POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


OGLAS o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem komasacije na delu katastarske opštine Šalinac, delu katastarske opštine Kulič i delu katastarske opštine Smederevo ( Grad Smederevo)

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD SMEDEREVO                                                     

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE KOMASACIJE

NA DELOVIMA KATASTARSKIH OPŠTINA ŠALINAC,

KULIČ I SMEDEREVO ( GRAD SMEDEREVO)

Broj: 461-1-9/2018-03

Datum:26.1.2018.godine

S M E D E R E V O

                                                                                                           

Komisija za sprovođenje komasacije na delovima katastarskih opština Šalinac,  Kulič i  Smederevo (Grad Smederevo) objavljuje

 

O G L A S

o izvođenju geodetsko-tehničkih radova na uređenju poljoprivrednog zemljišta putem komasacije na delu katastarske opštine Šalinac, delu katastarske opštine Kulič i delu katastarske opštine Smederevo ( Grad Smederevo)

 

 

Obaveštavaju se imaoci prava na nepokretnostima i imaoci pravnog interesa da će se u vremenu od 6.2.2018. do 30.4.2018.godine vršiti utvrđivanje faktičkog stanja u postupku komasacije u delu katastarske opštine Šalinac, delu katastarske opštine Kulič i delu katastarske opštine Smederevo (Grad Smederevo).

 

Poslove utvrđivanja faktičkog stanja vršiće Komisija za sprovođenje komasacije koja  će raditi u prostorijama mesne kancelarije Šalinac svakog radnog dana

u vremenu od 16 h do 20h i subotom i nedeljom u vremenu od  9h do 17h .

  

            Pozvana lica dužna su da Komisiji za sprovođenje komasacije dostave ispravu (ugovor, pravnosnažnu sudsku odluku, odluku nadležnog organa), na osnovu koje se može utvrditi pravo na nepokretnosti. Ako se uredno pozvano lice ne odazove pozivu za utvrđivanje faktičkog stanja, smatraće se da ne osporava podatke upisane u list nepokretnosti i oni će kao takvi biti korišćeni u postupku utvrđivanja faktičkog stanja i raspodele i grupisanja zemljišta.

           

            Imalac prava na području na kome se vrši komasacioni premer, dužan je da pre početka premera, na propisan način obeleži međnim belegama granice parcela stalnih objekata i višegodišnjih zasada koji će ostati u faktičkom stanju.

           Granice katastarskih parcela pod javnim objektima (putevi, parkovi itd.) obeležavaju (razgraničavaju) oni subjekti koji se o njima staraju.

            Izvođač radova će obezbediti potreban broj betonskih belega za omeđavanje parcela i biće stavljene na raspolaganje na dogovorenu lokaciju u naseljima Šalinac, Kulič i Smederevo (Grad Smederevo).

           U cilju ostvarenja kvalitetnog komasacionog premera Izvođač radova će, vršiti za sve vreme trajanja priprema, obilazak terena, vršiti kontrolu obeležavanja, davati stručne savete i uputstava u vezi obeležavanja međnih tačaka parcela stalnih objekata i višegodišnjih zasada koji će ostati u faktičkom stanju.   

 

                                                                M.P.                                                     Predsednica Komisije

       Milena Nisev, dipl.prav.