PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem 24. mart Dan sećanja na žrtve NATO agresije ZA VREME VANREDNOG STANjA SVE INFORMACIJE NA NOVOM PORTALU


PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA PORODICAMA IZBEGLICA

Na osnovu člana 14. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 02-133-2/2017-07  od 12. decembra 2018. godine  i člana 9. Javnog poziva  za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodicama izbeglica, kroz kupovinu jedne seoske kuće sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski i drugi materijal i/ili opremu broj 02-241-3/2017-07 od 01.jula 2019. godine,

Komisija za izbor korisnika na realizaciji pomoći za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Smedereva kroz kupovinu seoske kuće sa okućnicom i dodelu jednokratne pomoći u građevinskom i drugom materijalu i/ili opremi, obrazovana Rešenjem gradonačelnice grada Smedereva br.02-133/2017-07 od 29. juna 2017. godine, dana 12. septembra 2019. godine, donela je

 

PREDLOG LISTE KORISNIKA ZA DODELU SREDSTAVA

NAMENjENIH STVARANjU I POBOLjŠANjU USLOVA STANOVANjA PORODICAMA IZBEGLICA

  

1.

  

Utvrđuje se da je uslove iz člana 2. i člana 3. a u skladu sa merilima iz člana 4. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, ispunilo sledeće lice:

 

Redni broj

Broj pre-dmeta

Prezime i ime   nosioca doma-ćinstva

Broj članova doma-ćinstva

Malo-letna deca

Broj mal. dece ili dece na redovnom školo-vanju u jednoro-diteljskom poro-dičnom doma-ćinstvu

Poro-dično doma-ćinstvo sa detetom sa invali-ditetom

Stambena situacija

Materi-jalni položaj

Podaci o gubitku radne sposo-bnosti Podaci o telesnom ošte-ćenju

Bolesti od većeg med. značaja

Regi-strovano seosko doma-ćinstvo

Nastra-dali ili nestali članovi doma-ćinstva

Ukupan broj bodova

1

561-229

Jovetić
Jovica

20

0

0

0

20

0

0

0


0

0


40

 

2.

 

            Podnosilac prijave, na Predlog liste korisnika za dodelu pomoći, može uložiti prigovor Komisiji preko pisarnice Gradske uprave grada Smedereva ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Predloga liste.

 

Broj: 02-133-9/2017-07

Dana: 12.09.2019.godine

Smederevo

ZAMENICA  PREDSEDNIKA KOMISIJE

 

Lidija Mihailović