Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


OGLAS za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda

Grad Smederevo - Komisija za poslovni prostor, na osnovu Zaključaka Gradskog veća grada Smedereva broj 361-65/2019-07 od 30.09.2019. godine,  raspisuje:

 

 

O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnOG prostora

prikupljanjem pismenih ponuda

  

  

POSLOVNI PROSTOR u Malom Orašju, površine 60,00m2, koji se nalazi u okviru Doma kulture MZ Malo Orašje, na katastarskoj parceli broj 748 KO Malo Orašje, upisanoj u listu nepokretnosti broj 1525 KO Malo Orašje.

NAMENA: Trgovinska, ugostiteljska i finansijska delatnost.

Početni mesečni iznos zakupnine je 8.100,00 dinara.

    

             

                                                                            U s l o v i:

  

  

Ø Poslovni prostor  se daje u zakup u viđenom stanju, na period od 3 (tri) godine.

Ø Pravo učešća u postupku davanja u zakup poslovnog prostora imaju sva pravna i fizička lica, koja uplate depozit u visini dve početne mesečne zakupnine, izuzev:

-     lica koja su u nekom od prethodnih postupaka ponudila, odnosno izlicitirala najviši iznos zakupnine, a potom odustala od zaključenja ugovora o zakupu ili ugovor otkazala pre isteka ugovorenog roka, u roku od godinu dana od dana odustanka od zaključenja ugovora, odnosno od dana otkaza ugovora   i

-     lica (zakupci i korisnici) koja nisu izmirila dugovanja po osnovu zakupa, odnosno korišćenja poslovnog prostora u javnoj svojini grada Smedereva.

Ø Depozit se uplaćuje na račun Gradske uprave Smedereva - depozit, račun broj 840-1089804-04, sa pozivom na broj 97 16-742142, a dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz pismenu ponudu.

Ø Ponuđaču čija ponuda nije prihvaćena, depozit se vraća u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o davanju u zakup poslovnog prostora najpovoljnijem ponuđaču.

Ø Ponuđaču čija je ponuda prihvaćena, iznos depozita uračunava se u zakupninu.

Ø Ponuđač čija je ponuda prihvaćena gubi pravo na povraćaj depozita, ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca, odustane od zakupa poslovnog prostora ili ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

 

 

              Pismena ponuda treba da sadrži:

 

  1. Mesečni iznos zakupnine koja se nudi, izražena u fiksnom iznosu u dinarima,
  2. Delatnost koju bi obavljao u poslovnom prostoru (delatnost mora biti u skladu sa uslovima iz Oglasa),
  3. Dokaz o uplati depozita,
  4. Redni broj poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda,
  5. Podatke:

-        za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;   

-         za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;

-        za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

            Svi učesnici koji se jave na oglas moraju navesti u ponudi broj tekućeg ili žiro računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita. Ukoliko je podnosilac ponude već zakupac poslovnog prostora čiji je vlasnik, odnosno korisnik grad Smederevo potrebno je da uz ponudu dostavi dokaz da je izmirio zakupninu.

Na mesečni iznos zakupnine koju ponuđač ponudi obračunaće se porez na dodatu vrednost po stopi od 20%.

            Kriterijum kojim se Komisija rukovodi prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene zakupnine izražene isključivo u fiksnom iznosu.

 

            Pismene ponude podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj", na adresu: Gradska uprava grada Smedereva, Komisiji za poslovni prostor, Ulica Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

 

            Nepotpune i neblagovremene ponude se odbacuju.

           

Gradsko veće zadržava pravo da odustane od izbora ponuđača u svakoj fazi postupka.

           

Javno otvaranje pismenih ponuda obaviće se 18. oktobra 2019. godine u Skupštinskoj sali  Grada Smedereva, sa početkom u 1200 časova.

           

Sve informacije mogu se dobiti na telefon 026/672-724, lokal 1630, ili u kancelariji broj 38 u Gradskoj upravi Grada Smedereva u periodu od 730 do 1530 sati.