Dodela stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti SAOPŠTENjE ZA JAVNOST ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA 21. novembar Dan grada Smedereva Dan oslobođenja Smedereva u Prvom svetskom ratu


RANI JAVNI UVID U ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO STAROG KORITA REKE JEZAVE U GODOMINSKOM POLjU U SMEDEREVU

 

    Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr.zakon i 9/2020), oglašava

 

 

RANI JAVNI UVID

  U ELABORAT ZA IZRADU PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA DEO STAROG KORITA REKE JEZAVE U GODOMINSKOM POLjU U SMEDEREVU

 

 

     Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju u Smederevu,   obuhvata delove napuštenog korita reke Jezave u Godominskom polju i drugo izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, u krajnjem južnom delu Industrijske zone Smedereva, severno od sportskog aerodroma, na kat. parcelama broj 499, 498, 497, 496/1, 493/34, 495, 496/2 i deo kat.parc. br. 516 K.O. Smederevo i kat.parc. br. 3185 K.O. Lipe I.

     Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije za deo starog korita reke Jezave u Godominskom polju u Smederevu, održava se u trajanju od 15 dana, od 18. novembra 2020.godine do 2. decembra 2020.godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 11 do 13 časova.

     Elaborat za izradu Plana detaljne regulacije biće dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

    - u analognom obliku u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, IV sprat, Grupa za urbanizam i ozakonjenje,

    - u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Grada Smedereva www.smederevo.org.rs.

   Organi, posebne organizacije, imaoci javnih ovlašćenja i druge institucije dužni su da po zahtevu nosioca izrade planskog dokumenta dostave uslove  i sve raspoložive podatke u toku trajanja ranog javnog uvida, a najduže u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. Izuzetno uslovi i svi raspoloživi podaci mogu se ustupiti u roku od 30 dana uz obrazloženje nadležnog organa, odnosno organizacije za nepostupanje u navedenom roku, u skladu sa Zakonom, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1.

    Zainteresovana pravna i fizička lica mogu da podnesu primedbe i sugestije na izloženi elaborat u toku trajanja ranog javnog uvida, ovom Odeljenju, u pisanoj formi poštom ili preko pisarnice Gradske uprave Smedereva, Omladinska br. 1, najkasnije do 2. 12. 2020.godine.