Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 99. седница Градског већа

На 99. седници Градског већа прихваћени су нацрти, утврђени предлози аката из делокруга рада Центра за културу Смедерево и биће предложени Скупштини града на усвајање, и то: Одлука о изменама Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево и Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу Смедерево.

 

Из надлежности Градског већа, усвојени су предложени правилници из области финансија - Правилник о Буџетском рачуноводству, Рачуноводствене политике, Правилник о поклонима са протоколарном наменом, Правилник о раду трезора града Смедерева, Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона, Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у граду Смедереву, Правилник о увођењу процедура за плаћање у органима града Смедерева, Правилник о условима и начину коришћења службених возила и сопствених возила у службене сврхе.

 

Градско веће је усвојило Програм за уређење фасада, којим се одређује редослед објеката за уређење фасада, а приоритет имају објекти са највишим степеном оштећења која представљају опасност по живот и здравље људи, налазе се у централном градском језгру и угрожавају пешачке токове људи.

 

На истој седници прихваћена је Допуна Програма гасификације широке потрошње на територији града Смедерева фаза II.

 

Средства у укупном износу од 3.079.004,40 динара одобрена су Јавном комуналном предузећу Водовод Смедерево на име трошкова извођења радова на изградњи уличне водоводне мреже и прикључака за 23 монтажне куће у Месној заједници Мала Крсна.

 

Већници су такође усвојили Закључак да се Министарству правде и државне управе, Управи за извршење кривичних санкција, Окружном затвору у Смедереву, даје на коришћење без накнаде пољопривредно земљиште, укупне површине 113 хектара, 12 ари и 16 метара квадратних (укупно 32 парцеле), уписано у Л.Н. бр. 15221 КО Смедерево, као јавна својина града Смедерева, до привођења земљишта планираној намени а најдуже на период од 3 године, ради коришћења истог за пољопривредну производњу у процесу ресоцијализације осуђених лица која се налазе на издржавању казне затвора у Окружном затвору у Смедереву.