Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Прекинута 9.седница Скупштине града Смедерева


Девета седница Скупштине града Смедерева прекинута је у уторак око 23 сата, а наставак је заказан за четвртак, 31.јануар у 10 часова.

Скупштина града Смедерева, на седници у уторак, усвојила је Одлуку о условном отпису камата и мировању пореског дуга, који произилази из Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга, усвојеног 15.децембра 2012.године.

На овај начин биће омогућено да се порески обвезници (правна лица и предузетници) финансијски растерете, како би били у могућности да у прописаним роковима измирују текуће обавезе, чиме се уједно стварају услови за оживљавање и развој привреде и предузетништва. Давањем истих права пореским обвезницима, физичким лицима, обезбеђује се равноправни порески третман свих пореских обвезника.

Право на мировање главног пореског дуга стиче се ако се обавезе доспеле за плаћање у новембру и децембру 2012.године, плате до 31.јануара 2013.године. Остваривање права на отпис камате условљава се благовременим измиривањем текућих обавеза у периоду мировања главног дуга. При томе се период мировања разликује према економској снази обвезника.

Усвојена су и два закључка, предложена од стране одборника. Град Смедерево се обавезује да, уколико се по основу изворних јавних прихода (накнаде за уређење и коришћење градског грађевинског земљишта, средстава од прихода од продатог земљишта), наплати више од средстава планираних Одлуком о буџету града Смедерева за 2013.годину, тај вишак усмери на уређивање индустријске зоне.

Другим закључком се задужује Одељење за финансије и локалну пореску администрацију да за наредну седницу Скупштине града Смедерева достави информацију о укупним новчаним потраживањима Града Смедерева по основу пореза на имовину, локалних комуналних такси и накнаде за заштиту и унапређење животне средине Града Смедерева.

Одборници су у уторак усвојили и одлуке о локалним комуналним таксам, о јавним паркиралиштима, о изради планова детаљне регулације “Марина Смедерево” и “Ливадак” у Малој Крсни, као и Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју “Сунце” Смедерево.

Скупштина града Смедерева се потом сагласила са програмима и плановима рада за 2013.годину Дирекције за изградњу града, урбанизам и грађевинско земљиште, ЈКП “Водовод”, ЈКП Зеленило и гробља, ЈКП Паркинг сервис, ЈКП Пијаце и ЈКП Чистоћа, након чега је прекинута седница.

Наставак 9.седнице Скупштине града Смедерева заказан је за четвртак, 31.јануар, у 10 часова.