Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Република Србија

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Градска управа града Смедерева

Број: 020-66/2020-07

Датум: 21. јул 2020. године

С М Е Д Е Р Е В О

 

            На основу чланoва 13. и 15. Закона о безбедности и здравља на раду („Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон), чланова 49. и 52. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст) и на основу члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Службени гласник Републике Србије", број 94/2020),

            начелник Градске управе града Смедерева, доноси

  

  

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА

ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

  

  

 

1. УВОД

 

            Према прописима у области безбедности и здравља на раду, послодавац је дужан да обезбеди безбедан и здрав рад запослених и других лица присутних у процесу рада. У том циљу дужан је да спроводи превентивне мере безбедности и здравља на раду ради спречавања, отклањања или смањења ризика, односно мере за заштиту запослених од инфекције и ризика повезаних са вирусом.

            Имајући у виду постојање епидемије заразне болести COVID-19, од већег епидемиолошког значаја - за територију Републике Србије и обавезе прописане Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, Градска управа града Смедерева у овом Плану примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести утврђује превентивне мере и организовање процеса рада који ће обезбедити побољшање стања и виши ниво безбедности и здравља на раду запослених и радно ангажованих лица, а које ће бити укључене у све активности рада и на свим нивоима организовања.

            Донет је Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини Градске управе града Смедерева, број: 52-1871/5 од 29.12.2011. године.

            План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести у Градској управи града Смедерева (у даљем тексту: План) саставни је део Акта о процени ризика.

            Овај План се примењује на свим радним местима у Градској управи града Смедерева. Планом се утврђују превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга у Градској управа града Смедерева.

 

 

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

Назив послодавца: Градска управа града Смедерева

Адреса седишта: Улица Омладинска број 1; 11 300 Смедерево; ПАК 230116

Матични брoj: 07222262

Порески идентификациони брoj: 102186104

Шифра делатности: 8411

 

            За обављање послова из делокруга Градске управе града Смедерева образоване су следеће основне унутрашње јединице:

            - Одељење за јавне службе

            - Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове

            - Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке

            - Одељење за финансије и локалну пореску администрацију

            - Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове

            - Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције

            - Одељење за послове органа града

 

            У Градској управи града Смедерева, на дан 1. јул 2020. године, укупан број запослених је 272, од чега је:

- 229 службеника и намештеника на неодређено;

- 31 службеник и намештеник на одређено;

- 10 ангажовано по уговору о обављању привремених и повремених послове и

- 2 помоћника градоначелника.

 

Локације изван седишта Градске управе града Смедерева:

1) Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције; Улица Немањина број 18, 11300 Смедерево и то:

            - Група за комуналну инспекцију

            - Група за грађевинску инспекцију

            - Група за саобраћајну инспекцију

            - Група за инспекцију за заштиту животне средине

            - Група за просветну инспекцију

2) Одсек за друштвену бригу о деци; Улица Карађорђева број 12; 11300 Смедерево

3) Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове и то:

            - 9 матичних подручја:

            1. Mатично подручје Друговац; 11432 Друговац 

            2. Mатично подручје Колари; Улица Смедеревска бб; 11431 Колари

            3. Mатично подручје Лугавчина; Улица Маршала Тита број 115; 11321 Лугавчина

            4. Mатично подручје Михајловац; Трг Михајла Обреновића број 3; 11312 Михајловац

            5. Mатично подручје Осипаоница; Улица Краља Петра I број 6; 11314 Осипаоница

            6. Mатично подручје Радинац; Улица Смедеревска број 5; 11311 Радинац

            7. Mатично подручје Удовице; Улица Краља Петра I бб; 11300 Смедерево-Удовице

            8. Mатично подручје Липе; Улица Маршала Тита бб; 11310 Липе

            9. Mатично подручје Враново; Улица Карађорђева број 14; 11329 Враново

            - 16 сеоских месних заједница (службеници Градске управе обављају административне послове за месне заједнице):

1.      Бадљевица; 11432 Друговац

2.      Биновац; 11431 Колари

3.      Водањ; 11328 Водањ

4.      Врбовац; 11312 Михајловац - Врбовац

5.      Вучак; Трг Лунета Јовановић бб; 11300 Смедерево

6.      Добри До; 11312 Михајловац - Добри До

7.      Луњевац; Улица Луњевачка број 52; 11431 Колари

8.      Ландол; 11431 Колари - Ландол

9.      Мало Орашје; 11328 Водањ - Мало Орашје

10.  Петријево; УлицаКарађорђева бб; 11328 Водањ

11.  Раља; 11311 Радинац - Раља

12.  Сараорци; Улица Маршала Тита број 122; 11315 Сараорци

13.  Скобаљ; Улица Маршала Тита бб; 11322 Скобаљ

14.  Суводол; 11431 Колари - Суводол

15.  Сеоне; 11300 Смедерерво

16.  Шалинац; 11300 Смедерево - Шалинац

            - 11 градских месних заједница (службеници Градске управе су секретари градских МЗ):

1.      МЗ „Плавинац"; Улица Горанска број 49; 11300 Смедерево

2.      МЗ „Доњи град"; Улица Деспота Ђурђа број 27; 11300 Смедерево

3.      МЗ „Карађорђев дуд"; Улица Кнез Михајлова број 51; 1300 Смедерево

4.      МЗ „Ладна вода"; Улица Цвијићева број 8; 11300 Смедерево

5.      МЗ „Лештар"; Улица Петријевска број 4; 11300 Смедерево

6.      МЗ „Златно брдо"; Улица Петријевска број 4; 11300 Смедерево

7.      МЗ „Славија"; Улица 16. октобар број 39; 11300 Смедерево

8.      МЗ „Царина"; Улица Пролетeрска број 16; 11300 Смедерево

9.      МЗ „Свети Сава"; Улица Коларска број 101; 11300 Смедерево

10.  МЗ „Папазовац"; Улица Доситеја Обрадовића број 78; 11300 Смедерево

11.  МЗ „25. Мај"; Улица Црвене Армије број 242; 11300 Смедерево

 

3. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА

 

            Планом се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.

 

            План примене мера садржи:

1. превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести;

2. задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности;

3. мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.

 

3.1 и 3.2 Превентивне мере, активности за спречавање појаве епидемије заразне болести и задужења за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности

 

Превентивна мера

Активности

Задужење за спровођење мере

Задужење за контролу спровођења мера и активности

Обезбеђивање писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести

Путем електронске поште запосленима доставити писане инструкције

 

Група за ванредне ситуације

 

Начелник Градске управе града Смедерева и начелници основних организационих јединица (одељења)

Обавештење о правима и обавезама запослених по Плану

Уручивање и потписивање обавештења и одлагање у досије запосленог/радно ангажованог лица

Одсек за нормативно-правне и кадровске послове

Начелник Градске управе града Смедерева и начелници основних организационих јединица (одељења)

Увођење прерасподеле радног времена

Доношење акат о прерасподели радног времена

Одсек за нормативно-правне и кадровске послове

Начелник Градске управе града Смедерева

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржавање радних и помоћних просторија

 

Спровођење појачане хигијене и дезинфекције радних и помоћних просторија и опреме за рад (тоалети, кваке, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад)

ЈП Градско  стамбено Смедерево

Шеф Одсека за заједничке послове

У току радног времена редовно проветравање радних просторија

Сви запослени и радно ангажовани

Лице за безбедност и здравље на раду и непосредни руководиоци

Редовно уклањање отпада и смећа из радних просторија

ЈП Градско  стамбено Смедерево

Начелници основних организационих јединица (одељења)

На сваком улазу обезбедити дезинфекцију руку сваком ко улази у просторију (запослени и странке)

Одсек за заједничке послове

Лице за безбедност и здравље на раду

На сваком улазу истакнути наредбу о обавези ношења маски, мерења температуре и дезинфекцију руку (свако ко уђе у зграду мора да има маску на лицу, да му буде измерена температура бесконтактним мерачем температуре и да дезинфикује руке)

Одсек за заједничке послове

Лице за безбедност и здравље на раду

На сваком улазу поставити дезо баријеру коју редовно мењати и дезинфиковати

Одсек за заједничке послове

Лице за безбедност и здравље на раду

Вођење евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија; о издатим количинама маски, визира, алкохола и других дезинфекционих средстава

Одсек за заједничке послове

Лице за безбедност и здравље на раду

 

Адекватна заштита - баријере за запослене на услужним местима Градског услужног центра

ЈП Градско  стамбено Смедерево

Лице за безбедност и здравље на раду

 

Одржавање личне хигијене

Обезбедити запосленима довољне количине сапуна, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку (свакодневно пуњење дозера за течни сапун у свим тоалетима)

ЈП Градско  стамбено Смедерево

Лице за безбедност и здравље на раду

Међусобно растојање

Одржавање физичке дистанце међу запосленима од 2 метра

Сви запослени и радно ангажовани

Лице за безбедност и здравље на раду и непосредни руководиоци

Ношење заштитне маске и/или визира

Обавезно ношење заштитне маске (тако да маска прекрива нос, уста и браду у свим затвореним радним и помоћним просторијама).

Обавезно ношење заштитне маске и/или визира за запослене на пословима матичара и заменика матичара.

Послодавац је у обавези да обезбеди запосленима и радно ангажованим лицима маске, визире и алкохол.

Сви запослени и радно ангажовани

Лице за безбедност и здравље на раду и непосредни руководиоци

Безконтактно мерење температуре

Мерење температуре свим запосленима при доласку на посао (забрана уласка у зграду лица која има повишену телесну температуру изнад 370C)

Обезбеђење на улазу

Лице за безбедност и здравље на раду

Смањити непосредне контакте

Активности и комуникацију обављати путем мејла и телефоном

Сви запослени и радно ангажовани

Непосредни руководиоци

Ограничење броја присутних лица у просторијама

Ограничавање групних пословних састанака на највише 5 особа, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од 2 метра и избегавање руковања приликом пословних сусрета.

Пословне састанке и комисије реализовати електронском комуникацијом или телефонским путем.

Сви запослени и радно ангажовани и организатори састанака (председници комисија, руководиоци радних група)

Непосредни руководиоци, организатори састанака (председници комисија, руководиоци радних група) и лице за безбедност и здравље на раду

 

  

3.3 Мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести и спречавање ширења

 

            COVID-19 је новa врста корона вируса који је Светска здравствена организација прогласила за јавну здравствену претњу од међународног значаја. Узимајући у обзир најновије доступне научне доказе и здравствене податке, као и препоруке стручњака, SARS-CoV-2 разврстан је као хумани патоген из ризичне групе 3 (Директива Комисије (ЕУ) 2020/739 од 3. јуна 2020. године).

            На основу тренутних сазнања стручњака процењује се да је период инкубације COVID-19 између 2 и 14 дана. Ако je особа била у контакту са неким коме је потврђен CORONA вирус, а након 14 дана остане здрав то значи да није инфициран овим вирусом.

            Током трајања инкубације у периоду од 14 дана особи која има инфекцију COVID-19 могу се развити симптоми као што су:

- кашаљ;

- отежано дисање;

- повишена температура;

- грозница;

- главобоља;

- губитак чула укуса и мириса.

            Ова инфекција може да изазове озбиљније здравствене последице код лица са ослабљеним имунолошким системом, старијих и оних са хроничним здравственим проблемима као што су дијабетес, рак, хронична болест плућа и др.

            Два најчешћа начина ширења COVID-19 су:

- директним контактом, капљично са особе која је инфицирана вирусом;

- индиректно, додиром преко контаминираних површина на којима вируси могу одређено време да преживе (додиривањем површина и предмета, а затим додиривањем сопствених уста, носа или очију).

 

3.4 Појава симптома заразне болести COVID-19 код запослених

 

            На почетку болести симптоми могу да буду благи, из којих разлога запослени са повишеном температуром (изнад 370C) и/или респираторним симптомима (као што су кашаљ, отежано дисање и грозница) и ако је био у контакту са оболелим ван радног окружења, треба да пријави постојање симптома непосредном руководиоцу.

            Непосредни руководилац запосленог који има симптоме болести треба одмах да информише да се запослени јави у ковид амбуланту матичног дома здравља у коме се запослени лечи.

            У тој амбуланти ће запосленом са наведеним симптомима бити урађена дијагностика, односно рентгенски преглед плућа, крвна слика, измерена температура, урађен брзи тест или PCR тест. Тек након тога и уз консултацију са лекарима из дома здравља, запослени треба да се јави у тријажну службу где ће лекари те здравствене установе одредити даљи начин лечења.

            Запослени код кога није потврђен COVID-19 и коме није потребно лечење и самоизолација, по предлогу лекара се враћа на посао. Запослени коме је лекар одредио тестирање, након добијених резултата о исходу тестирања обавештава непосредног руководиоца и ако је тест позитиван наставља лечење, а ако је тест негативан враћа се на посао.   Запослени су дужни да се придржавају прописаних процедура за спречавање ширења епидемије заразне болести.

            Запослени је дужан да у складу са Законом о раду (,,Службени гласник Републике Србије", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и Законом о здравственом осигурању (,,Службени гласник Републике Србије", број 25/2019) обавести послодавца о привременој спречености за рад и достави послодавцу извештај о привременој спречености за рад (дознака).

 

3.5 Активности за спречавање ширења COVID-19

 

            Ако се потврди да запослени има COVID-19, тада непосредни руководилац у сарадњи са лицем за безбедност и здравље на раду организује обављање послова тако да се запослени који су боравили у просторијама у којима је био присутан заражени запослени премештају у друге просторије док се не изврши дезинфекција тих просторија. Запослени се могу вратити на рад тек када се изврши дезинфекција просторија у којима је боравио заражени запослени.

            Даље, лице за безбедност и здравље на раду идентификује контакте зараженог запосленог са другим запосленима и са странкама и прати појаву симптома код запослених који су били у блиском контакту.

 

4. ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

  

            Сви запослени и радно ангажована лица у Градској управи града Смедерева обавезни су да:

1) спроводе све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачували своје здравље, као и здравље других запослених;

2) при уласку у радне просторије, ставе маску и изврше обавезну дезинфекцију обуће и руку;  

3) пре уласка у просторије, пре почетка радног времена, обаве безконтактно мерење температуре;

4) дезинфикују опрему за рад коју користе (радни сто, телефон, рачунарска опрема и сл.) у току рада;

5) наменски и правилно користе заштитне маске тако да маска прекрије нос, уста и браду;

6) у току радног времена, у затвореном простору, обавезно носе заштитну маску;  

7) додатно брину о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке сапуном и водом најмање 20 секунди;

8) држе минимално растојање од два метра у односу на друга лица;

9) обавезно обавесте непосредног руководиоца уколико посумњају на симптоме                      COVID-19 код себе, код других запослених или чланова своје породице;

10) пре напуштања радног места, радно место и средства за рад оставе у стању да не угрожавају друге запослене.

 

5. ЗАКЉУЧАК

 

            Циљ овог Плана је да се у потпуности примењују прописане превентивне мере заштите запослених како би се смањио ризик од појаве заразне болести - COVID-19 у Градској управи града Смедерева. Сви запослени и радно ангажована лица, а посебно они који су у непосредном контакту са странкама у обавези су да се доследно придржавају наведених превентивних мера.

 

6. ОДГОВОРНОСТ

           

            Непридржавање мера и обавеза прописаних овим Планом подлеже дисциплинској одговорности према Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

 

7. СТУПАЊЕ НА СНАГУ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПЛАНА

 

            План ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на Огласној табли Градске управе града Смедерева и на званичној интернет презентацији града Смедерева www.smederevo.org.rs

 

 

                                                                                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                 ГРАДА СМЕДЕРЕВА

 

                                                                                                    Милко Мишковић