POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


OGLAS za davanje u zakup POSLOVNih PROSTORA prikupljanjem pismenih ponuda

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-14/2018-07 od 28.2.2018. godine  raspisuje:

O  G  L  A  S

za davanje u zakup POSLOVNih PROSTORA

prikupljanjem pismenih ponuda

 

       1. POSLOVNI PROSTORI U SARAORCIMA:

            1.1 - površine 26,00m2, koji se nalazi u zgradi MZ Saraorci, na katastarskoj parceli broj 2971, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1550  KO Saraorci.                      

            NAMENA: Trgovinska delatnost    

            Početni mesečni iznos zakupnine je 3.510,00 dinara.

  

             1.2 - površine 25,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture Saraorci, na kat. parc. br. 2933/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1621 KO Saraorci (sa odjavljenim strujomerom, bez vodovodnog priključka).

             NAMENA: Pogodan za kancelariju ili trgovinsku delatnost po sistemu kioska.

             Početni mesečni iznos zakupnine je 3.375,00 dinara.

  

             1.3 - površine 60,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture Saraorci, na kat. parc. br. 2933/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1621 KO Saraorci. 

              NAMENA: Trgovinska delatnost

              Početni mesečni iznos zakupnine je 8.100,00 dinara.

 

              1.4 - površine 100,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture Saraorci, na kat. parc. br. 2933/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1621 KO Saraorci (sastoji se od 4 prostorije sa posebnim ulazom, bez vodovodnog priključka).

              NAMENA:Uslužna, ostale delatnosti

              Početni mesečni iznos zakupnine je 10.500,00 dinara.

  

              1.5 - površine 120,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture Saraorci, na kat. parc. br. 2933/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1621 KO Saraorci (nema priključak na vodu i struju).

              NAMENA: Pogodan za magacinski prostor

              Početni mesečni iznos zakupnine je 9.720,00 dinara.

  

              1.6 - površine 200,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma kulture Saraorci, na kat. parc. br. 2933/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1621 KO Saraorci, (sastoji se od 8 prostorija, bez vodovodnog priključka).

              NAMENA: Uslužna, ostale delatnosti

              Početni mesečni iznos zakupnine je 21.000,00 dinara.

  

       2. POSLOVNI PROSTORI U KOLARIMA:

              2.1-površine 61,96m2, koji se nalazi u zgradi bivše Veterinarske stanice, na katastarskoj parceli broj 671/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1338 KO Kolari.

             NAMENA: Ugostiteljska  i trgovinska delatnost     

             Početni mesečni iznos zakupnine je 8.364,60 dinara.

  

              2.2 -površine 16,77m2, koji se nalazi u zgradi stare Opštine, na kat. parc. br.812/2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1445 KO Kolari.

             NAMENA: Ugostiteljska i trgovinska delatnost

             Početni mesečni iznos zakupnine je 2.264,00 dinara.

        3. POSLOVNI PROSTOR U MALOM ORAŠJU površine 60,00m2, koji se nalazi u zgradi Doma Kulture, na katastarskoj parceli broj 748, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1525 KO Malo Orašje.

             NAMENA: Ugostiteljska i trgovinska delatnost

             Početni mesečni iznos zakupnine  je 8.100,00 dinara.

               

        4. POSLOVNI PROSTOR U OSIPAONICI površine 36,65m2,  („spomen vaga"), na katastarskoj parceli broj 6988, upisanoj u listu nepokretnosti broj 6309 KO Osipaonica.

             NAMENA: Ugostiteljska i trgovinska delatnost    

             Početni mesečni iznos zakupnine je 4.950,00 dinara.

 

                                                                      U s l o v i:

  

            Poslovni prostori se daju u zakup u viđenom stanju, na period od 3 (tri) godine.

            Pravo učešća u postupku davanja u zakup poslovnih prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini dve početne mesečne zakupnine, izuzev:

- lica koja su u nekom od prethodnih postupaka ponudila odnosno izlicitirala najviši iznos zakupnine, a potom odustala od zaključenja ugovora o zakupu ili ugovor otkazala pre isteka ugovorenog roka, u roku od godinu dana od dana odustanka od zaključenja ugovora, odnosno od dana otkaza ugovora i

- lica (zakupci i korisnici) koja nisu izmirila dugovanja po osnovu zakupa odnosno korišćenja poslovnog prostora čiji je korisnik grad Smederevo.

            Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave Smedereva - depozit, račun broj 840-1089804-04, sa pozivom na broj 97 16-742142, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu.

Ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena, depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuđaču.

Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunava se u zakupninu.

Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca, odustane od zakupa poslovnog prostora ili ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

            Pismena ponuda treba da sadrži:

 

  1.  Visinu zakupnine koja se nudi izraženu u fiksnom iznosu u dinarima;
  2.  Delatnost koju bi obavljao u poslovnom prostoru (delatnost mora biti u skladu sa uslovima iz Oglasa);
  3. Dokaz o uplati depozita:

-          za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;

-          za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj, PIB;

-          za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa.

Svi učesnici koji se jave na  oglas moraju navestu u ponudi broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita. Ukoliko je podnosilac ponude već zakupac poslovnog prostora čiji je korisnik grad Smederevo potrebno je da uz ponudu dostavi dokaz da je izmirio zakupninu.

 

Na mesečni iznos zakupnine koju ponudilac ponudi obračunaće se porez na dodatu vrednost po stopi od 20%.

   Kriterijum kojim se Komisija rukovodi prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine izražene isključivo u fiksnom iznosu.

           

Pismene ponude podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora pod rednim brojem  .....  - ne otvaraj", na adresu Gradska uprava grada Smedereva, Komisiji za poslovni prostor, Ulica omladinska br. 1, 11300 Smederevo.

 

            Nepotpune i neblagovremene ponude se odbacuju.

            Gradsko veće zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka.

            Javno otvaranje pismenih ponuda obaviće se 20. marta 2018. godine u Skupštinskoj sali  Grada Smedereva, sa početkom u 1200 časova.

            Sve informacije mogu se dobiti na telefon 026/672-724, lokal 1636, ili u kancelariji broj 38 u Gradskoj upravi Smederevo u periodu od 730 - 1530 sati.