... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево

 

 

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), организује

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

Плана детаљне регулације за изградњу

пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево

 

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари - лево, организује се у трајању од петнаест дана, почев од 3. јануара2018.године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 11 до 13 часова.

                        Сва заинтересована правна и физичка лица могу да овом Одељењу,у току раног јавног увида,доставе примедбе и сугестије, као и друге информације које могу да буду од значаја за рани јавни увид, у писаном облику, преко писарнице Градске управе.