Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


ОГЛАС за давање у закуп пословног простора прикупљањем писмених понуда

Град Смедерево - Комисија за пословни простор, на основу Закључака Градског већа града Смедерева брoj 361-65/2019-07 од 30.09.2019. године,  расписује:

 

 

О  Г  Л  А  С

за давање у закуп пословнОГ простора

прикупљањем писмених понуда

  

  

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР у Малом Орашју, површине 60,00м2, који се налази у оквиру Дома културе МЗ Мало Орашје, на катастарској парцели број 748 КО Мало Орашје, уписаној у листу непокретности број 1525 КО Мало Орашје.

НАМЕНА: Трговинска, угоститељска и финансијска делатност.

Почетни месечни износ закупнине је 8.100,00 динара.

    

             

                                                                            У с л о в и:

  

  

Ø Пословни простор  се даје у закуп у виђеном стању, на период од 3 (три) године.

Ø Право учешћа у поступку давања у закуп пословног простора имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини две почетне месечне закупнине, изузев:

-     лица која су у неком од претходних поступака понудила, односно излицитирала највиши износ закупнине, а потом одустала од закључења уговора о закупу или уговор отказала пре истека уговореног рока, у року од годину дана од дана одустанка од закључења уговора, односно од дана отказа уговора   и

-     лица (закупци и корисници) која нису измирила дуговања по основу закупа, односно коришћења пословног простора у јавној својини града Смедерева.

Ø Депозит се уплаћује на рачун Градске управе Смедерева - депозит, рачун број 840-1089804-04, са позивом на број 97 16-742142, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду.

Ø Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 5 (пет) дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу.

Ø Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину.

Ø Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.

 

 

              Писмена понуда треба да садржи:

 

  1. Месечни износ закупнине која се нуди, изражена у фиксном износу у динарима,
  2. Делатност коју би обављао у пословном простору (делатност мора бити у складу са условима из Огласа),
  3. Доказ о уплати депозита,
  4. Редни број пословног простора за који се подноси понуда,
  5. Податке:

-        за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана;   

-         за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број;

-        за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

            Сви учесници који се јаве на оглас морају навести у понуди број текућег или жиро рачуна на који ће се извршити повраћај депозита. Уколико је подносилац понуде већ закупац пословног простора чији је власник, односно корисник град Смедерево потребно је да уз понуду достави доказ да је измирио закупнину.

На месечни износ закупнине коју понуђач понуди обрачунаће се порез на додату вредност по стопи од 20%.

            Критеријум којим се Комисија руководи приликом избора најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине изражене искључиво у фиксном износу.

 

            Писмене понуде подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа, у затвореној коверти, са назнаком "Понуда за закуп пословног простора - не отварај", на адресу: Градска управа града Смедерева, Комисији за пословни простор, Улица Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

 

            Непотпуне и неблаговремене понуде се одбацују.

           

Градско веће задржава право да одустане од избора понуђача у свакој фази поступка.

           

Јавно отварање писмених понуда обавиће се 18. октобра 2019. године у Скупштинској сали  Града Смедерева, са почетком у 1200 часова.

           

Све информације могу се добити на телефон 026/672-724, локал 1630, или у канцеларији број 38 у Градској управи Града Смедерева у периоду од 730 до 1530 сати.