Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/96 К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева

 

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-126/2019-07 од 07.10.2019.године, а у складу са чланoвима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева", број 5/2015 - пречишћен текст и 6/2017),

 

Градско веће града Смедерева, на 181. седници одржаној 07.10.2019.године, расписује 

 

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/96 К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева

  

 

     

 

 Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште, катастарска парцела број 233/96 уписана у лист непокретности број 14991 К.О. Смедерево, површине 30а 00м2 (3.000m2), у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Земљиште се налази на локацији у обухвату Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015).

  

2.      Подаци из планске документaције о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су у Плану генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015).

 

1.      Локација:

                                 ·            Индустријска зона - Шалиначки пут.

 

2.      Површина парцеле:

 

                                 ·            30 а (3.000 m2)

 

3.      Опремљеност:

                                 ·            Вода, струја, гас, телекомуникациона мрежа.

 

4.      Плански основ:

                                 ·            План генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015).

 

5.      Целина/Урбанистичка зона:

                                 ·            Целина мале привреде и терцијарних делатности.

 

6.      Врста и намена објеката који се могу градити:

                                 ·            Производни објекти - објекти намењени производњи, преради, монтажи и другим секундарним делатностима из сектора мале привреде (производне хале са опремом и пратећим садржајима и др.). Ови објекти могу садржати и административно-управни део који мора да буде функционално и технички одвојен од основне намене. Административно-управни делови се могу градити и као засебни објекти/целине на парцели. У оквиру појединачних комплекса се, у складу са функционалним захтевима садржаја, могу градити и постројења, уређаји, опрема који су у функцији обављања делатности. Сви планирани објекти у комплексу се морају градити у складу са важећим нормативима и стандардима за планирану делатност, уз поштовање прописаних правила за целину.

                                 ·            Складишни, сервисни, услужни објекти - објекти намењени складишној, сервисној, услужној делатности, као основној на парцели. Могу бити затвореног или отвореног типа (хале, затворена или отворена складишта, надстрешнице, манипулативне и саобраћајне површине и др.), као јединствен објекат / целина или као појединачни објекти на парцели. Ови објекти могу садржати и административно-управни део који мора да буде функционално и технички одвојен од основне намене. Административно-управни делови се могу градити и као засебни објекти/целине на парцели. Сви планирани објекти у комплексу се морају градити у складу са важећим нормативима и стандардима за одређену пословну делатност, уз поштовање прописаних правила за целину.

                                 ·            Објекти саобраћајно-транспортне делатности - у целини мале привреде и терцијарних делатности се као засебни могу градити комплекси / садржаји саобраћајно-транспортних делатности: дистрибутивни и други центри мањег обима, намењени за складиштење и дистрибуцију роба (са потребним пратећим садржајима - управа, магацини, радионице и др.); саобраћајни терминали за теретни или аутобуски саобраћај (са пратећим садржајима - управа, диспечерски центар, гараже, радионице и др.); услужни паркинзи за путничка и теретна возила; и сл. Ови садржаји се граде у складу са функционалним захтевима намене, прописима за поједине врсте делатности и урбанистичким и другим условима прописаним овим правилима.

                                 ·            Пословни објекти - у оквиру целине мале привреде и терцијарних делатности се могу градити пословни објекти у оквиру комплекса основне намене или као самостални на парцели. Пословање може да буде из различитих области - комерцијалне, пословно-услужне делатности и сл. Уз ове објекте се могу градити и пратећи садржаји и објекти, у њиховој функцији, административно-управни део и сл. Изградња ових објеката се реализује у складу са функционалним захтевима садржаја, нормативима и прописима за поједине делатности и урбанистичким и другим условима утврђеним овим правилима.

                                 ·            Остали објекти - у оквиру ове целине се као самостални или у склопу комплекса основне намене могу градити и објекти друге, компатибилне намене - транспортне делатности, станице за снабдевање возила горивом, садржаји угоститељства и услуга, спорта и рекреације и сл. Изградња ових објеката врши се у складу са прописима и нормативима за поједине врсте објеката и условима прописаним овим правилима.

                                 ·            Поред објеката основне намене и у функцији основне делатности, на парцели/комплексу се могу градити и помоћни објекти, као што су: гараже, инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице, подстанице и др.), надстрешнице и сл.

 

7.      Делатности које се могу планирати у целини мале привреде и терцијарних делатности, у оквиру комплекса основне намене или као засебни на парцели, су из области:

                                 ·            трговине (малопродаја и велепродаја различитог обима и садржаја),

                                 ·            угоститељства (ресторани, смештајни садржаји и сл.),

                                 ·            спорта (спортски терени, спортско-рекреативни објекти у оквиру комплекса и др.),

                                 ·            услужних сервиса (станице за снабдевање возила горивом, сервиси, централне гараже и сл.),

                                 ·            саобраћајни објекти, површине и терминали,

                                 ·            комунални објекти и површине и др.

 

8.      Организација и уређење комплекса:

                                 ·            Организација и уређење комплекса у целини мале привреде и терцијарних делатности првенстевно је условљено врстом планиране делатности и њеним функционалним потребама. Објекти унутар комплекса / парцеле организују се и у складу са положајем парцеле у широј просторној целини, положајем према приступним саобраћајницама, као и постојећој и планираној јавној инфраструктурној мрежи. Организација комплекса је условљена и обезбеђењем услова противпожарне заштите, у складу са планираном наменом. Унутар комплекса је потребно обезбедити  несметано кретање противпожарних возила и услове за евентуалну евакуацију возила, запослених и корисника у случају акцидената.Учешће зеленила у комплексима се дефинише у зависности од планиране намене и површине парцеле, али не може бити мање од 10%. Организација парцеле се утврђује на основу дефинисаних правила грађења за ову целину и важећих норматива и прописа за објекте одређене намене, односно према врсти делатности.

 

9.      Урбанистички показатељи:

                                 ·            Индекс заузетости парцеле максимално 50 %

                                 ·            Индекс изграђености парцеле максимално 1.0

 

10.  Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:

                                 ·            Грађевинска линија објеката било које намене у комплексу се поставља на минимално 5 m удаљености у односу на регулацију грађевинске парцеле према јавном путу

                                 ·            Удаљеност објеката од границе суседне грађевинске парцеле се одређује на минимално 5 m.

 

11.  Спратност и висина објеката:

                                 ·            Спратност производних, складишних, сервисних и сл. објеката у целини је приземље, с тим да је њихова висина условљена технолошким захтевима делатности која се у њима обавља. Административно-управни део објекта може имати спратност П+2 (приземље и два спрата).

                                 ·            Спратност пословних објеката - у склопу комплекса / парцеле, или као појединачних у целини - условљена је на максимално П+2 (приземље и два спрата).

                                 ·            Изградња подземних етажа код објеката у оквиру ове целине се не планира. Изузетно, у случају потребе ова изградња се може одобрити на основу посебних услова надлежног органа, односно предузећа, уз обезбеђење заштите објекта од утицаја подземних вода.

 

12.  Начин ограђивања парцеле:

                                 ·            Парцеле у целини индустријско-производних делатности, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m. Сви елементи ограде и капија, портирнице и други објекти у функцији контроле приступа комплексу морају бити постављени унутар граница сопствене парцеле.Ограда се може постављати и унутар комплекса, у циљу одвајања појединих функционалних целина, при чему унутрашње ограде не могу бити веће висине од ободних ограда парцеле.

 

13.  Услови за приступ парцели и паркирање возила:

                                 ·            Саобраћајно-техничке услове за приступ парцели утврђује надлежни управљач јавног пута на који се комплекс прикључује.Уз колске приступе је потребно, у складу са организацијом комплекса, обезбедити и површине за несметано кретање пешака. Приступи појединим функционалним целинама унутар комплекса формирају се у оквиру сопствене парцеле.

                                 ·            Паркинг простор за кориснике објекта / запослене по правилу се решава у оквиру комплекса / парцеле, у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу.За паркирање се обезбеђује - 1 ПМ / 50 m2 корисног пословног/административног простора у комплексу, односно 1 ПМ / 8 запослених. Смештај возила за сопствене потребе и транспортних возила - камиона, механизације и др. - решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења простора парцеле.Осим уређења пешачких и колских приступа и интерних саобраћајница унутар парцеле, потребно је предвидети и манипулативне површине, у складу са карактером и потребама делатности, по правилу све са тврдим застором.

 

14.  Услови за озелењавање:

                                 ·            Учешће зеленила у оквиру парцела предметне целине износи минимално 10%, при чему  се зеленило односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг површине).Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас зеленила.Зелене површине унутар комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката,  а у залеђу и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.Приликом диспозиције високог дрвећа поштовати положај објекта, намене, зоне заштите и распоред прилазних стаза и интерних саобраћајница, као и трасе подземних инсталација.

 

15.  Посебна правила за изградњу објеката:

                                 ·            Посебни услови за изградњу односе се на обезбеђивање свих потребних услова заштите од пожара, у складу са Законом и прописима за поједине намене / врсте објеката.

 

16.  Посебни услови и ограничења за спровођење:

                                 ·            Изградња објеката у овој целини се реализује директно на основу одредби Плана за комплексе чија је површина до 0,5 ha (50 ари).

 

3.  Предметно земљиште се отуђује (продаје), ради изградње у складу са планским документом. Грађевинско земљиште се продаје као: неизграђено грађевинско земљиште, до парцеле је изграђен јавни пут, градска водоводна, дистибутивна гасоводна мрежа, оптичка телекомуникациона  и електро мрежа.

            Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

            Купац се обавезује да о свом трошку:

               - приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

               - одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширeња корова и очувања заштите животне средине,

               - изгради прикључке на комуналну инфраструктуру у складу са прописима и у складу са актима управљача инфраструктуре, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада у складу са актима управљача.

 

4.  Предметно земљиште се продаје прикупљањем писаних понуда јавним огласом. Поступак отварања прикупљених понуда спроводи Комисија коју је формирала градоначелница Града Смедерева Решењем број 02-266/2017-07 од 25.12.2017. године.

 

5.  Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/96 површине 30а 00м2, уписане у лист непокретности број 14991 К.О.Смедерево, износи за целу парцелу:  4.566.900,00 динара.

 

Понуђачи су дужни да уплате гарантни износ (депозит) у висини 913.380,00 динара (20% од почетне цене земљишта), на рачун града Смедерева "Депозити" број 840-1089804-04 са позивом на број 97 33841141, сврха уплате "депозит за јавни оглас за кат. парцелу бр. 233/96  К.О.Смедерево".

 

Понуђачу који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од пет радних дана од дана спроведеног поступка (висина износа који се враћа једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита).

 

Уколико лице којем се грађевинско земљиште отуђује не приступи закључењу уговора из става 9. ове тачке или одустане од понуде губи право на повраћај уплаћеног депозита.

 

Понуђена цена грађевинског земљишта мора да буде у динарском износу који је исти или већи од почетног износа утврђеног Одлуком о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/96 К.О. Смедерево  (почетни износ: 4.566.900,00 динара).

 

Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште изражену у динарском износу, а која се накнадно не може умањивати.

 

Понуђач чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (понуђену) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

 

Понуђачу чија се понуда прихвати, уплаћени депозит изражен у динарима урачунаће се у купопродајну цену и износ у висини депозита ће се одузети од понуђене цене.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта са Градом закључује лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, све према Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. Уговор у име Града закључује градоначелник града Смедерева. Продавац ће купца увести у посед у року од 5 дана од дана исплате купопродајне цене. Такође, купац стиче право да се као власник упише на купљеној парцели након исплате купопродајне цене, а на основу потврде коју ће му издати одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове финансија.  

  

6.       Право подношења понуде имају сва правна лица, предузетници и физичка лица  која благовремено поднесу уредну писану понуду. Понуђач може поднети само једну понуду (при чему се сматра да је исти понуђач и понуђач који има већинско власништво у другом правном лицу).

-         Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи.

-         Понуде се достављају Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње, поштом или непосредно преко писарнице Градске управе града Смедерева, Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

-          Благовременим понудама ће се сматрати понуде које буду примљене - заведене на писарници Градске управе Смедерево, до  8.новембра 2019. године до 1530 часова.

-       Уз понуду се подноси копија исправе о уплати депозита у износу од  913.380,00 динара.

-       Учесник у поступку прикупљања понуде даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

-   фактичким стањем катастарске парцеле број 233/96 К.О .Смедерево,

-    Изводом из листа непокретности број 14991 К.О. Смедерево у делу који се односи на  наведену катастарску парцелу,

-     Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015).

-    Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017). 

 

-     Понуда правног лица односно предузетника (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се доставља понуда, копије исправе о уплати депозита, уредног овлашћења за заступање и изјаве из претходног става) садржи: назив, односно пословно име и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра привредних субјеката или други одговарајући регистар, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.

-     Понуда физичког лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита, фотокопија личне карте и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу становања и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.

 

7.    Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.

       Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда означеног у тачки 6. овог Огласа.

Неуредна понуда је:

1. понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи;

2. поднета понуда која не садржи податке и уредна документа из тачке 6. овог Огласа, и

3. поднета понуда у којој понуђена цена грађевинског земљишта није у складу са ставом 5. тачке 5.

 

8.  Обавештавају се понуђачи да немају обавезу плаћања накнаде за извршену промену намене из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште.

  

9.   Јавно отварање понуда спровешће Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње из тачке 4. овог Огласа.

            - јавно отварање понуда ће се спровести дана 11.новембра 2019. године, са почетком у 1200 часова, у згради Градске управе града Смедерева, Омладинска број 1, скупштинска сала.

  

10.       Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела  најмање једна благовремена и уредна понуда.

            Поступак отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

  

11.       Поступак прикупљања понуда и поступак закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта спровешће се у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017).

 

12.       Град Смедерево задржава право да у сваком тренутку до момента потписивања уговора може да одустане од отуђења непокретности из јавне својине Града.

Уколико се до дана потписивања - солемнизације уговора о отуђењу грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/96 К.О. Смедерево, површине  30а 00м2 на основу процене Министарства финансија, Пореске управе, Сектора за издвојене активности, Групе за контролу Смедерево, повећа процењена тржишна вредност ове катастарске парцеле, Градско веће града Смедерева има право поништити овај Оглас и Одлуку о расписивању јавног огласа уколико је нова процењена тржишна вредност ове катастарске парцеле виша од највеће понуђене цене.

 

    Број: 463- 126/2019-07

У Смедереву,   07.10.2019. године