Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ОГЛАС за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарских парцела број 233/112 и 233/113 обе К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева

На основу Одлуке Градског већа града Смедерева број 463-135/2019-07 од                                                30.октобра 2019.  године, а у складу са члановима 15. и 16. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева", број 5/2015 - пречишћен текст и 6/2017),

 

Градско веће града Смедерева, на 184. седници одржаној 30.октобра 2019. године, расписује 

 

ОГЛАС

за прикупљање понуда ради отуђења (продаје) грађевинског земљишта, катастарских парцела број 233/112 и 233/113 обе К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева

  

1.     Предмет отуђења (продаје) је грађевинско земљиште, катастарске парцеле број 233/112 површине 42а 60м2 (4.260м2) и 233/113 површине 30а 00м2(3.000м2), обе уписане у лист непокретности број 14991 К.О. Смедерево, у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета, које представљају јединствену целину. Земљиште се налази на локацији у обухвату Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015).

  

2.     Подаци из планске документaције о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су у Плану генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015).

 

 

      1.            Подаци о локацији и кат.парцели број 233/112:

·         Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцелe износи 42 а 60 m2. Парцела је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја, гас). Локација није опремљена канализацијом и атмосферском канализацијом. Преко дела парцеле прелази магистрални гасовод притиска 50 bar чија заштитна зона износи 30 m  обострано од ивице гасоводне цеви. У заштитној зони забрањена је изградња објеката високоградње. Такође, преко дела парцеле прелази траса будућег продуктовода. У зони 5 m обострано од продуктовода забрањена је изградња било које врсте, у појасу 30 m обострано од продуктовода забрањена је изградња објеката за боравак људи, а у појасу 200 m обострано од продуктовода могу се градити објекти према посебним условима управљача ситемом.

      2.            Плански основ:

·         Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена ни у једну карактеристичну целину за коју постоје правила уређења и грађења. С обзиром да Планом нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије", број 22/2015).

 1. Урбанистички показатељи:
  • Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
  • Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
 1. Објекти који се могу градити:
  • Производни, пословни, складишни, сервисни и сл. објекти.
 2. Делатности:
  • Производња мањег обима, пословање, трговина, угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују се  делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије", бр. 114/2008).

      6.            Спратност објеката:

·         Спратност објеката утврђује се локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.

      7.            Минимално растојање од граница парцеле:

·         Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила.

      8.            Геомеханичка стабилност терена:

·         Планом нису утврђени посебни услови у погледу обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.

      9.            Хидротехнички услови:

·         Изграђеним системом заштите од штетног дејства вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm (1,0 - 1,5 m дубине).  У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу претходног мишљења надлежног водопривредног прдузећа.

 1. Утврђивање коте приземља:
  • Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;
 2. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
  • На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни објекат.

  12.            Услови за приступ парцели и паркирање возила:

·         Директан приступ парцели није дозвољен са Шалиначког пута, већ искључиво са јавне саобраћајнице са источне стране парцеле.

·         Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.

  13.            Одводњавање и нивелација:

·         Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

 1. Начин ограђивања парцеле:
  • Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.

  15.            Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:

·         Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу услова надлежних предузећа.

  16.            Реализација:

·         Изградња се реализује на основу урбанстичког пројекта, као инструмента стручно-формалне провере планираних садржаја на појединачним комплексима.

·         Приликом реализације појединачних садржаја - у зависности од опредељене намене - утврђује се потреба израде процене утицаја на животну средину.

  17.            Посебне напомене:

·         Не плаћа се накнада за промену намене/врсте земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 49/92).

 

 

 

 

      1.            Подаци о локацији и кат.парцели број 233/113:

·         Парцела се налази у Индустријској зони Смедерева. Површина парцеле износи 30 а. Парцела је правилног облика и има директан приступ јавној саобраћајници. Локација је инфраструктурно опремљена (вода, струја гас). Локација није опремљена канализацијом и атмосферском канализацијом. Парцела се налази у заштитној зони будућег продуктовода, која износи 200 m са сваке стране цевовода (рачунајући од осе цевовода). У појасу 30 m обострано од продуктовода забрањена је изградња објеката за боравак људи, а у појасу 200 m обострано од продуктовода могу се градити објекти према посебним условима управљача ситемом.

      2.            Плански основ:

·         Локација је обухваћена Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015) и налази се у Зони рада, али није смештена ни у једну карактеристичну целину за коју постоје правила уређења и грађења. С обзиром да Планом нису прописана правила уређења и грађења, примењују се одредбе Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник Републике Србије", број 22/2015).

 1. Урбанистички показатељи:
  • Индекс изграђености парцеле: максимално 1.5;
  • Индекс заузетости парцеле: максимално 60%;
 1. Објекти који се могу градити:
  • Производни, пословни, складишни, сервисни и сл. објекти.
 2. Делатности:
  • Производња мањег обима, пословање, трговина, угоститељство, занатство, услуге и сл. Искључују се  делатности које су обухваћене Листом пројеката за које је обавезна процена утицаја на животну средину (Листа 1) Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије", бр. 114/2008).

      6.            Спратност објеката:

·         Спратност објеката свих врста у индустријској зони ван насеља се утврђује локацијским условима, а у складу с технолошким захтевима.

      7.            Минимално растојање од граница парцеле:

·         Око објекта обезбеђује се противпожарни пут око објеката, који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију, односно 6 m за двосмерно кретање возила.

      8.            Геомеханичка стабилност терена:

·         Планом нису утврђени посебни услови у погледу обезбеђења геомеханичке стабилности терена. У фази израде пројектне документације за планиране садржаје на појединачним парцелама потребно је вршити детаљнија геомеханичка испитивања.

      9.            Хидротехнички услови:

·         Изграђеним системом заштите од штетног дејства вода, у актуелном режиму рада обезбеђено је одржавање нивоа подземних вода на коти 68,70 mnm (1,0 - 1,5 m дубине).  У оваквом режиму није предвиђена изградња подземних етажа у објектима. Реализација планираних садржаја врши се на основу претходног мишљења надлежног водопривредног прдузећа.

 1. Утврђивање коте приземља:
  • Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута.
 2. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
  • На истој грађевинској парцели могу се градити и помоћни објекти, односно објекти који су у функцији главног објекта, а граде се на истој парцели на којој је саграђен главни објекат.

 

 

 

  12.            Паркирање возила:

·         Паркинг простор решити у оквиру парцеле, по принципу једно паркинг место на 200 m2 корисног простора.

  13.            Одводњавање и нивелација:

·         Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима) са најмањим падом од 1,5%. Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

 1. Начин ограђивања парцеле:
  • Парцеле у индустријској зони, без обзира на намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине до 2,2m.

  15.            Прикључење на комуналну и другу инфраструктурну мрежу:

·         Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу услова надлежних предузећа.

  16.            Реализација:

·         Изградња се реализује на основу урбанстичког пројекта, као инструмента стручно-формалне провере планираних садржаја на појединачним комплексима.

·         Приликом реализације појединачних садржаја - у зависности од опредељене намене - утврђује се потреба израде процене утицаја на животну средину.

  17.            Посебне напомене:

·         Не плаћа се накнада за промену намене/врсте земљишта, с обзиром да је промена из пољопривредног у грађевинско земљиште изврешена у складу са законом пре 15. јула 1992. године, односно пре ступања на снагу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије", број 49/92).

 

 

3.      Предметно земљиште се отуђује (продаје), ради изградње у складу са планским документом.  Грађевинско земљиште се продаје као: неизграђено грађевинско земљиште, до парцеле је изграђен јавни пут, градска водоводна, дистибутивна гасоводна мрежа, оптичка телекомуникациона  и електро мрежа.

            Купац преузима земљиште у виђеном стању, без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта, као и без обавезе продавца да изврши рашчишћавање и насипање терена.

            Купац се обавезује да о свом трошку:

              - приведе намени земљиште на основу грађевинске дозволе,

              - одржава земљиште до његовог привођења намени ради спречавања ширeња корова и очувања заштите животне средине.

               -  изгради прикључке на комуналну инфраструктуру у складу са прописима и у складу са актима управљача инфраструктуре, уз регулисање обавеза и плаћања трошкова, такси и накнада у складу са актима управљача.

 

4.        Предметно земљиште се продаје прикупљањем писмених понуда јавним огласом. Поступак отварања прикупљених понуда спроводи Комисија коју је формирала градоначелница Града Смедерева решењем број 02-266/2017-07 од 25.12.2017. године.

 

5.         Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта катастарских парцела број 233/112 површине 42а 60м2 (4.260м2)  и 233/113 површине 30а 00м2 (3.000м2) обе уписане у лист непокретности број 14991 К.О. Смедерево, износи за обе парцеле: 8.725.869,00 динара.

 

Понуђачи су дужни да уплате гарантни износ (депозит) у висини                              1.745.173,80 динара (20% од почетне цене земљишта), на рачун града Смедерева "Депозити" број 840-1089804-04 са позивом на број 97 33841141, сврха уплате "депозит за јавни оглас за кат. парцеле бр. 233/112 и  233/113 обе К.О. Смедерево".

Понуђачу који не оствари право на куповину земљишта, плаћени депозит ће се вратити у року од пет радних дана од дана спроведеног поступка (висина износа који се враћа једнака је динарском износу уплаћеном на име депозита).

Уколико лице којем се грађевинско земљиште отуђује не приступи закључењу уговора из става 9. ове тачке или одустане од понуде губи право на повраћај уплаћеног депозита.

Понуђена цена грађевинског земљишта мора да буде у динарском износу који је исти или већи од почетног износа утврђеног Одлуком о расписивању јавног огласа за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта, катастарских парцела број 233/112 и 233/113 обе К.О. Смедерево (почетни износ за обе парцеле је: 8.725.869,00 динара).

Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште изражену у динарском износу, а која се накнадно не може умањивати.

Понуђач чија се понуда прихвати (купац), дужан је да исплати утврђену (понуђену) цену грађевинског земљишта у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

Понуђачу чија се понуда прихвати, уплаћени депозит изражен у динарима урачунаће се у купопродајну цену и износ у висини депозита ће се одузети од понуђене цене.

Уговор о отуђењу грађевинског земљишта са Градом закључује лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта, све према Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта. Уговор у име Града закључује градоначелник града Смедерева. Продавац ће купца увести у посед у року од 5 дана од дана исплате купопродајне цене. Такође, купац стиче право да се као власник упише на купљеним парцелама након исплате купопродајне цене, а на основу потврде коју ће му издати одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове финансија.    

  

6.      Право подношења понуде имају сва правна лица, предузетници и физичка лица  која благовремено поднесу уредну писмену понуду. Понуђач може поднети само једну понуду (при чему се сматра да је исти понуђач и понуђач који има већинско власништво у другом правном лицу).

-        Понуда се доставља Комисији у затвореној коверти, са видљивом назнаком на којe катастарскe парцелe се односи.

-         Понуде се достављају Комисији за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње, поштом или непосредно преко писарнице Градске управе Смедерево, Омладинска број 1, 11300 Смедерево.

-        Благовременим понудама ће се сматрати понуде које буду запримљене - заведене на писарници Градске управе Смедерево, до  06.12.2019. године до 1530  часова.

-        Уз понуду се подноси копија исправе о уплати депозита у износу од 1.745.173,80 динара .

-       Учесник у поступку прикупљања понуде даје изјаву:

а.      да прихвата услове из огласа,

б.      да је упознат са:

-     фактичким стањем катастарских парцела број 233/112 и 233/113 обе К.О .Смедерево,

-    Изводом из листа непокретности број 14991 К.О. Смедерево у делу који се односи на  наведену катастарску парцелу,

-     Планом генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 3/2013 и 5/2015),

-   Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017), 

-    Понуда правног лица односно предузетника (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се доставља понуда, копије исправе о уплати депозита, уредног овлашћења за заступање и изјаве из претходног става) садржи: назив, односно пословно име и седиште учесника у јавном надметању, податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра привредних субјеката или други одговарајући регистар, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат.

-          Понуда физичког лица (поред навођења броја катастарске парцеле за коју се надмеће, копије исправе о уплати депозита, фотокопија личне карте и изјаве из претходног става) садржи: име и презиме, адресу становања и ЈМБГ, а ако је то лице приватни предузетник и податке о упису у регистар АПР-а са приложеним изводом из регистра и порески идентификациони број.

 

7.         Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује.

Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда означеног у тачки 6. овог Огласа.

Неуредна понуда је:

1. понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке да се понуда односи за обе катастарске парцеле заједно;

2. поднета понуда која не садржи податке и уредна документа из тачке 6. овог Огласа, и

3. поднета  понуда  у  којој  понуђена  цена  грађевинског  земљишта  није у складу са ставом 5. тачке 5.

 

8.      Обавештавају се понуђачи да немају обавезу плаћања накнаде за извршену промену намене из пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште.

  

9.         Јавно отварање понуда спровешће Комисија за отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева ради изградње из тачке 4. овог Огласа.

            - јавно отварање понуда ће се спровести дана 09.12.2019. године, са почетком у 1200 часова, у згради Градске управе Смедеревo, Омладинска број 1, скупштинска сала.

  

10.       Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела  најмање једна благовремена и уредна понуда.

            Поступак отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована лица.

  

11.       Поступак прикупљања понуда и поступак закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта спровешће се у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Службени лист града Смедерева", број 5/2015-пречишћен текст и 6/2017).

 

12.       Град Смедерево задржава право да у сваком тренутку до момента потписивања уговора може да одустане од отуђења непокретности из јавне својине Града.

Уколико се до дана потписивања - солемнизације уговора о отуђењу грађевинског земљишта катастарских парцела број: 233/112 површине 42а 60м2 (4.260м2)  и 233/113 површине 30а 00м2 (3.000м2) обе К.О. Смедерево, на основу процене Пореске управе Министарства финансија, филијале Смедерево повећа процењена тржишна вредност ових катастарских парцела, Градско веће града Смедерева има право поништити овај Оглас и Одлуку о расписивању јавног огласа уколико је нова процењена тржишна вредност ових катастарских парцела виша од највеће понуђене цене.

 

           

            Број: 463- 135/2019-07

 У Смедереву,   30.10.2019. године