Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU DOPUNA ODLUKE o Ograničenju rada svih ugostiteljskih objekata NA TERIOTIRIJI GRADA SMEDEREVA NEMA ZARAŽENIH NI OBOLELIH OD KORONA VIRUSA


OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/96 K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva

 

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-126/2019-07 od 07.10.2019.godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - prečišćen tekst i 6/2017),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 181. sednici održanoj 07.10.2019.godine, raspisuje 

 

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/96 K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva

  

 

     

 

 Predmet otuđenja (prodaje) je građevinsko zemljište, katastarska parcela broj 233/96 upisana u list nepokretnosti broj 14991 K.O. Smederevo, površine 30a 00m2 (3.000m2), u javnoj svojini grada Smedereva, bez upisanih tereta. Zemljište se nalazi na lokaciji u obuhvatu Plana generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015).

  

2.      Podaci iz planske dokumentacije o građevinskom zemljištu i objektima koji se na njemu mogu graditi definisani su u Planu generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015).

 

1.      Lokacija:

                                 ·            Industrijska zona - Šalinački put.

 

2.      Površina parcele:

 

                                 ·            30 a (3.000 m2)

 

3.      Opremljenost:

                                 ·            Voda, struja, gas, telekomunikaciona mreža.

 

4.      Planski osnov:

                                 ·            Plan generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015).

 

5.      Celina/Urbanistička zona:

                                 ·            Celina male privrede i tercijarnih delatnosti.

 

6.      Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi:

                                 ·            Proizvodni objekti - objekti namenjeni proizvodnji, preradi, montaži i drugim sekundarnim delatnostima iz sektora male privrede (proizvodne hale sa opremom i pratećim sadržajima i dr.). Ovi objekti mogu sadržati i administrativno-upravni deo koji mora da bude funkcionalno i tehnički odvojen od osnovne namene. Administrativno-upravni delovi se mogu graditi i kao zasebni objekti/celine na parceli. U okviru pojedinačnih kompleksa se, u skladu sa funkcionalnim zahtevima sadržaja, mogu graditi i postrojenja, uređaji, oprema koji su u funkciji obavljanja delatnosti. Svi planirani objekti u kompleksu se moraju graditi u skladu sa važećim normativima i standardima za planiranu delatnost, uz poštovanje propisanih pravila za celinu.

                                 ·            Skladišni, servisni, uslužni objekti - objekti namenjeni skladišnoj, servisnoj, uslužnoj delatnosti, kao osnovnoj na parceli. Mogu biti zatvorenog ili otvorenog tipa (hale, zatvorena ili otvorena skladišta, nadstrešnice, manipulativne i saobraćajne površine i dr.), kao jedinstven objekat / celina ili kao pojedinačni objekti na parceli. Ovi objekti mogu sadržati i administrativno-upravni deo koji mora da bude funkcionalno i tehnički odvojen od osnovne namene. Administrativno-upravni delovi se mogu graditi i kao zasebni objekti/celine na parceli. Svi planirani objekti u kompleksu se moraju graditi u skladu sa važećim normativima i standardima za određenu poslovnu delatnost, uz poštovanje propisanih pravila za celinu.

                                 ·            Objekti saobraćajno-transportne delatnosti - u celini male privrede i tercijarnih delatnosti se kao zasebni mogu graditi kompleksi / sadržaji saobraćajno-transportnih delatnosti: distributivni i drugi centri manjeg obima, namenjeni za skladištenje i distribuciju roba (sa potrebnim pratećim sadržajima - uprava, magacini, radionice i dr.); saobraćajni terminali za teretni ili autobuski saobraćaj (sa pratećim sadržajima - uprava, dispečerski centar, garaže, radionice i dr.); uslužni parkinzi za putnička i teretna vozila; i sl. Ovi sadržaji se grade u skladu sa funkcionalnim zahtevima namene, propisima za pojedine vrste delatnosti i urbanističkim i drugim uslovima propisanim ovim pravilima.

                                 ·            Poslovni objekti - u okviru celine male privrede i tercijarnih delatnosti se mogu graditi poslovni objekti u okviru kompleksa osnovne namene ili kao samostalni na parceli. Poslovanje može da bude iz različitih oblasti - komercijalne, poslovno-uslužne delatnosti i sl. Uz ove objekte se mogu graditi i prateći sadržaji i objekti, u njihovoj funkciji, administrativno-upravni deo i sl. Izgradnja ovih objekata se realizuje u skladu sa funkcionalnim zahtevima sadržaja, normativima i propisima za pojedine delatnosti i urbanističkim i drugim uslovima utvrđenim ovim pravilima.

                                 ·            Ostali objekti - u okviru ove celine se kao samostalni ili u sklopu kompleksa osnovne namene mogu graditi i objekti druge, kompatibilne namene - transportne delatnosti, stanice za snabdevanje vozila gorivom, sadržaji ugostiteljstva i usluga, sporta i rekreacije i sl. Izgradnja ovih objekata vrši se u skladu sa propisima i normativima za pojedine vrste objekata i uslovima propisanim ovim pravilima.

                                 ·            Pored objekata osnovne namene i u funkciji osnovne delatnosti, na parceli/kompleksu se mogu graditi i pomoćni objekti, kao što su: garaže, infrastrukturni objekti (kotlarnice, trafostanice, podstanice i dr.), nadstrešnice i sl.

 

7.      Delatnosti koje se mogu planirati u celini male privrede i tercijarnih delatnosti, u okviru kompleksa osnovne namene ili kao zasebni na parceli, su iz oblasti:

                                 ·            trgovine (maloprodaja i veleprodaja različitog obima i sadržaja),

                                 ·            ugostiteljstva (restorani, smeštajni sadržaji i sl.),

                                 ·            sporta (sportski tereni, sportsko-rekreativni objekti u okviru kompleksa i dr.),

                                 ·            uslužnih servisa (stanice za snabdevanje vozila gorivom, servisi, centralne garaže i sl.),

                                 ·            saobraćajni objekti, površine i terminali,

                                 ·            komunalni objekti i površine i dr.

 

8.      Organizacija i uređenje kompleksa:

                                 ·            Organizacija i uređenje kompleksa u celini male privrede i tercijarnih delatnosti prvenstevno je uslovljeno vrstom planirane delatnosti i njenim funkcionalnim potrebama. Objekti unutar kompleksa / parcele organizuju se i u skladu sa položajem parcele u široj prostornoj celini, položajem prema pristupnim saobraćajnicama, kao i postojećoj i planiranoj javnoj infrastrukturnoj mreži. Organizacija kompleksa je uslovljena i obezbeđenjem uslova protivpožarne zaštite, u skladu sa planiranom namenom. Unutar kompleksa je potrebno obezbediti  nesmetano kretanje protivpožarnih vozila i uslove za eventualnu evakuaciju vozila, zaposlenih i korisnika u slučaju akcidenata.Učešće zelenila u kompleksima se definiše u zavisnosti od planirane namene i površine parcele, ali ne može biti manje od 10%. Organizacija parcele se utvrđuje na osnovu definisanih pravila građenja za ovu celinu i važećih normativa i propisa za objekte određene namene, odnosno prema vrsti delatnosti.

 

9.      Urbanistički pokazatelji:

                                 ·            Indeks zauzetosti parcele maksimalno 50 %

                                 ·            Indeks izgrađenosti parcele maksimalno 1.0

 

10.  Položaj objekata u odnosu na regulaciju i granice građevinske parcele:

                                 ·            Građevinska linija objekata bilo koje namene u kompleksu se postavlja na minimalno 5 m udaljenosti u odnosu na regulaciju građevinske parcele prema javnom putu

                                 ·            Udaljenost objekata od granice susedne građevinske parcele se određuje na minimalno 5 m.

 

11.  Spratnost i visina objekata:

                                 ·            Spratnost proizvodnih, skladišnih, servisnih i sl. objekata u celini je prizemlje, s tim da je njihova visina uslovljena tehnološkim zahtevima delatnosti koja se u njima obavlja. Administrativno-upravni deo objekta može imati spratnost P+2 (prizemlje i dva sprata).

                                 ·            Spratnost poslovnih objekata - u sklopu kompleksa / parcele, ili kao pojedinačnih u celini - uslovljena je na maksimalno P+2 (prizemlje i dva sprata).

                                 ·            Izgradnja podzemnih etaža kod objekata u okviru ove celine se ne planira. Izuzetno, u slučaju potrebe ova izgradnja se može odobriti na osnovu posebnih uslova nadležnog organa, odnosno preduzeća, uz obezbeđenje zaštite objekta od uticaja podzemnih voda.

 

12.  Način ograđivanja parcele:

                                 ·            Parcele u celini industrijsko-proizvodnih delatnosti, bez obzira na namenu, mogu se ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom visine do 2,2m. Svi elementi ograde i kapija, portirnice i drugi objekti u funkciji kontrole pristupa kompleksu moraju biti postavljeni unutar granica sopstvene parcele.Ograda se može postavljati i unutar kompleksa, u cilju odvajanja pojedinih funkcionalnih celina, pri čemu unutrašnje ograde ne mogu biti veće visine od obodnih ograda parcele.

 

13.  Uslovi za pristup parceli i parkiranje vozila:

                                 ·            Saobraćajno-tehničke uslove za pristup parceli utvrđuje nadležni upravljač javnog puta na koji se kompleks priključuje.Uz kolske pristupe je potrebno, u skladu sa organizacijom kompleksa, obezbediti i površine za nesmetano kretanje pešaka. Pristupi pojedinim funkcionalnim celinama unutar kompleksa formiraju se u okviru sopstvene parcele.

                                 ·            Parking prostor za korisnike objekta / zaposlene po pravilu se rešava u okviru kompleksa / parcele, u skladu sa uslovima priključka na javnu saobraćajnicu.Za parkiranje se obezbeđuje - 1 PM / 50 m2 korisnog poslovnog/administrativnog prostora u kompleksu, odnosno 1 PM / 8 zaposlenih. Smeštaj vozila za sopstvene potrebe i transportnih vozila - kamiona, mehanizacije i dr. - rešavati isključivo na pripadajućoj parceli, u skladu sa uslovima organizacije i uređenja prostora parcele.Osim uređenja pešačkih i kolskih pristupa i internih saobraćajnica unutar parcele, potrebno je predvideti i manipulativne površine, u skladu sa karakterom i potrebama delatnosti, po pravilu sve sa tvrdim zastorom.

 

14.  Uslovi za ozelenjavanje:

                                 ·            Učešće zelenila u okviru parcela predmetne celine iznosi minimalno 10%, pri čemu  se zelenilo odnosi na slobodne i nezastrte površine (ne računajući parking površine).Kod većih proizvodnih kapaciteta obavezan je obodni zaštitni pojas zelenila.Zelene površine unutar kompleksa rešavati tako da se ispred objekta uklapaju sa pojasom regulacije javnog puta i okolinom, kao i sa arhitekturom objekata,  a u zaleđu i po obodu parcele rešavati ih kao zaštitni pojas zelenila.Prilikom dispozicije visokog drveća poštovati položaj objekta, namene, zone zaštite i raspored prilaznih staza i internih saobraćajnica, kao i trase podzemnih instalacija.

 

15.  Posebna pravila za izgradnju objekata:

                                 ·            Posebni uslovi za izgradnju odnose se na obezbeđivanje svih potrebnih uslova zaštite od požara, u skladu sa Zakonom i propisima za pojedine namene / vrste objekata.

 

16.  Posebni uslovi i ograničenja za sprovođenje:

                                 ·            Izgradnja objekata u ovoj celini se realizuje direktno na osnovu odredbi Plana za komplekse čija je površina do 0,5 ha (50 ari).

 

3.  Predmetno zemljište se otuđuje (prodaje), radi izgradnje u skladu sa planskim dokumentom. Građevinsko zemljište se prodaje kao: neizgrađeno građevinsko zemljište, do parcele je izgrađen javni put, gradska vodovodna, distibutivna gasovodna mreža, optička telekomunikaciona  i elektro mreža.

            Kupac preuzima zemljište u viđenom stanju, bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta, kao i bez obaveze prodavca da izvrši raščišćavanje i nasipanje terena.

            Kupac se obavezuje da o svom trošku:

               - privede nameni zemljište na osnovu građevinske dozvole,

               - održava zemljište do njegovog privođenja nameni radi sprečavanja širenja korova i očuvanja zaštite životne sredine,

               - izgradi priključke na komunalnu infrastrukturu u skladu sa propisima i u skladu sa aktima upravljača infrastrukture, uz regulisanje obaveza i plaćanja troškova, taksi i naknada u skladu sa aktima upravljača.

 

4.  Predmetno zemljište se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda javnim oglasom. Postupak otvaranja prikupljenih ponuda sprovodi Komisija koju je formirala gradonačelnica Grada Smedereva Rešenjem broj 02-266/2017-07 od 25.12.2017. godine.

 

5.  Početna cena za otuđenje građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 233/96 površine 30a 00m2, upisane u list nepokretnosti broj 14991 K.O.Smederevo, iznosi za celu parcelu:  4.566.900,00 dinara.

 

Ponuđači su dužni da uplate garantni iznos (depozit) u visini 913.380,00 dinara (20% od početne cene zemljišta), na račun grada Smedereva "Depoziti" broj 840-1089804-04 sa pozivom na broj 97 33841141, svrha uplate "depozit za javni oglas za kat. parcelu br. 233/96  K.O.Smederevo".

 

Ponuđaču koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, plaćeni depozit će se vratiti u roku od pet radnih dana od dana sprovedenog postupka (visina iznosa koji se vraća jednaka je dinarskom iznosu uplaćenom na ime depozita).

 

Ukoliko lice kojem se građevinsko zemljište otuđuje ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 9. ove tačke ili odustane od ponude gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

 

Ponuđena cena građevinskog zemljišta mora da bude u dinarskom iznosu koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog Odlukom o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/96 K.O. Smederevo  (početni iznos: 4.566.900,00 dinara).

 

Građevinsko zemljište se otuđuje licu koje ponudi najveću cenu za to zemljište izraženu u dinarskom iznosu, a koja se naknadno ne može umanjivati.

 

Ponuđač čija se ponuda prihvati (kupac), dužan je da isplati utvrđenu (ponuđenu) cenu građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

 

Ponuđaču čija se ponuda prihvati, uplaćeni depozit izražen u dinarima uračunaće se u kupoprodajnu cenu i iznos u visini depozita će se oduzeti od ponuđene cene.

Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta sa Gradom zaključuje lice koje pribavlja građevinsko zemljište u svojinu, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta, sve prema Odluci o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Ugovor u ime Grada zaključuje gradonačelnik grada Smedereva. Prodavac će kupca uvesti u posed u roku od 5 dana od dana isplate kupoprodajne cene. Takođe, kupac stiče pravo da se kao vlasnik upiše na kupljenoj parceli nakon isplate kupoprodajne cene, a na osnovu potvrde koju će mu izdati odeljenje Gradske uprave Smederevo nadležno za poslove finansija.  

  

6.       Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica  koja blagovremeno podnesu urednu pisanu ponudu. Ponuđač može podneti samo jednu ponudu (pri čemu se smatra da je isti ponuđač i ponuđač koji ima većinsko vlasništvo u drugom pravnom licu).

-         Ponuda se dostavlja Komisiji u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom na koju katastarsku parcelu se odnosi.

-         Ponude se dostavljaju Komisiji za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje, poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

-          Blagovremenim ponudama će se smatrati ponude koje budu primljene - zavedene na pisarnici Gradske uprave Smederevo, do  8.novembra 2019. godine do 1530 časova.

-       Uz ponudu se podnosi kopija isprave o uplati depozita u iznosu od  913.380,00 dinara.

-       Učesnik u postupku prikupljanja ponude daje izjavu:

a.      da prihvata uslove iz oglasa,

b.      da je upoznat sa:

-   faktičkim stanjem katastarske parcele broj 233/96 K.O .Smederevo,

-    Izvodom iz lista nepokretnosti broj 14991 K.O. Smederevo u delu koji se odnosi na  navedenu katastarsku parcelu,

-     Planom generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015).

-    Odlukom o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017). 

 

-     Ponuda pravnog lica odnosno preduzetnika (pored navođenja broja katastarske parcele za koju se dostavlja ponuda, kopije isprave o uplati depozita, urednog ovlašćenja za zastupanje i izjave iz prethodnog stava) sadrži: naziv, odnosno poslovno ime i sedište učesnika u javnom nadmetanju, podatke o upisu u registar APR-a sa priloženim izvodom iz registra privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, poreski identifikacioni broj, potpis ovlašćenog lica i pečat.

-     Ponuda fizičkog lica (pored navođenja broja katastarske parcele za koju se nadmeće, kopije isprave o uplati depozita, fotokopija lične karte i izjave iz prethodnog stava) sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja i JMBG, a ako je to lice privatni preduzetnik i podatke o upisu u registar APR-a sa priloženim izvodom iz registra i poreski identifikacioni broj.

 

7.    Neblagovremena i neuredna ponuda se odbacuje.

       Neblagovremena ponuda je ponuda koja je podneta po isteku roka za podnošenje ponuda označenog u tački 6. ovog Oglasa.

Neuredna ponuda je:

1. ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake na koju pojedinačnu katastarsku parcelu se odnosi;

2. podneta ponuda koja ne sadrži podatke i uredna dokumenta iz tačke 6. ovog Oglasa, i

3. podneta ponuda u kojoj ponuđena cena građevinskog zemljišta nije u skladu sa stavom 5. tačke 5.

 

8.  Obaveštavaju se ponuđači da nemaju obavezu plaćanja naknade za izvršenu promenu namene iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

  

9.   Javno otvaranje ponuda sprovešće Komisija za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje iz tačke 4. ovog Oglasa.

            - javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana 11.novembra 2019. godine, sa početkom u 1200 časova, u zgradi Gradske uprave grada Smedereva, Omladinska broj 1, skupštinska sala.

  

10.       Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela  najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

            Postupak otvaranja ponuda je javan i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

  

11.       Postupak prikupljanja ponuda i postupak zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta sprovešće se u skladu sa Odlukom o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017).

 

12.       Grad Smederevo zadržava pravo da u svakom trenutku do momenta potpisivanja ugovora može da odustane od otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada.

Ukoliko se do dana potpisivanja - solemnizacije ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 233/96 K.O. Smederevo, površine  30a 00m2 na osnovu procene Ministarstva finansija, Poreske uprave, Sektora za izdvojene aktivnosti, Grupe za kontrolu Smederevo, poveća procenjena tržišna vrednost ove katastarske parcele, Gradsko veće grada Smedereva ima pravo poništiti ovaj Oglas i Odluku o raspisivanju javnog oglasa ukoliko je nova procenjena tržišna vrednost ove katastarske parcele viša od najveće ponuđene cene.

 

    Broj: 463- 126/2019-07

U Smederevu,   07.10.2019. godine