Potpisan sporazum o bratimljenju Smedereva i Tangšana Obeležena 77. godišnjica Petojunske tragedije Rehabilitacija Kolarske ulice HBIS Srbija - počeo novi ciklus obuke železaraca Bicikle - poklon grada smederevskim osnovcima


PLAN POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU

 

Na osnovu člana 16[s7] Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015-dr.zakon, 103/2015 i 99/2016),

Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave grada Smedereva, donosi

 

 

 

PLAN

POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU

 

 

 

            Rodno odgovorno budžetiranje, odnosno uvođenje principa rodne ravnopravnosti u budžetski proces, podrazumeva rodnu analizu budžeta i restrukturiranje prihoda i rashoda sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti. Grad Smederevo posvećen je kontinuiranom podizanju kvaliteta upravljanja javnim finansijama koje efektivno odgovaraju na potrebe lokalne zajednice. Rodno odgovorno budžetiranje doprinosi poboljšanju efektivnosti i transparentnosti budžeta i omogućava bolji uvid u koristi koje žene i muškarci imaju od budžetskih sredstava. 

 

            Planom postupnog uvođenja rodno odgovornog budžetiranja za korisnike budžetskih sredstava grada Smedereva  za 2018. godinu (u daljem tekstu: Plan), postupno se uvodi rodno odgovorno budžetiranje kod korisnika budžetskih sredstava grada Smedereva: Gradska uprava grada Smedereva, Muzej u Smederevu, Narodna biblioteka Smederevo i Centar za kulturu Smederevo, putem definisanja rodne komponente, odnosno rodnih ciljeva i indikatora u okviru 4 programa.

 

1.      Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja u postupku pripreme i donošenja budžeta za 2018. godinu, utvrđuje se prema Planu prikazanom sledećom tabelom:

 

Redni

broj

  

NAZIV KORISNIKA

BUDžETSKIH SREDSTAVA

NAZIV PROGRAMA

(broj i naziv programa u skladu sa uniformnom programskom strukturom budžeta grada Smedereva  utvrđenom u 2017. godini)

1.

Gradska uprava grada Smedereva

 

Program  3 - Lokalni ekonomski razvoj

Program 11- Socijalna i dečja zaštita

Program 14 - Razvoj sporta i omladine

2.

Ustanove kulture:

Muzej u Smederevu

Narodna biblioteka Smederevo

Centar za kulturu Smederevo

 

 

Program 13 - Razvoj kulture

 

 

 

Ovaj plan utvrđuje se kao minimalan u smislu obuhvata korisnika budžetskih sredstava i programa kod kojih se uvodi rodna komponenta i to tako što će biti definisan najmanje jedan rodni cilj u okviru svakog od Planom opredeljenih programa bilo na nivou programa ili programske aktivnosti, uz nastojanje da se urodnjavanje primeni na oba nivoa. Takođe, uz svaki definisani rodni cilj, obavezno je definisanje najmanje jednog rodnog indikatora - pokazatelja za praćenje postizanja odnosnog cilja programa i/ili programske aktivnosti. 

 

            Brojevi i nazivi programa iz ovog plana, mogu se menjati samo u smislu usklađivanja sa odgovarajućim brojevima i nazivima programa shodno spisku uniformnih programa i programskih aktivnosti jedinica lokalne samouprave utvrđenih za 2018. godinu.

 

            U postavljanju urodnjenih ciljeva i pokazatelja, korisnici budžetskih sredstava koriste relevantne lokalne strateške i planske dokumente i rukovode se pristupom rodne ravnopravnosti sadržanim u nacionalnim sektorskim ili horizontalnim dokumentima, kao što je Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine.

 

2.      Poslovi koordinacije aktivnosti i podrške uvođenju rodno odgovornog budžetiranja sprovode se u okviru rada Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave grada Smedereva.

 

3.      Korisnici budžetskih sredstava podstiču se da u postupku izrade programskog budžeta kroz programe, programske aktivnosti i projekte u okviru svojih nadležnosti, pripremaju indikatore/pokazatelje koji se odnose na lica tako da oni budu razvrstani po polu.

 

4.      Ovaj plan objavljuje se na internet stranici grada Smedereva i dostavlja korisnicima budžetskih sredstava grada Smedereva iz tačke 1. ovog Plana.

 

 

Broj:400-2428 /2017-04

U Smederevu, 31. marta 2017. godine                                                                       

 

 

                                                                                   NAČELNIK ODELjENjA

                                                                                       ZA FINANSIJE I

                                                                 LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU

 

 

                                                                 Damnjan Stajić, dipl.ekon.

 

 

Na ovom linku možete preuzeti skenirani dokument PLANA POSTUPNOG UVOĐENjA RODNO ODGOVORNOG BUDžETIRANjA U POSTUPAK PRIPREME I DONOŠENjA BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA 2018. GODINU