Међународни скуп васпитача у Смедереву У складу са жељама суграђана Трка мира прошла кроз Смедерево Предавање матурантима о безбедности у саобраћају Одржана 14. седница Скупштине града


ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

На основу члана 16[с7] Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/2016),

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева, доноси

 

 

 

ПЛАН

ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

 

            Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Град Смедерево посвећен је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава. 

 

            Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава града Смедерева  за 2018. годину (у даљем тексту: План), поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава града Смедерева: Градска управа града Смедерева, Музеј у Смедереву, Народна библиотека Смедерево и Центар за културу Смедерево, путем дефинисања родне компоненте, односно родних циљева и индикатора у оквиру 4 програма.

 

1.      Увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2018. годину, утврђује се према Плану приказаном следећом табелом:

 

Редни

број

  

НАЗИВ КОРИСНИКА

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

НАЗИВ ПРОГРАМА

(број и назив програма у складу са униформном програмском структуром буџета града Смедерева  утврђеном у 2017. години)

1.

Градска управа града Смедерева

 

Програм  3 - Локални економски развој

Програм 11- Социјална и дечја заштита

Програм 14 - Развој спорта и омладине

2.

Установе културе:

Музеј у Смедереву

Народна библиотека Смедерево

Центар за културу Смедерево

 

 

Програм 13 - Развој културе

 

 

 

Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата корисника буџетских средстава и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом опредељених програма било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора - показатеља за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности. 

 

            Бројеви и називи програма из овог плана, могу се мењати само у смислу усклађивања са одговарајућим бројевима и називима програма сходно списку униформних програма и програмских активности јединица локалне самоуправе утврђених за 2018. годину.

 

            У постављању уродњених циљева и показатеља, корисници буџетских средстава користе релевантне локалне стратешке и планске документе и руководе се приступом родне равноправности садржаним у националним секторским или хоризонталним документима, као што је Национална стратегија за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године са Акционим планом за период од 2016. до 2018. године.

 

2.      Послови координације активности и подршке увођењу родно одговорног буџетирања спроводе се у оквиру рада Одељења за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева.

 

3.      Корисници буџетских средстава подстичу се да у поступку израде програмског буџета кроз програме, програмске активности и пројекте у оквиру својих надлежности, припремају индикаторе/показатеље који се односе на лица тако да они буду разврстани по полу.

 

4.      Овај план објављује се на интернет страници града Смедерева и доставља корисницима буџетских средстава града Смедерева из тачке 1. овог Плана.

 

 

Број:400-2428 /2017-04

У Смедереву, 31. марта 2017. године                                                                       

 

 

                                                                                   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

                                                                                       ЗА ФИНАНСИЈЕ И

                                                                 ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

 

 

                                                                 Дамњан Стајић, дипл.екон.

 

 

На овом линку можете преузети скенирани документ ПЛАНА ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ