PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU


OGLAS za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/112 i 233/113 obe K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-135/2019-07 od                                                30.oktobra 2019.  godine, a u skladu sa članovima 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015 - prečišćen tekst i 6/2017),

 

Gradsko veće grada Smedereva, na 184. sednici održanoj 30.oktobra 2019. godine, raspisuje 

 

OGLAS

za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/112 i 233/113 obe K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva

  

1.     Predmet otuđenja (prodaje) je građevinsko zemljište, katastarske parcele broj 233/112 površine 42a 60m2 (4.260m2) i 233/113 površine 30a 00m2(3.000m2), obe upisane u list nepokretnosti broj 14991 K.O. Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva, bez upisanih tereta, koje predstavljaju jedinstvenu celinu. Zemljište se nalazi na lokaciji u obuhvatu Plana generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015).

  

2.     Podaci iz planske dokumentacije o građevinskom zemljištu i objektima koji se na njemu mogu graditi definisani su u Planu generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015).

 

 

      1.            Podaci o lokaciji i kat.parceli broj 233/112:

·         Parcela se nalazi u Industrijskoj zoni Smedereva. Površina parcele iznosi 42 a 60 m2. Parcela je pravilnog oblika i ima direktan pristup javnoj saobraćajnici. Lokacija je infrastrukturno opremljena (voda, struja, gas). Lokacija nije opremljena kanalizacijom i atmosferskom kanalizacijom. Preko dela parcele prelazi magistralni gasovod pritiska 50 bar čija zaštitna zona iznosi 30 m  obostrano od ivice gasovodne cevi. U zaštitnoj zoni zabranjena je izgradnja objekata visokogradnje. Takođe, preko dela parcele prelazi trasa budućeg produktovoda. U zoni 5 m obostrano od produktovoda zabranjena je izgradnja bilo koje vrste, u pojasu 30 m obostrano od produktovoda zabranjena je izgradnja objekata za boravak ljudi, a u pojasu 200 m obostrano od produktovoda mogu se graditi objekti prema posebnim uslovima upravljača sitemom.

      2.            Planski osnov:

·         Lokacija je obuhvaćena Planom generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015) i nalazi se u Zoni rada, ali nije smeštena ni u jednu karakterističnu celinu za koju postoje pravila uređenja i građenja. S obzirom da Planom nisu propisana pravila uređenja i građenja, primenjuju se odredbe Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 22/2015).

 1. Urbanistički pokazatelji:
  • Indeks izgrađenosti parcele: maksimalno 1.5;
  • Indeks zauzetosti parcele: maksimalno 60%;
 1. Objekti koji se mogu graditi:
  • Proizvodni, poslovni, skladišni, servisni i sl. objekti.
 2. Delatnosti:
  • Proizvodnja manjeg obima, poslovanje, trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, usluge i sl. Isključuju se  delatnosti koje su obuhvaćene Listom projekata za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu (Lista 1) Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 114/2008).

      6.            Spratnost objekata:

·         Spratnost objekata utvrđuje se lokacijskim uslovima, a u skladu s tehnološkim zahtevima.

      7.            Minimalno rastojanje od granica parcele:

·         Oko objekta obezbeđuje se protivpožarni put oko objekata, koji ne može biti uži od 3,5 m, za jednosmernu komunikaciju, odnosno 6 m za dvosmerno kretanje vozila.

      8.            Geomehanička stabilnost terena:

·         Planom nisu utvrđeni posebni uslovi u pogledu obezbeđenja geomehaničke stabilnosti terena. U fazi izrade projektne dokumentacije za planirane sadržaje na pojedinačnim parcelama potrebno je vršiti detaljnija geomehanička ispitivanja.

      9.            Hidrotehnički uslovi:

·         Izgrađenim sistemom zaštite od štetnog dejstva voda, u aktuelnom režimu rada obezbeđeno je održavanje nivoa podzemnih voda na koti 68,70 mnm (1,0 - 1,5 m dubine).  U ovakvom režimu nije predviđena izgradnja podzemnih etaža u objektima. Realizacija planiranih sadržaja vrši se na osnovu prethodnog mišljenja nadležnog vodoprivrednog prduzeća.

 1. Utvrđivanje kote prizemlja:
  • Kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;
 2. Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli:
  • Na istoj građevinskoj parceli mogu se graditi i pomoćni objekti, odnosno objekti koji su u funkciji glavnog objekta, a grade se na istoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat.

  12.            Uslovi za pristup parceli i parkiranje vozila:

·         Direktan pristup parceli nije dozvoljen sa Šalinačkog puta, već isključivo sa javne saobraćajnice sa istočne strane parcele.

·         Parking prostor rešiti u okviru parcele, po principu jedno parking mesto na 200 m2 korisnog prostora.

  13.            Odvodnjavanje i nivelacija:

·         Površinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama, odnosno prema ulici (kod regulisane kanalizacije, odnosno jarkovima) sa najmanjim padom od 1,5%. Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli.

 1. Način ograđivanja parcele:
  • Parcele u industrijskoj zoni, bez obzira na namenu, mogu se ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom visine do 2,2m.

  15.            Priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturnu mrežu:

·         Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, a na osnovu uslova nadležnih preduzeća.

  16.            Realizacija:

·         Izgradnja se realizuje na osnovu urbanstičkog projekta, kao instrumenta stručno-formalne provere planiranih sadržaja na pojedinačnim kompleksima.

·         Prilikom realizacije pojedinačnih sadržaja - u zavisnosti od opredeljene namene - utvrđuje se potreba izrade procene uticaja na životnu sredinu.

  17.            Posebne napomene:

·         Ne plaća se naknada za promenu namene/vrste zemljišta, s obzirom da je promena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište izvrešena u skladu sa zakonom pre 15. jula 1992. godine, odnosno pre stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 49/92).

 

 

 

 

      1.            Podaci o lokaciji i kat.parceli broj 233/113:

·         Parcela se nalazi u Industrijskoj zoni Smedereva. Površina parcele iznosi 30 a. Parcela je pravilnog oblika i ima direktan pristup javnoj saobraćajnici. Lokacija je infrastrukturno opremljena (voda, struja gas). Lokacija nije opremljena kanalizacijom i atmosferskom kanalizacijom. Parcela se nalazi u zaštitnoj zoni budućeg produktovoda, koja iznosi 200 m sa svake strane cevovoda (računajući od ose cevovoda). U pojasu 30 m obostrano od produktovoda zabranjena je izgradnja objekata za boravak ljudi, a u pojasu 200 m obostrano od produktovoda mogu se graditi objekti prema posebnim uslovima upravljača sitemom.

      2.            Planski osnov:

·         Lokacija je obuhvaćena Planom generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015) i nalazi se u Zoni rada, ali nije smeštena ni u jednu karakterističnu celinu za koju postoje pravila uređenja i građenja. S obzirom da Planom nisu propisana pravila uređenja i građenja, primenjuju se odredbe Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 22/2015).

 1. Urbanistički pokazatelji:
  • Indeks izgrađenosti parcele: maksimalno 1.5;
  • Indeks zauzetosti parcele: maksimalno 60%;
 1. Objekti koji se mogu graditi:
  • Proizvodni, poslovni, skladišni, servisni i sl. objekti.
 2. Delatnosti:
  • Proizvodnja manjeg obima, poslovanje, trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo, usluge i sl. Isključuju se  delatnosti koje su obuhvaćene Listom projekata za koje je obavezna procena uticaja na životnu sredinu (Lista 1) Uredbe o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije", br. 114/2008).

      6.            Spratnost objekata:

·         Spratnost objekata svih vrsta u industrijskoj zoni van naselja se utvrđuje lokacijskim uslovima, a u skladu s tehnološkim zahtevima.

      7.            Minimalno rastojanje od granica parcele:

·         Oko objekta obezbeđuje se protivpožarni put oko objekata, koji ne može biti uži od 3,5 m, za jednosmernu komunikaciju, odnosno 6 m za dvosmerno kretanje vozila.

      8.            Geomehanička stabilnost terena:

·         Planom nisu utvrđeni posebni uslovi u pogledu obezbeđenja geomehaničke stabilnosti terena. U fazi izrade projektne dokumentacije za planirane sadržaje na pojedinačnim parcelama potrebno je vršiti detaljnija geomehanička ispitivanja.

      9.            Hidrotehnički uslovi:

·         Izgrađenim sistemom zaštite od štetnog dejstva voda, u aktuelnom režimu rada obezbeđeno je održavanje nivoa podzemnih voda na koti 68,70 mnm (1,0 - 1,5 m dubine).  U ovakvom režimu nije predviđena izgradnja podzemnih etaža u objektima. Realizacija planiranih sadržaja vrši se na osnovu prethodnog mišljenja nadležnog vodoprivrednog prduzeća.

 1. Utvrđivanje kote prizemlja:
  • Kota prizemlja novih objekata na ravnom terenu ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta.
 2. Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli:
  • Na istoj građevinskoj parceli mogu se graditi i pomoćni objekti, odnosno objekti koji su u funkciji glavnog objekta, a grade se na istoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat.

 

 

 

  12.            Parkiranje vozila:

·         Parking prostor rešiti u okviru parcele, po principu jedno parking mesto na 200 m2 korisnog prostora.

  13.            Odvodnjavanje i nivelacija:

·         Površinske vode se odvode sa parcele slobodnim padom prema rigolama, odnosno prema ulici (kod regulisane kanalizacije, odnosno jarkovima) sa najmanjim padom od 1,5%. Površinske vode sa jedne građevinske parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj parceli.

 1. Način ograđivanja parcele:
  • Parcele u industrijskoj zoni, bez obzira na namenu, mogu se ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom visine do 2,2m.

  15.            Priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturnu mrežu:

·         Priključenje na mrežu komunalne infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, a na osnovu uslova nadležnih preduzeća.

  16.            Realizacija:

·         Izgradnja se realizuje na osnovu urbanstičkog projekta, kao instrumenta stručno-formalne provere planiranih sadržaja na pojedinačnim kompleksima.

·         Prilikom realizacije pojedinačnih sadržaja - u zavisnosti od opredeljene namene - utvrđuje se potreba izrade procene uticaja na životnu sredinu.

  17.            Posebne napomene:

·         Ne plaća se naknada za promenu namene/vrste zemljišta, s obzirom da je promena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište izvrešena u skladu sa zakonom pre 15. jula 1992. godine, odnosno pre stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 49/92).

 

 

3.      Predmetno zemljište se otuđuje (prodaje), radi izgradnje u skladu sa planskim dokumentom.  Građevinsko zemljište se prodaje kao: neizgrađeno građevinsko zemljište, do parcele je izgrađen javni put, gradska vodovodna, distibutivna gasovodna mreža, optička telekomunikaciona  i elektro mreža.

            Kupac preuzima zemljište u viđenom stanju, bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta, kao i bez obaveze prodavca da izvrši raščišćavanje i nasipanje terena.

            Kupac se obavezuje da o svom trošku:

              - privede nameni zemljište na osnovu građevinske dozvole,

              - održava zemljište do njegovog privođenja nameni radi sprečavanja širenja korova i očuvanja zaštite životne sredine.

               -  izgradi priključke na komunalnu infrastrukturu u skladu sa propisima i u skladu sa aktima upravljača infrastrukture, uz regulisanje obaveza i plaćanja troškova, taksi i naknada u skladu sa aktima upravljača.

 

4.        Predmetno zemljište se prodaje prikupljanjem pismenih ponuda javnim oglasom. Postupak otvaranja prikupljenih ponuda sprovodi Komisija koju je formirala gradonačelnica Grada Smedereva rešenjem broj 02-266/2017-07 od 25.12.2017. godine.

 

5.         Početna cena za otuđenje građevinskog zemljišta katastarskih parcela broj 233/112 površine 42a 60m2 (4.260m2)  i 233/113 površine 30a 00m2 (3.000m2) obe upisane u list nepokretnosti broj 14991 K.O. Smederevo, iznosi za obe parcele: 8.725.869,00 dinara.

 

Ponuđači su dužni da uplate garantni iznos (depozit) u visini                              1.745.173,80 dinara (20% od početne cene zemljišta), na račun grada Smedereva "Depoziti" broj 840-1089804-04 sa pozivom na broj 97 33841141, svrha uplate "depozit za javni oglas za kat. parcele br. 233/112 i  233/113 obe K.O. Smederevo".

Ponuđaču koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, plaćeni depozit će se vratiti u roku od pet radnih dana od dana sprovedenog postupka (visina iznosa koji se vraća jednaka je dinarskom iznosu uplaćenom na ime depozita).

Ukoliko lice kojem se građevinsko zemljište otuđuje ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 9. ove tačke ili odustane od ponude gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Ponuđena cena građevinskog zemljišta mora da bude u dinarskom iznosu koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog Odlukom o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta, katastarskih parcela broj 233/112 i 233/113 obe K.O. Smederevo (početni iznos za obe parcele je: 8.725.869,00 dinara).

Građevinsko zemljište se otuđuje licu koje ponudi najveću cenu za to zemljište izraženu u dinarskom iznosu, a koja se naknadno ne može umanjivati.

Ponuđač čija se ponuda prihvati (kupac), dužan je da isplati utvrđenu (ponuđenu) cenu građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

Ponuđaču čija se ponuda prihvati, uplaćeni depozit izražen u dinarima uračunaće se u kupoprodajnu cenu i iznos u visini depozita će se oduzeti od ponuđene cene.

Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta sa Gradom zaključuje lice koje pribavlja građevinsko zemljište u svojinu, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta, sve prema Odluci o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Ugovor u ime Grada zaključuje gradonačelnik grada Smedereva. Prodavac će kupca uvesti u posed u roku od 5 dana od dana isplate kupoprodajne cene. Takođe, kupac stiče pravo da se kao vlasnik upiše na kupljenim parcelama nakon isplate kupoprodajne cene, a na osnovu potvrde koju će mu izdati odeljenje Gradske uprave Smederevo nadležno za poslove finansija.    

  

6.      Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica  koja blagovremeno podnesu urednu pismenu ponudu. Ponuđač može podneti samo jednu ponudu (pri čemu se smatra da je isti ponuđač i ponuđač koji ima većinsko vlasništvo u drugom pravnom licu).

-        Ponuda se dostavlja Komisiji u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom na koje katastarske parcele se odnosi.

-         Ponude se dostavljaju Komisiji za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje, poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

-        Blagovremenim ponudama će se smatrati ponude koje budu zaprimljene - zavedene na pisarnici Gradske uprave Smederevo, do  06.12.2019. godine do 1530  časova.

-        Uz ponudu se podnosi kopija isprave o uplati depozita u iznosu od 1.745.173,80 dinara .

-       Učesnik u postupku prikupljanja ponude daje izjavu:

a.      da prihvata uslove iz oglasa,

b.      da je upoznat sa:

-     faktičkim stanjem katastarskih parcela broj 233/112 i 233/113 obe K.O .Smederevo,

-    Izvodom iz lista nepokretnosti broj 14991 K.O. Smederevo u delu koji se odnosi na  navedenu katastarsku parcelu,

-     Planom generalne regulacije za područje Industrijske zone Smedereva („Službeni list grada Smedereva", broj 3/2013 i 5/2015),

-   Odlukom o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017), 

-    Ponuda pravnog lica odnosno preduzetnika (pored navođenja broja katastarske parcele za koju se dostavlja ponuda, kopije isprave o uplati depozita, urednog ovlašćenja za zastupanje i izjave iz prethodnog stava) sadrži: naziv, odnosno poslovno ime i sedište učesnika u javnom nadmetanju, podatke o upisu u registar APR-a sa priloženim izvodom iz registra privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, poreski identifikacioni broj, potpis ovlašćenog lica i pečat.

-          Ponuda fizičkog lica (pored navođenja broja katastarske parcele za koju se nadmeće, kopije isprave o uplati depozita, fotokopija lične karte i izjave iz prethodnog stava) sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja i JMBG, a ako je to lice privatni preduzetnik i podatke o upisu u registar APR-a sa priloženim izvodom iz registra i poreski identifikacioni broj.

 

7.         Neblagovremena i neuredna ponuda se odbacuje.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je podneta po isteku roka za podnošenje ponuda označenog u tački 6. ovog Oglasa.

Neuredna ponuda je:

1. ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake da se ponuda odnosi za obe katastarske parcele zajedno;

2. podneta ponuda koja ne sadrži podatke i uredna dokumenta iz tačke 6. ovog Oglasa, i

3. podneta  ponuda  u  kojoj  ponuđena  cena  građevinskog  zemljišta  nije u skladu sa stavom 5. tačke 5.

 

8.      Obaveštavaju se ponuđači da nemaju obavezu plaćanja naknade za izvršenu promenu namene iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

  

9.         Javno otvaranje ponuda sprovešće Komisija za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje iz tačke 4. ovog Oglasa.

            - javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana 09.12.2019. godine, sa početkom u 1200 časova, u zgradi Gradske uprave Smederevo, Omladinska broj 1, skupštinska sala.

  

10.       Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela  najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

            Postupak otvaranja ponuda je javan i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

  

11.       Postupak prikupljanja ponuda i postupak zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta sprovešće se u skladu sa Odlukom o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017).

 

12.       Grad Smederevo zadržava pravo da u svakom trenutku do momenta potpisivanja ugovora može da odustane od otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Grada.

Ukoliko se do dana potpisivanja - solemnizacije ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta katastarskih parcela broj: 233/112 površine 42a 60m2 (4.260m2)  i 233/113 površine 30a 00m2 (3.000m2) obe K.O. Smederevo, na osnovu procene Poreske uprave Ministarstva finansija, filijale Smederevo poveća procenjena tržišna vrednost ovih katastarskih parcela, Gradsko veće grada Smedereva ima pravo poništiti ovaj Oglas i Odluku o raspisivanju javnog oglasa ukoliko je nova procenjena tržišna vrednost ovih katastarskih parcela viša od najveće ponuđene cene.

 

           

            Broj: 463- 135/2019-07

 U Smederevu,   30.10.2019. godine