Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


OGLAS ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SMEDEREVA

     Na osnovu člana 27. stav 10. i člana 29. stav 1. Zakona o javnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srbije",  broj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - dr. zakon, 108/2016, 113/2017 i 95/2018), članova 2., 19. i 20. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (,,Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2018), članova 7. i 8. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 6/2015 - prečišćen tekst, 9/2015, 11/2016, 5/2018 i 1/2019) i člana 19. stav 1. tačka 22. Statuta grada Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 2/2019 - prečišćen tekst),

 

 

Skupština grada Smedereva, na 21. sednici održanoj 5. septembra 2019. godine, objavljuje

 

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISMENIH PONUDA RADI OTUĐENjA

NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE GRADA SMEDEREVA

 

 

 

I  PREDMET OTUĐENjA

  

  

Predmet otuđenja (prodaje) su nepokretnosti u javnoj svojini grada Smedereva u Ulici šalinačkoj b.b. u Smederevu, postojeće na katastarskoj parceli broj 233/60, upisane u l.n. br. 14991 KO Smederevo kao javna svojina grada Smedereva sa 1/1 dela, bez upisanih tereta, i to:

-                      objekat označen kao zgrada broj 1, Način korišćenja i naziv objekta: Objekat ostalih industrijskih delatnosti - PROIZVODNA HALA SA UPRAVNOM ZGRADOM, Korisna površina 18.478 m2, Građevinska 19.062 m2, Broj etaža PR:1, Pravni status objekta: Objekat ima odobrenje za upotrebu;  

-                      objekat označen kao zgrada broj 2, Način korišćenja i naziv objekta: Pomoćna zgrada - PORTIRNICA, Korisna površina 11m2, Građevinska 17m2, Broj etaža PR:1, Pravni status objekta: Objekat ima odobrenje za upotrebu;  

-                      objekat označen kao zgrada broj 4, Način korišćenja i naziv objekta: Zgrada poslovnih usluga - SLOBODNA ZONA, Korisna površina 235m2, Građevinska 290m2, Broj etaža PR:1, SP:1, Pravni status objekta: Objekat ima odobrenje za upotrebu;

-                      objekat označen kao zgrada broj 5, Način korišćenja i naziv objekta: Zgrada poslovnih usluga - CARINSKI TERMINAL SLOBODNE ZONE, Korisna površina 88m2, Građevinska 114m2, Broj etaža PR:1, SP:1, Pravni status objekta: Objekat ima odobrenje za upotrebu;

(navedeni objekti - zgrade upisani u V listu - 1. deo: Podaci o zgradama i drugim građevinskim objektima i nosiocima prava na njima);

-                      građevinsko zemljište - katastarska parcela broj 233/60, ukupne površine 5ha 75a 21m2 (57.521 m2) - upisana vrsta zemljišta: Ostalo građevinsko zemljište u svojini, Potes ili ulica: Šalinačka (A list - podaci o zemljištu).    

 

 

2.

 

II USLOVI OTUĐENjA

 

                        Nepokretnosti iz tačke I otuđuju se u postojećem - „viđenom" stanju, bez prava kupca - pribavioca na naknadne reklamacije.

                        Ukupna početna kupoprodajna cena za sve nepokretnosti-stvari iz tačke I ovog Oglasa, iznosi 6.292.000 (i slovima: šestmilionadvestadevedesetdvehiljade) evra.

                        Ponuđena cena mora da bude ista ili veća od početne cene utvrđene stavom 2 ove tačke.

Ponude u kojima cena nije navedena u evrima ili je data opisno neće se razmatrati.

                        Konačna kupoprodajna cena biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda. Kupoprodajna cena nepokretnosti - predmeta prodaje utvrđena u visini najpovoljnije ponude, uplatiće se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije, na dan uplate.

                        Troškovi potvrde ugovora kod Javnog beležnika i drugi eventualni troškovi koji mogu proisteći iz realizacije ovog pravnog posla, padaju na teret kupca.

                        Rok za plaćanje kupoprodajne cene je 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

                        Kupac stiče pravo da se kao vlasnik upiše na kupljenim nepokretnostima u javnim knjigama - registrima nakon isplate kupoprodajne cene, o čemu radi upisa predmetnih svojinskih prava prodavac - Grad Smederevo daje odgovarajuću izjavu kod Javnog beležnika, a na osnovu potvrde odeljenja Gradske uprave grada Smedereva nadležnog za poslove finansija.

                        Objekat iz tačke I označen kao zgrada broj 1, Način korišćenja i naziv objekta: Objekat ostalih industrijskih delatnosti - PROIZVODNA HALA SA UPRAVNOM ZGRADOM, Korisna površina 18.478 m2, Građevinska 19.062 m2, Broj etaža PR:1, Pravni status objekta: Objekat ima odobrenje za upotrebu, otuđuje se - prodaje sa ustupanjem ugovora o zakupu pribaviocu - kupcu, čime pribavilac - kupac postaje i nosilac svih prava i obaveza iz ugovora o zakupu.

                        Ugovor o zakupu nepokretnosti iz stava 9 ove tačke koji se ustupa pribaviocu - kupcu je Ugovor o zakupu koji je zaključen između zakupodavca Grada Smedereva i zakupca PKC Wiring Systems d.o.o., zavodni broj Grada Smedereva 400-1418/2014-08 od 03.03.2014. godine sa dopunama - prilozima, koji pravni posao je sastavni deo oglasne dokumentacije.

                        Zakupac iz Ugovora o zakupu iz stava 10 ove tačke, daje svoj pristanak za ustupanje unapred, izjavom koja je overena kod Javnog beležnika i ista izjava je sastavni deo oglasne dokumentacije. Kupac po zaključivanju i overi ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz stava 9 ove tačke  kod Javnog beležnika, odmah nakon isplate ugovorene kupoprodajne cene, postaje nosilac i obveznik svih prava i obaveza iz Ugovora o zakupu iz stava 10 ove tačke, čime stupa na mesto zakupodavca (na mesto Grada Smedereva), a zakupcu ostaje pravo upotrebe zakupljene stvari u skladu sa ustupljenim Ugovorom o zakupu i ugovorenom namenom zakupljene stvari, sa svim pravima i obavezama iz istog Ugovora o zakupu.

                        Prodavac - Grad Smederevo kao ustupalac (prenosilac) Ugovora o zakupu iz stava 10 ove tačke nije jemac na bilo koji način, odnosno ne jemči zakupcu da će kupac ispuniti svoje obaveze iz ustupljenog Ugovora o zakupu (kao zakupodavac), niti jemči kupcu da će zakupac ispuniti obaveze iz ustupljenog Ugovora o zakupu sa čime je saglasan i kupac potpisivanjem ovog ugovora kao i zakupac PKC Wiring Systems d.o.o. unapred datom i overenom izjavom.

3.

 

III USLOVI PRIJAVLjIVANjA

 

 

                        Nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa otuđuju se iz javne svojine Grada Smedereva postupkom prikupljanja pismenih ponuda.

                        Pravo učešća po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove Oglasa i koja uplate depozit.

                        Podnosilac ponude je obavezan da uplati depozit u iznosu od 20% od početne kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, koji se uplaćuje na račun Gradske uprave Smederevo - depoziti, broj  računa: 840-1089804-04 sa pozivom na broj 97 17-811141, svrha uplate „depozit za javni oglas za prodaju nepokretnosti na katastarskoj parceli broj 233/60 KO Smederevo", a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu.

Učesniku koji u postupku prikupljanja pismenih ponuda nije izabran kao najpovoljniji ponuđač, depozit se vraća u roku od 10 dana od dana donošenja odluke o otuđenju nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa najpovoljnijem ponuđaču (visina iznosa koji se vraća jednaka je dinarskom iznosu uplaćenom na ime depozita). Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunaće se u kupoprodajnu cenu, a iznos u visini depozita će se oduzeti od ponuđene cene, izraženo u evrima kod uračunavanja. Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita ako odustane od kupovine - pribavljanja nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa, ako ne zaključi kupoprodajni ugovor u roku utvrđenom odlukom Skupštine grada o izboru najpovoljnijeg ponuđača, odnosno ne uplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

                        Uredna i potpuna pisana ponuda mora da sadrži: visinu ponuđene kupoprodajne cene izraženu u evrima, potvrdu o uplati depozita, izjavu o prihvatanju svih uslova iz Oglasa, izjavu o uslovima za vraćanje depozita, sa jasnom naznakom naziva poslovne banke i brojem računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita, u slučaju da podnosilac ponude ne bude izabran kao najpovoljniji ponuđač.

Uredna i potpuna pisana ponuda pored napred navedenog mora da sadrži sve podatke o podnosiocu ponude, i to:

-          za pravna lica: naziv, sedište i broj telefona, originalni izvod iz registra privrednih subjekata sa podacima za to pravno lice, ne stariji od 30 dana, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (direktor), njegov potpis i pečat, odnosno ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica,

-          za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte sa kopijom ili izvodom iste i broj telefona i mora biti potpisana, a ako je to lice preduzetnik, uz ponudu se prilaže originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar, sve ne starije od 30 dana.

U slučaju da podnosioca ponude zastupa punomoćnik, punomoćje za zastupanje mora biti overeno od strane javnog beležnika.

Ponuda je nepotpuna ako ne sadrži sve što je navedeno u ovom Oglasu, ako nisu priložene sve isprave kako je to predviđeno ovim Oglasom, odnosno ako ne sadrži sve podatke predviđene ovim Oglasom ili su podaci dati suprotno objavljenom Oglasu.

Neblagovremene odnosno nepotpune ponude, odbacuju se.

 

 

4.

 

                        Zainteresovani ponuđač svoju ponudu može predati neposredno na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva ili putem pošte na adresu: Grad Smederevo, Gradska uprava grada Smedereva, Ulica omladinska broj 1, u zatvorenoj koverti na čijoj prednjoj strani piše „za Komisiju za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva prikupljanjem pismenih ponuda" sa naznakom: „PONUDA ZA KUPOVINU KP. BR. 233/60 KO SMEDEREVO I OBJEKATA NA NjOJ, PO OBJAVLjENOM OGLASU- NE OTVARATI". Na zadnjoj strani upisati: naziv i sedište, odnosno ime, prezime i adresu podnosioca ponude i kontakt telefon.

                        Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva i u Kuriru, dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije. Ukoliko krajnji rok padne u neradan dan ili dan državnog praznika, krajnji rok za dostavljanje ponuda se pomera na prvi radni dan.

                        Blagovremenom ponudom će se smatrati ponuda koja bude primljena - zavedena na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva u roku od 15 dana od dana objavljivanja Oglasa na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva i u Kuriru, dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, do 1530 časova.

                        Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim.

                        Nacrt ugovora  je sastavni deo konkursne dokumentacije.

                        Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnostima koje su predmet javne prodaje i preuzeti Nacrt ugovora i ostalu konkursnu dokumentaciju svakog radnog dana u vreme trajanja ovog Oglasa, u periodu od 8:00 do 15:00 časova u prostorijama Gradske uprave grada Smedereva, kancelarija 38.

    Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju nepokretnosti iz tačke I ovog Oglasa koje su predmet prodaje svakog radnog dana u vreme trajanja ovog Oglasa u periodu od 800 do 1500 časova, uz prethodnu najavu Komisiji za sprovođenje postupka.

 

                        IV IZBOR NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

  

                        Otvaranje pismenih ponuda obaviće se u roku od 3 radna dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda, u Skupštinskoj sali zgrade Gradske uprave grada Smedereva sa početkom u 1200 časova.

                        Otvaranje ponuda sprovešće Komisija za sprovođenje postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada Smedereva, prikupljanjem pismenih ponuda.

                        Uslovi za sprovođenje postupka razmatranja prispelih pismenih ponuda su ispunjeni ukoliko pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna ponuda.

                        Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune ponude ne pristupi otvaranju pismenih ponuda, smatraće se da je odustao od ponude. 

                        Neblagovremene i nepotpune ponude se odbacuju i neće biti razmatrane.

                        Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene izražene u evrima.  

                        Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda, donosi Skupština grada Smedereva.

Ugovor o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine Grada Smedereva koje su predmet otuđenja - prodaje po ovom Oglasu, prodavac zaključuje sa licem koje je odlukom Skupštine grada Smedereva izabrano kao najpovoljniji ponuđač u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Izabrani najpovoljniji ponuđač u obavezi je da u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora uplati kupoprodajnu cenu.

5.

 

Ako lice koje je odlukom Skupštine grada izabrano za najpovoljnijeg ponuđača ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 8 ove tačke, Skupština grada će poništiti odluku iz stava 7. ove tačke.

Grad Smederevo neće snositi nikakvu odgovornost, niti biti dužan da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi učesnik eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku i zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka. 

Oglas objaviti u dnevnom listu Kurir i na zvaničnoj internet stranici Grada Smedereva.

Sva bliža obaveštenja i informacije u vezi Oglasa mogu se dobiti u Gradskoj upravi grada Smedereva na telefon 026/672-724, lokal 1661, u periodu od 730  do 1530 časova. 

 

 

Broj 463-112/2019-07

U Smederevu, 5. septembra 2019. godine

 

SKUPŠTINA GRADA SMEDEREVA

                                                                                                                                                                                               

                                                                                 PREDSEDNIK  

                                                                         SKUPŠTINE GRADA

                                                                           Bogoljub Spasojević