POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


Oglas za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/74 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva

 

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Smedereva broj 463-36/2018-07 od                                                     6. februara 2018.  godine, a u skladu sa članom 15. i 16. Odluke o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta („Službeni list grada Smedereva“, broj 5/2015 - prečišćen tekst i 6/2017),

Gradsko veće grada Smedereva, na 97. sednici održanoj 6. februara 2018. godine, raspisuje 

 

Oglas

za prikupljanje ponuda radi otuđenja (prodaje) građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/74 KO Smederevo, u javnoj svojini grada Smedereva

  

 

1.      Predmet otuđenja (prodaje) je građevinsko zemljište, katastarska parcela broj 233/74 upisana u list nepokretnosti broj 14991 KO Smederevo, površine 3 ha 52 a 23 m2 (35.223m2), u javnoj svojini grada Smedereva, bez upisanih tereta. Zemljište se nalazi na lokaciji u obuhvatu Plana detaljne regulacije dela Industrijske zone i Industrijskog parka u Smederevu.  

 

2.      Podaci iz planske dokumentacije o građevinskom zemljištu i objektima koji se na njemu mogu graditi definisani su Planom detaljne regulacije dela Industrijske zone i Industrijskog parka u Smederevu („Službeni list opštine Smederevo“ broj 13/2007 i „Službeni list grada Smedereva“, broj 2/2016).

 

1.      Lokacija:

·         Industrijska zona – Industrijski park.

2.      Površina parcele:

·         3ha 52a 23m2(35.223m2).

3.      Opremljenost:

·         Struja, voda, gas, telekom.

4.      Planski osnov:

·         PDR dela Industrijske zone i Industrijskog parka u Smederevu („Službeni list opštine Smederevo“, broj 13/2007 i „Službeni list grada Smedereva“, broj 2/2016).

5.      Celina/Urbanistička zona:

·         Celina B.1.(podcelina B.1.1.)/Industrijsko-proizvodni kapaciteti.

6.      Vrsta i namena objekata koji se mogu graditi:

·         Proizvodni objekti (industrijske hale, objekti u funkciji proizvodnje),

·         Skladišta, objekti prerade i sl.,

·         Poslovni objekti (biznis-centri, izložbeni saloni, predstavništva i sl.)

·         Uz ove objekte, do zadovoljenja urbanističkih parametara za celinu na parceli je moguće graditi i prateće objekte koji su u funkciji osnovne delatnosti, tipa: zajedničkih garaža, radionica, magacina, nadstrešnica i sl.

7.      Dozvoljene namene kao samostalne u celini (iz domena pratećih i dopunskih delatnosti):

·         Špedicija, uslužno skladištenje, transportno-logistički sadržaji,

·         Servisni sadržaji,

·         Trgovina, ugostiteljstvo, smeštajni kapaciteti (pansioni, apartmani i sl.) i dr.

8.      Uslovi za deobu građevinske parcele:

·         Deobu parcele moguće je vršiti, formiranjem  novih građevinskih parcela, pri čemu svaka nova parcela mora imati direktan pristup sa javnog puta, a formirani front nove parcele prema javnom putu ne može biti manji od 50 m.

·         U slučaju deobe, za izgradnju na novim građevinskim parcelama primenjuju se pravila građenja propisana na nivou celine.

·         Izuzetno, deoba parcele  moguća je i interno, sa zajedničkom unutrašnjom saobraćajnicom i sa jedinstvenim pristupom sa javnog puta, kao i sa zajedničkom internom infrastrukturom.

9.      Urbanistički pokazatelji za građevinske parcele u celini:

·         Maksimalno dozvoljeni indeks zauzetosti parcele u ovoj celini je 60%.

10.  Položaj objekata u odnosu na regulaciju i granice građevinske parcele:

·         Građevinska linija objekata u odnosu na javni put se određuje na minimalno 15 m udaljenosti u odnosu na regulaciju parcele javnog puta.

·         Građevinska linija objekata u odnosu na pojas regulacije drenažnih kanala (zaštitni pojas uz kanale) određuje se na minimalno 10 m udaljenosti u odnosu na regulaciju parcele drenažnih kanala, odnosno zaštitnog pojasa uz kanale.

·         Građevinska linija objekata određuje se na minimalno 25 m udaljenosti u odnosu na osu krajnjih koloseka, odnosno van granica infrastrukturnog pojasa pruge, u skladu sa Zakonom o železnici.

·         Udaljenost objekata od sinora susedne parcele se određuje na minimalno 5m.

11.  Uslovi za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli:

·         Ukoliko se na jednoj građevinskoj parceli gradi više objekata, oni – u zavisnosti od organizacije sadržaja – međusobno mogu biti postavljeni u nizu ili kao slobodnostojeći, pri čemu minimalno dozvoljeno rastojanje između njih ne može biti manje od 5 m.

12.  Uslovi pristupa parceli:

·         Pristup parceli je sa javnog puta, odnosno sa sekundarne saobraćajnice.

·         Parcela može imati jedan ulaz/izlaz na javni put u pripadajućem frontu prema tom putu, a unutrašnjim saobraćajnim rešenjem definiše se kolsko kretanje unutar kompleksa i ovaj pristup.

·         Ugaone građevinske parcele, sa frontom prema dve sekundarne saobraćajnice, imaju mogućnost pristupa na obe saobraćajnice, s tim da udaljenost ulaza u parcelu od temena raskrsnice ne može biti manja od 25m.

·         Prilikom formiranja ulaza u parcelu/modul, mesto njegovog priključka na javnu saobraćajnicu je neophodno urediti (radijus krivine ulaza, prekid trotoarske i zelene površine i sl.).

13.  Uslovi za parkiranje na parceli:

·         U okviru pojedinačne parcele/modula neophodno je obezbediti odgovarajući broj parking mesta prema potrebama planiranog sadržaja – kako za putnička, tako i za teretna vozila.

·         Broj potrebnih parking mesta za putnička vozila se određuje za:

-  potrebe zaposlenih – prema kriterijumu 1PM/50m² korisnog poslovnog prostora (ne računajući proizvodne hale, skladišta, nadstrešnice i sl.), odnosno 1PM/3 zaposlena;

-  potrebe korisnika – posetilaca, prema karakteru sadržaja, odnosno frekventnosti posetilaca.

·         Broj potrebnih parking mesta za teretna vozila utvrđuje se prema konkretnoj delatnosti, s tim da je za ova vozila – pored parking površina odgovarajućih dimenzija, neophodno predvideti i manipulativne površine.

·         U slučaju interne deobe, parkiranje vozila je moguće organizovati kao zajedničko, uz zadovoljenje ukupnog potrebnog broja parking mesta, u skladu sa planiranim sadržajima.

·         Površine za parkiranje putničkih vozila treba raditi od raster-elemenata, a površine za teretna vozila kao asfaltirane ili betonirane, dimenzionisane za teški saobraćaj, sa obaveznim taložnikom masti i ulja.

14.  Uslovi priključenja na komunalnu i ostalu infrastrukturu:

·         Sadržaji u ovoj celini priključuju se na javnu infrastrukturnu mrežu koja se planira u koridorima sekundarnih saobraćajnica u obuhvatu, i to prema pravilu da jedna parcela / modul ima jedan priključak na javnu infrastrukturnu mrežu.

·         Interna unutrašnja mreža vodovoda i fekalne kanalizacije dovodi se do glavnog vodovodnog šahta sa vodomerom, odnosno glavnog revizionog kanalizacionog šahta, koji moraju da budu postavljeni na udaljenosti maksimalno 2,0m od regulacije parcele.

·         Odvođenje atmosferskih voda sa parcela se realizuje izgradnjom otvorenih jarkova – rigola u kompleksu, u koje se – nakon mehaničkog prečišćavanja – slivaju vode sa krovnih, betoniranih i drugih površina (u zavisnosti od namene, na površinama za parkiranje i manipulaciju teretnih vozila obavezno je predvideti i taložnike masti i ulja). Iz ovih rigola vode se upuštaju u najbliži drenažni kanal ili putne jarkove u koridorima planiranih saobraćajnica u obuhvatu Plana.

·         Unutrašnja tt-instalacija se dovodi do najbližeg planiranog tt-okna u koridoru saobraćajnice.

·         Unutrašnja gasna instalacija se dovodi do KMRS (kućni merno-regulacioni set) ili interne MRS (merno-regulacione stanice) ormarskog tipa, zavisno od zahtevane potrošnje, koja se locira na ili uz objekat i do koje dolazi i javni distributivni gasovod radnog pritiska do 4 bara.

·         Unutrašnja elektromreža se dovodi do MRO smeštenog na objektu najbližem regulaciji parcele, do kojeg dolazi i napojni vod energetskog nivoa 1kV od najbliže planirane TS u obuhvatu Plana.

15.  Uslovi korišćenja do opremanja komunalnom infrastrukturom:

·         U skladu sa propisanim minimalnim nivoom opremljenosti zemljišta, do kompletnog komunalnog opremanja javnog građevinskog zemljišta sadržaji u ovoj celini će funkcionisati sa lokalnim komunalnim sistemima na sopstvenoj parceli. Ovo podrazumeva:

-  izgradnju vodonepropusne septičke jame dovoljnog kapaciteta za planiranu namenu;

-  izgradnju uređaja za tretman tehnoloških otpadnih voda i njihovo upuštanje u vodonepropusnu septičku jamu;

-  izgradnju otvorenog internog sistema atmosferske kanalizacije;

-  izgradnju internog sistema grejanja (butan-gas, struja, solarna energija i sl. kao energent);

-  izgradnju gromobranske mreže oko objekata.

16.  Spratnost i visina objekata:

·         Maksimalna spratnost proizvodnih, skladišnih, servisnih i sl. objekata u celini je „P+0“ (prizemlje). Visina ovih objekata uslovljena je tehnološkim zahtevima opredeljene delatnosti.

·         Maksimalna spratnost poslovnih / upravnih objekata u sklopu kompleksa je „P+3“ (prizemlje i tri sprata).

·         Maksimalna spratnost drugih objekata, iz domena dozvoljenih delatnosti kao samostalnih u celini je „P+3“ (prizemlje i tri sprata).

·         U ovoj celini nije dozvoljena izgradnja podzemnih (podrumskih) etaža. Izuzetno je dozvoljena njihova izgradnja, uz obavezu investitora/korisnika o preuzimanju rizika od štetnog dejstva podzemnih voda.

17.  Uslovi za ozelenjavanje:

  • Učešće zelenila u okviru parcela je min. 15%, pri čemu se zelenilo odnosi na slobodne površine (ne računajući parking površine).
  • Kod većih proizvodnih kapaciteta obavezan je obodni zaštitni pojas, u kome je, ukoliko prostorne mogućnosti dozvoljavaju, moguće predvideti terene za rekreaciju sa pratećim objektima.
  • S obzirom da je građevinska linija objekata u odnosu na regulaciju javnog puta na minimalno 15 m udaljenosti, zelene površine unutar kompleksa rešavati tako da se ispred objekta uklapaju sa pojasom regulacije javnog puta i okolinom, kao i sa arhitekturom objekata, a u zaleđu, i po obodu parcele rešavati ih kao zaštitni pojas zelenila.
 1. Uslovi zaštite od požara:
  • Na pojedinačnim parcelama u ovoj celini je obavezna izgradnja spoljašnje i unutrašnje hidrantske mreže koja se napaja vodom sa javne vodovodne mreže u planiranim saobraćajnicama u obuhvatu.
  • Položaj objekata u kompleksu mora da omogući nesmetan pristup vatrogasnih vozila i zaštitu objekata od požara sa svih strana.
  • Unutrašnje kolske komunikacije moraju da budu dovoljnog profila i u odgovarajućem sistemu, kako bi se omogućilo nesmetano kretanje vatrogasnih vozila i eventualna evakuacija putničkih i teretnih vozila u slučaju akcidenata.
 1. Način ograđivanja parcela:
  • Parcele u ovoj zoni se mogu ograđivati transparentnom ili zidanom ogradom, maksimalne visine do 2,20 m.
  • Ograda se postavlja po pravilu na regulacionoj liniji parcele, tako da kapije i stubovi ograde budu na građevinskoj parceli koja se ograđuje, a vrata i kapije ne mogu da se otvaraju van regulacione linije.
  • Na pojedinim delovima ogradu je moguće postaviti i povučenu u odnosu na regulaciju parcele (za potrebe formiranja parkinga ispred kompleksa i sl.), pri čemu svi sadržaji ispred tako postavljene ograde moraju biti unutar regulacione linije parcele.
 2. Realizacija:
  • Izgradnja se realizuje na osnovu urbanstičkog projekta, kao instrumenta stručno-formalne provere planiranih sadržaja na pojedinačnim kompleksima.

 

3.      Predmetno zemljište se otuđuje (prodaje), radi izgradnje u skladu sa planskim dokumentom. Građevinsko zemljište se prodaje kao: neizgrađeno građevinsko zemljište, do parcele je izgrađen javni put, gradska vodovodna, distibutivna gasovodna mreža, optička telekomunikaciona  i elektro mreža.

            Kupac preuzima zemljište u viđenom stanju, bez obaveze prodavca da izvede bilo kakve radove na uređenju zemljišta, kao i bez obaveze prodavca da izvrši raščišćavanje i nasipanje terena.

            Kupac se obavezuje da o svom trošku:

               - privede nameni zemljište na osnovu građevinske dozvole,

               - održava zemljište do njegovog privođenja nameni radi sprečavanja širenja korova i očuvanja zaštite životne sredine.

               - izgradi priključke na komunalnu infrastrukturu u skladu sa propisima i u skladu sa aktima upravljača infrastrukture, uz regulisanje obaveza i plaćanja troškova, taksi i naknada u skladu sa aktima upravljača.

 

4.        Predmetno zemljište se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda javnim oglasom. Postupak otvaranja prikupljenih ponuda sprovodi Komisija koju je formirala gradonačelnica Grada Smedereva rešenjem broj 02-266/2017-07 od 25.12.2017. godine.

 

5.         Početna cena za otuđenje građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 233/74 površine  3 ha 52 a 23 m2, upisane u list nepokretnosti broj 14991 KO Smederevo, iznosi za celu parcelu: 37.477.272,00 dinara.

Ponuđači su dužni da uplate garantni iznos (depozit) u visini                              7.495.454,40 dinara (20% od početne cene zemljišta), na račun grada Smedereva "Depoziti" broj 840-1089804-04 sa pozivom na broj 97 33841141, svrha uplate "depozit za javni oglas za kat. parcelu br. 233/74  KO Smederevo".

Ponuđaču koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, plaćeni depozit će se vratiti u roku od pet radnih dana od dana sprovedenog postupka (visina iznosa koji se vraća jednaka je dinarskom iznosu uplaćenom na ime depozita).

Ukoliko lice kojem se građevinsko zemljište otuđuje ne pristupi zaključenju ugovora iz stava 9. ove tačke ili odustane od ponude gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Ponuđena cena građevinskog zemljišta mora da bude u dinarskom iznosu koji je isti ili veći od početnog iznosa utvrđenog Odlukom o raspisivanju javnog oglasa za prikupljanje ponuda radi otuđenja građevinskog zemljišta, katastarske parcele broj 233/74 K.O. Smederevo  (početni iznos: 37.477.272,00 dinara).

Građevinsko zemljište se otuđuje licu koje ponudi najveću cenu za to zemljište izraženu u dinarskom iznosu, a koja se naknadno ne može umanjivati.

Ponuđač čija se ponuda prihvati (kupac), dužan je da isplati utvrđenu (ponuđenu) cenu građevinskog zemljišta u roku od 15 dana od dana zaključenja Ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

Ponuđaču čija se ponuda prihvati, uplaćeni depozit izražen u dinarima uračunaće se u kupoprodajnu cenu i iznos u visini depozita će se oduzeti od ponuđene cene.

Ugovor o otuđenju građevinskog zemljišta sa Gradom zaključuje lice koje pribavlja građevinsko zemljište u svojinu, u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o otuđenju građevinskog zemljišta, sve prema Odluci o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta. Ugovor u ime Grada zaključuje gradonačelnik grada Smedereva. Prodavac će kupca uvesti u posed u roku od 5 dana od dana isplate kupoprodajne cene. Takođe, kupac stiče pravo da se kao vlasnik upiše na kupljenim parcelama nakon isplate kupoprodajne cene, a na osnovu potvrde koju će mu izdati odeljenje Gradske uprave Smederevo nadležno za poslove finansija.    

 

6.         Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica  koja blagovremeno podnesu urednu pisanu ponudu. Ponuđač može podneti samo jednu ponudu (pri čemu se smatra da je isti ponuđač i ponuđač koji ima većinsko vlasništvo u drugom pravnom licu).

-           Ponuda se dostavlja Komisiji u zatvorenoj koverti, sa vidljivom naznakom na koju katastarsku parcelu se odnosi.

-           Ponude se dostavljaju Komisiji za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje, poštom ili neposredno preko pisarnice Gradske uprave Smederevo, Omladinska broj 1, 11300 Smederevo.

-           Blagovremenim ponudama će se smatrati ponude koje budu zaprimljene - zavedene na pisarnici Gradske uprave Smederevo, do 12. marta 2018. godine do 1530 časova.

-           Uz ponudu se podnosi kopija isprave o uplati depozita u iznosu od  7.495.454,40 dinara.

-           Učesnik u postupku prikupljanja ponude daje izjavu:

a.      da prihvata uslove iz oglasa,

b.      da je upoznat sa:

-     faktičkim stanjem katastarske parcele broj 233/74 KO Smederevo,

-     Izvodom iz lista nepokretnosti broj 14991 KO Smederevo u delu koji se odnosi na  navedenu katastarsku parcelu,

-     Planom detaljne regulacije dela Industrijske zone i Industrijskog parka u Smederevu („Službeni list opštine Smederevo“ broj 13/2007 i „Službeni list grada Smedereva“, broj 2/2016).

-        Odlukom o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta ("Službeni list grada Smedereva", broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017), 

-          Ponuda pravnog lica odnosno preduzetnika (pored navođenja broja katastarske parcele za koju se dostavlja ponuda, kopije isprave o uplati depozita, urednog ovlašćenja za zastupanje i izjave iz prethodnog stava) sadrži: naziv, odnosno poslovno ime i sedište učesnika u javnom nadmetanju, podatke o upisu u registar APR-a sa priloženim izvodom iz registra privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar, poreski identifikacioni broj, potpis ovlašćenog lica i pečat.

-          Ponuda fizičkog lica (pored navođenja broja katastarske parcele za koju se nadmeće, kopije isprave o uplati depozita, fotokopija lične karte i izjave iz prethodnog stava) sadrži: ime i prezime, adresu stanovanja i JMBG, a ako je to lice privatni preduzetnik i podatke o upisu u registar APR-a sa priloženim izvodom iz registra i poreski identifikacioni broj.

 

7.         Neblagovremena i neuredna ponuda se odbacuje.

Neblagovremena ponuda je ponuda koja je podneta po isteku roka za podnošenje ponuda označenog u tački 6. ovog Oglasa.

Neuredna ponuda je:

1. ponuda podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake na koju pojedinačnu katastarsku parcelu se odnosi;

2. podneta ponuda koja ne sadrži podatke i uredna dokumenta iz tačke 6. ovog Oglasa, i

3. podneta ponuda u kojoj ponuđena cena građevinskog zemljišta nije u skladu sa stavom 5. tačke 5.

 

8.   Obaveštavaju se ponuđači da nemaju obavezu plaćanja naknade za izvršenu promenu namene iz poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.

 

9.         Javno otvaranje ponuda sprovešće Komisija za otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Smedereva radi izgradnje iz tačke 4. ovog Oglasa.

            - javno otvaranje ponuda će se sprovesti dana 14. marta 2018. godine, sa početkom u 1230 časova, u zgradi Gradske uprave Smederevo, Omladinska broj 1, skupštinska sala.

 

10.       Postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela  najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

            Postupak otvaranja ponuda je javan i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica.

 

11.       Postupak prikupljanja ponuda i postupak zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta sprovešće se u skladu sa Odlukom o otuđenju i davanju u zakup građevinskog zemljišta (“Službeni list grada Smedereva“, broj 5/2015-prečišćen tekst i 6/2017).

 

12.       Ukoliko se do dana potpisivanja - solemnizacije ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta katastarske parcele broj 233/74 KO Smederevo, površine 3ha 52a 23m2 na osnovu procene Poreske uprave Ministarstva finansija, filijale Smederevo poveća procenjena tržišna vrednost ove katastarske parcele, Gradsko veće grada Smedereva ima pravo poništiti ovaj Oglas i Odluku o raspisivanju javnog oglasa ukoliko je nova procenjena tržišna vrednost ove katastarske parcele viša od najveće ponuđene cene.

 

Broj: 463-36/2018-07

U Smederevu, 6. februara 2018. godine

 

                                                                                                GRADONAČELNICA

                                                                                                GRADA SMEDEREVA

 

                                                                                                 dr Jasna Avramović