Gradonačelnica dr Jasna Avramović potpisala je Memorandum o razumevanju sa programom Svis PRO u oblasti dobrog upravljanja Održan sastanak sa predstavnicima Opšteg udruženja preduzetnika Smederevo Poptisan ugovor o rekonstrukciji Ulice Vojvode Đuše U velikoj sali Skupštine grada Smedereva izvršena je po 18. put podela auto-sedišta roditeljima novorođenih beba Održana 9. sednica Saveta za bezbednost saobraćaja


OGLAS za davanje u zakup POSLOVNIH PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu zaključaka Gradskog veća grada Smedereva, broj 361-70/2018-07 od 13.04.2018. godine, broj 361-66/2018-07 od 10.05.2018. godine, broj 361-86/2018-07 od 25.07.2018. godine, broj 361-143/2018-07 od 28.09.2018. godine    raspisuje:

O  G  L  A  S

za davanje u zakup POSLOVNih PROSTORA

prikupljanjem pismenih ponuda

 

        1.   POSLOVNI PROSTOR U SMEDEREVU (ekstra zona)

              -površine 163,10m2  poslovnog prostora, sa pripadajućim podrumskim prostorom površine 70,00m2, koji se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u ulici Slobode broj 6 u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1232, upisanoj u listu nepokretnosti broj 5312 K.O. Smederevo.

               NAMENA: Trgovinska  i finansijska delatnost

               Početni mesečni iznos zakupnine je 110.460,00 dinara.

  

        2.  POSLOVNI PROSTOR U SMEDEREVU (ekstra zona)

             - površine 22,00m2, koji se nalazi u prizemlju stambeno-poslovne zgrade u  ulici Dimitrija Davidovića  broj 1 u Smederevu, na katastarskoj parceli broj 1561, upisanoj u listu nepokretnosti broj 14569 K.O. Smederevo.

              NAMENA: Trgovinska,  ugostiteljska, finansijska delatnost

              Početni mesečni iznos zakupnine je 13.200,00 dinara.

  

        3.    POSLOVNI PROSTOR U KOLARIMA:

              - površine 61,96m2, koji se nalazi u zgradi bivše Veterinarske stanice, na katastarskoj parceli broj 671/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1338 KO Kolari.

             NAMENA: Trgovinska , ugostiteljska, finansijska delatnost     

             Početni mesečni iznos zakupnine je 8.365,00 dinara.

  

        4.  POSLOVNI PROSTOR U LIPAMA:

              - površine 48,07m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture, na katastarskoj parceli broj 5704/1 , upisanoj u listu nepokretnosti broj 2658 KO Lipe.

             NAMENA:  Trgovinska, ugostiteljska, finansijska delatnost  

             Početni mesečni iznos zakupnine  je 6.490,00 dinara.

               

  

  

                                                                      U s l o v i:

  

  

            Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju, na period od 3 (tri) godine sa mogućnošću produženja.

            Pravo učešća u postupku davanja u zakup poslovnih prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini dve početne mesečne zakupnine, izuzev:

-  lica koja su u nekom od prethodnih postupaka ponudila odnosno izlicitirala najviši iznos zakupnine, a potom odustala od zaključenja ugovora o zakupu ili ugovor otkazala pre isteka ugovorenog roka, u roku od godinu dana od dana odustanka od zaključenja ugovora, odnosno od dana otkaza ugovora i

- lica (zakupci i korisnici) koja nisu izmirila dugovanja po osnovu zakupa odnosno korišćenja poslovnog prostora čiji je vlasnik, odnosno korisnik grad Smederevo.

            Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave grada Smedereva - depozit, račun broj 840-1089804-04, sa pozivom na broj 97 16-742142, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu.

Ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena, depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuđaču.

Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunava se u zakupninu.

Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca, odustane od zakupa poslovnog prostora ili ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

            Pismena ponuda treba da sadrži:

      1.  Visinu  zakupnine koja se nudi, izražena u fiksnom iznosu u dinarima,

      2. Delatnost koju bi obavljao u poslovnom prostoru (delatnost mora biti u skladu sa uslovima iz Oglasa),

      3.  Dokaz o uplati depozita,

      4.  Podaci:

-  za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;         -  za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj, PIB;

- za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa.

            Svi učesnici koji se jave na oglas moraju navesti u ponudi  broj tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita. Ukoliko je podnosilac ponude već zakupac poslovnog prostora čiji je vlasnik, odnosno korisnik grad Smederevo potrebno je da uz ponudu dostavi dokaz da je izmirio zakupninu.

Na mesečni iznos zakupnine koju ponuđač ponudi obračunaće se porez na dodatu vrednost po stopi od 20%.

            Kriterijum kojim se Komisija rukovodi prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine izražene isključivo u fiksnom iznosu.

            Pismene ponude podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora pod rednim brojem  .....  - ne otvaraj", na adresu Gradska uprava grada Smedereva, Komisiji za poslovni prostor, Ulica omladinska br. 1, 11300 Smederevo.

            Nepotpune i neblagovremene ponude se odbacuju.

            Gradsko veće zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka.

            Javno otvaranje pismenih ponuda obaviće se 15. oktobra 2018. godine u Skupštinskoj sali  Grada Smedereva, sa početkom u 1300 časova.

            Sve informacije mogu se dobiti na telefon 026/672-724, lokal 1636, ili u kancelariji broj 38 u Gradskoj upravi grada Smedereva u periodu od 730 - 1530 sati.