... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


Помоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева

Република Србија

Град Смедерево

Градска управа

Комисијa за избор корисника за доделу помоћи у

виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне

новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица

и интерно расељених лица која имају боравиште

на територији Града Смедерева

Број: 400-9447-5/2017-07

Датум 09.09.2019.године

Смедерево

            На основу члана 5. став 2. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 01.08.2019. године,(у даљем тексту: Правилник), а на основу Обавештења од 22.08.2019.године, које је послао Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, Комисија за избор корисника за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији Града Смедерева у саставу: Владан Абрамовић, председник и чланови: Драган Станић, Ана Митић, Јелена Васић и Бојана Пејовић, дана 09.09.2019. године, доноси следећу:

 

  О Д Л У К У

 

I

            Додељује се помоћ при набавци огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која имају боравиште на територији града Смедерева, и то:

 

 1. Миљевић Радојки из Михајловца, Улица октобарска 10.

       2. Вечериновић  Марији из Ландола, Ул. Ландолски пут бб.

 3. Реџепи Јанузу из Смедерева, Улица језавска 65.

 4. Милић Ивану из Смедерева, Улица "4.јула" бр.21.

 5. Николић Драгану из Удовица, Улица смедеревска 23.

 6. Бејзак Џевату из Смедерева, ул. Мушицког бр.3.

 7. Џелетовић Зорану из Смедерева, Улица Коларска 183.

 8. Симић Бранкици из Смедерева, Улица стризовска бб

        9.  Јовановић Наташи из Смедерева, Улица маршала Толбухина 29.

      10. Бејзаку Алије из Смедерева, Улица Мушицког бр. 3.

       11. Трајковић Милутину из Петријева, Улица банатска бб

12. Ристић Живораду из Смедерева, Улица изворска бб

13. Салиха Дрити из Смедерева, Улица Сретена Поповића 2/8.

       14. Станковић Миодрагу из Смедерева, ул. Јозефа Шулца 6/4.

15. Дејановић Верици из Смедерева, Улица "16.октобра" бр.16.

16. Ибрахимовић Добрили из Смедерева, Улица Јозефа Шулца бр.4/7.

17.Ђуркић Предрагу из Смедерева, Улица париске комуне 14.

       18. Симић Горану из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 8/10.

19. Жорић Загорки из Смедерева, Улица Живана Атанацковића 20.

20. Поповић Миодрагу из Смедерева, Улица Бранка Ж..Јевремовића бр.1.  

       21. Ристић Милораду из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 8/1.

22. Аксић Горици из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 6/3.

23. Ђошић Душку из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 6/3.

24. Ђекић Трајанки из Смедерева, Улица коларска 60.

25. Дејановић Велимиру из Смедерева, Улица Јозефа Шулца 6/3.

 

      

 

    

      

            

      

  II

 

Пренос средстава за горе наведену помоћ извршиће се из буџетских средстава Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије,  на основу ове Одлуке.

 

                                                                                     III

 

            Реализација ове Одлуке извршиће се преко најповољнијег понуђача огревног дрвета и то испоруком на кућне адресе корисника помоћи.       

  

                                                                                    IV

  

            За реализацију ове Одлуке задужује се Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.

  

                                                                V

 

 Одлуку објавити на Званичној интернет страници Градске управе Града Смедерева и огласној табли Повереништва за избеглице и миграције Градске управе града Смедерева.

  

  

                                                                            VI

 

Oва Одлука је коначна.

 

 

 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е

  

Поступајући по Обавештењу Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије од 22.08.2019.године, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи у виду хуманитарних пакета хране, огрева и једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште  на територији града Смедерева, број 400-9447/2017-07 од 01.08.2019. године и  Јавним позивом за доделу помоћи при набавци огрева број 400-9447-3/2019-07 од 01.08.2019.године,  Комисија је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке.

 

                                                                    

                             

 

                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

                                                                                        

                                                                                                                                                   Владан Абрамовић