о закупу.

                        Продавац - Град Смедерево као уступалац (преносилац) Уговора о закупу из става 10 ове тачке није јемац на било који начин, односно не јемчи закупцу да ће купац испунити своје обавезе из уступљеног Уговора о закупу (као закуподавац), нити јемчи купцу да ће закупац испунити обавезе из уступљеног Уговора о закупу са чиме је сагласан и купац потписивањем овог уговора као и закупац PKC Wiring Systems d.o.o. унапред датом и овереном изјавом.

3.

 

III УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

 

                        Непокретности из тачке I овог Огласа отуђују се из јавне својине Града Смедерева поступком прикупљања писмених понуда.

                        Право учешћа по овом Огласу имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове Огласа и која уплате депозит.

                        Подносилац понуде је обавезан да уплати депозит у износу од 20% од почетне купопродајне цене у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, који се уплаћује на рачун Градске управе Смедерево - депозити, број  рачуна: 840-1089804-04 са позивом на број 97 17-811141, сврха уплате „депозит за јавни оглас за продају непокретности на катастарској парцели број 233/60 КО Смедерево", а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду.

Учеснику који у поступку прикупљања писмених понуда није изабран као најповољнији понуђач, депозит се враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о отуђењу непокретности из тачке I овог Огласа најповољнијем понуђачу (висина износа који се враћа једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита). Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунаће се у купопродајну цену, а износ у висини депозита ће се одузети од понуђене цене, изражено у еврима код урачунавања. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако одустане од куповине - прибављања непокретности из тачке I овог Огласа, ако не закључи купопродајни уговор у року утврђеном одлуком Скупштине града о избору најповољнијег понуђача, односно не уплати купопродајну цену у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

                        Уредна и потпуна писана понуда мора да садржи: висину понуђене купопродајне цене изражену у еврима, потврду о уплати депозита, изјаву о прихватању свих услова из Огласа, изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком назива пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да подносилац понуде не буде изабран као најповољнији понуђач.

Уредна и потпуна писана понуда поред напред наведеног мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:

-          за правна лица: назив, седиште и број телефона, оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис и печат, односно понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица,

-          за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте са копијом или изводом исте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник, уз понуду се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 дана.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је наведено у овом Огласу, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено овим Огласом, односно ако не садржи све податке предвиђене овим Огласом или су подаци дати супротно објављеном Огласу.

Неблаговремене односно непотпуне понуде, одбацују се.

 

 

4.

 

                        Заинтересовани понуђач своју понуду може предати непосредно на писарници Градске управе града Смедерева или путем поште на адресу: Град Смедерево, Градска управа града Смедерева, Улица омладинска број 1, у затвореној коверти на чијој предњој страни пише „за Комисију за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева прикупљањем писмених понуда" са назнаком: „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ КП. БР. 233/60 КО СМЕДЕРЕВО И ОБЈЕКАТА НА ЊОЈ, ПО ОБЈАВЉЕНОМ ОГЛАСУ- НЕ ОТВАРАТИ". На задњој страни уписати: назив и седиште, односно име, презиме и адресу подносиоца понуде и контакт телефон.

                        Рок за достављање писмених понуда је 15 дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет страници Града Смедерева и у Куриру, дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије. Уколико крајњи рок падне у нерадан дан или дан државног празника, крајњи рок за достављање понуда се помера на први радни дан.

                        Благовременом понудом ће се сматрати понуда која буде примљена - заведена на писарници Градске управе града Смедерева у року од 15 дана од дана објављивања Огласа на званичној интернет страници Града Смедерева и у Куриру, дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, до 1530 часова.

                        Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.

                        Нацрт уговора  је саставни део конкурсне документације.

                        Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у документацију у вези са непокретностима које су предмет јавне продаје и преузети Нацрт уговора и осталу конкурсну документацију сваког радног дана у време трајања овог Огласа, у периоду од 8:00 до 15:00 часова у просторијама Градске управе града Смедерева, канцеларија 38.

    Заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретности из тачке I овог Огласа које су предмет продаје сваког радног дана у време трајања овог Огласа у периоду од 800 до 1500 часова, уз претходну најаву Комисији за спровођење поступка.

 

                        IV ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

  

                        Отварање писмених понуда обавиће се у року од 3 радна дана од дана истека рока за достављање понуда, у Скупштинској сали зграде Градске управе града Смедерева са почетком у 1200 часова.

                        Отварање понуда спровешће Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине града Смедерева, прикупљањем писмених понуда.

                        Услови за спровођење поступка разматрања приспелих писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

                        Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде. 

                        Неблаговремене и непотпуне понуде се одбацују и неће бити разматране.

                        Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене изражене у еврима.  

                        Одлуку о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, доноси Скупштина града Смедерева.

Уговор о отуђењу непокретности из јавне својине Града Смедерева које су предмет отуђења - продаје по овом Огласу, продавац закључује са лицем које је одлуком Скупштине града Смедерева изабрано као најповољнији понуђач у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

Изабрани најповољнији понуђач у обавези је да у року од 15 дана од дана закључења купопродајног уговора уплати купопродајну цену.

5.

 

Ако лице које је одлуком Скупштине града изабрано за најповољнијег понуђача не приступи закључењу уговора из става 8 ове тачке, Скупштина града ће поништити одлуку из става 7. ове тачке.

Град Смедерево неће сносити никакву одговорност, нити бити дужан да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку и задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка. 

Оглас објавити у дневном листу Курир и на званичној интернет страници Града Смедерева.

Сва ближа обавештења и информације у вези Огласа могу се добити у Градској управи града Смедерева на телефон 026/672-724, локал 1661, у периоду од 730  до 1530 часова. 

 

 

Број 463-112/2019-07

У Смедереву, 5. септембра 2019. године

 

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

                                                                                                                                                                                               

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  

                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                           Богољуб Спасојевић