ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату Пријем генералног секретара Културно-просветне заједнице Србије ...


РАНИ ЈАВНИ УВИД У ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАРОГ КОРИТА РЕКЕ ЈЕЗАВЕ У ГОДОМИНСКОМ ПОЉУ У СМЕДЕРЕВУ

 

    Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерева, на основу члана 45a.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), оглашава

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД

  У ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО СТАРОГ КОРИТА РЕКЕ ЈЕЗАВЕ У ГОДОМИНСКОМ ПОЉУ У СМЕДЕРЕВУ

 

 

     Елаборат за израду Плана детаљне регулације за део старог корита реке Језаве у Годоминском пољу у Смедереву,   обухвата делове напуштеног корита реке Језаве у Годоминском пољу и друго изграђено и неизграђено грађевинско земљиште, у крајњем јужном делу Индустријске зоне Смедерева, северно од спортског аеродрома, на кат. парцелама број 499, 498, 497, 496/1, 493/34, 495, 496/2 и део кат.парц. бр. 516 К.О. Смедерево и кат.парц. бр. 3185 К.О. Липе I.

     Рани јавни увид у елаборат за израду Плана детаљне регулације за део старог корита реке Језаве у Годоминском пољу у Смедереву, одржава се у трајању од 15 дана, од 18. новембра 2020.године до 2. децембра 2020.године, у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, у времену од 11 до 13 часова.

     Eлаборат за израду Плана детаљне регулације биће доступан на увид заинтересованој јавности:

    - у аналогном облику у просторијама Градске управе Смедерева, Омладинска бр.1, IV спрат, Група за урбанизам и озакоњење,

    - у дигиталном облику на званичној интернет адреси Града Смедерева www.smederevo.org.rs.

   Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције дужни су да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове  и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од дана пријема захтева. Изузетно услови и сви расположиви подаци могу се уступити у року од 30 дана уз образложење надлежног органа, односно организације за непоступање у наведеном року, у складу са Законом, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1.

    Заинтересована правна и физичка лица могу да поднесу примедбе и сугестије на изложени елаборат у току трајања раног јавног увида, овом Одељењу, у писаној форми поштом или преко писарнице Градске управе Смедерева, Омладинска бр. 1, најкасније до 2. 12. 2020.године.