Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


Одржана 16. седница Скупштине града Смедерева

У понедељак је одржана 16. седница Скупштине града Смедерева.

 

Председник Скупштине града Бранче Стојановић је, после усвајања Записника са претходне седнице, обавестио одборнике о променама у оквиру одборничких група и преласку три одборника из Одборничке групе Демократска странка Борис Тадић у Одборничку групу Покренимо Смедерево-Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова Србија, ПУПС, Покрет социјалиста).

 

На 16. седници донета је Одлука о приступању промени Статута града Смедерева, која предвиђа образовање Комисије за израду Нацрта одлуке о изменама и допунама Статута града Смедерева, а у вези са усаглашавањем одредби Статута са законским прописима који су ступили на снагу после доношења Статута града Смедерева.

 

Скупштина је прихватила Одлуку о задуживању града Смедерева на име финансирања капиталних инвестиционих расхода, изградње производне хале у Смедереву са неопходном инфраструктуром. Министарство финансија Републике Србије - Управа за јавни дуг доставила је 5. новембра 2013. године граду Смедереву сагласност за дугорочно задужење на износ од 9.000.000 евра. У поменутом писму наводи се да ће нови кредит бити са роком отплате од 5 година и грејс периодом од 2 године (2+5).

 

Усвојеном Одлуком о формирању јединица Цивилне заштите опште намене за територију града Смедерева уређује се формирање, организација, опремање, оспособљавање и функционисање јединица цивилне заштите на територији града Смедерева.

 

Одборници су донели Одлуку о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, а из разлога усклађивања са новим Законом о јавним предузећима.

 

Скупштина града Смедерева изгласала је Одлуку о измени Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на подручју града Смедерева. Измени предметне Одлуке приступило се првенствено са циљем афирмативног приступа будућим потенцијалним brownfield инвестицијама у Граду.

 

Дате су сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево о покрићу губитка, као и на Одлуку Управног одбора Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево о усклађивању основног капитала Предузећа.

 

Усвојена је Одлука о изменама Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево и донето Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу, у циљу усклађивања са Законом о класификацији делатности, Уредбом о класификацији делатности и Законом о култури.

 

Одборници су прихватили предлоге за давање сагласности на измене и допуне програма пословања јавних комуналних предузећа за 2013. годину, и то: ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Паркинг сервис Смедерево.

 

Скупштина града Смедерева дала је сагласност на финансијске планове установа чији је оснивач Град Смедерево за 2013. годину, усаглашене са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013. годину, и то: Центра за културу Смедерево, Народне библиотеке Смедерево, Историјског архива Смедерево, Музеја у Смедереву, Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Установе за предшколско васпитање и образовање „Наша радост" Смедерево, Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево, Радничког универзитета Смедерево, Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу.

 

Такође су прихваћени нацрти одлука о увођењу самодоприноса за подручја месних заједница Вучак, Удовице и Биновац, који предвиђају одлуке о увођењу самодоприноса, о расписивању референдума о увођењу самодоприноса и о образовању комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за поменуте месне заједнице.

 

Усвојено је Решење о измени Решења о оснивању Савета за заштиту животне средине и избору чланова Савета, а прихваћене су и измене решења о именовању чланова школских одбора, и то: Гимназије у Смедереву, Основне школе „Иво Андрић" у Радинцу и Основне школе „Доситеј Обрадовић" у Вранову.

 

Одборници су прихватили Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар - јун 2013. године и Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-IX 2013. године.

 

Пошто је досадашњи директор Историјског архива у Смедереву Томислав Стевановић у октобру 2013. године  испунио законом прописане услове за одлазак у пензију, Скупштина града је донела Решење о именовању Данијеле Милошевић, дипломираног историчара уметности, за вршиоца дужности директора Историјског архива у Смедереву.