... Споразум о сарадњи Града Смедерева и Економског факултета у Београду У славу Немањића – два значајна предавања историчара у Смедереву Отворене 29. Светосавске свечаности у Смедереву Отворен нови вртић у Смедереву


РАНИ ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА

 

 

                        Рани јавни увид Измена и допуна Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева организује се у трајању од петнаест дана, почев од 28. новембра 2017. године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 11 до 13 часова.

                        Сва заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу, у току раног јавног увида, доставе примедбе и сугестије, као и друге информације које могу да буду од значаја за рани јавни увид, у писаном облику, преко писарнице Градске управе.